İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KESİNLİK SINIRININ ALTINDA KALMASI- ÖNALIM NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİLİ

TC
Yargıtay
14. Hukuk Dairesi

2020/1331 E. , 2020/3274 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Menderes 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 18/09/2018 tarihinde verilen dilekçeyle önalım hakkından kaynaklanan tapu iptali ve tescil talep edilmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 30.05.2019 tarihli hükmün İzmir Bölge Adliye Mahkemesince istinaf yoluyla incelenmesi davalı vekili tarafından talep edilmiştir. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesince istinaf talebinin kesinlik sınırının altında kalması nedeniyle reddine dair verilen kararın davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya ve içeriği incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü.

K A R A R

Dava, önalım hakkı nedenine dayalı tapu iptal ve tesciline ilişkindir.

Yerel mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

Davalı vekilince istinaf talebinde bulunulması üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesince istinaf başvurusunun kesinlik sınırının altında kalması nedeniyle reddine karar verilmiştir.

Bu karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

6100 sayılı HMK’nın 341. maddesinde istinaf yoluna başvurulabilen kararlar, 361 ve 362. maddelerinde de temyiz edilebilen ve temyiz edilmeyen kararlar belirlenmiştir.

Dosya içeriğine göre, dava değeri 4.000 TL olarak gösterilmiş ve ıslah ile 4.110,98 TL üzerinden harçlandırılarak karar verilmiştir. Dava değeri ve hükme esas alınan miktar karar tarihi itibariyle geçerli olan 2019 yılı için 58.800 TL temyiz kesinlik sınırının altında kaldığından davalı tarafın temyiz hakkının bulunmadığı anlaşılmış, bu nedenle temyiz isteminin reddine karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle HMK’nın 362/1-a ve 362/2 maddeleri uyarınca davalı vekilinin TEMYİZ TALEBİNİN REDDİNE, dosyanın mahalli mahkemeye İADESİNE, 02.06.2020 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment