ÖNALIM HAKKINDAN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL- TEMYİZ KESİNLİK SINIRININ ALTINDA KALAN HÜKMÜN TEMYİZ EDİLEMEYECEĞİ

TC
YARGITAY
7. Hukuk Dairesi

2021/5908 E. , 2022/5903 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi
İLK DERECE
MAHKEMESİ : Selendi Asliye Hukuk Mahkemesi

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 29/05/2018 tarihinde verilen dilekçeyle önalım hakkından kaynaklanan tapu iptali ve tescil talep edilmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 26/02/2019 tarihli hükmün istinaf yoluyla incelenmesi davalı vekili tarafından talep edilmiştir. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesince istinaf talebinin esastan reddine dair verilen kararın davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içeriğindeki tüm kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü.

K A R A R

Dava, önalım hakkından kaynaklanan tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.

Yerel mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

Davacı vekilince istinaf talebinde bulunulması üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Bu karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

6100 sayılı HMK’nın 341. maddesinde istinaf yoluna başvurulabilen kararlar, 361. ve 362. maddelerinde de temyiz edilebilen ve temyiz edilmeyen kararlar gösterilmiştir.

Dosya içeriğine göre ise, dava değeri 8.000,00 TL olarak gösterilmiş, bu miktar üzerinden dava harçlandırılmış ve sonrasında, önalım hakkına esas alınan resmi satış senedinde yazılı satış bedeli ile tapu harç ve masraflarının toplamı olan 8.280,00 TL önalım bedeli mahkeme veznesine depo edilmiş ve bu miktar üzerinden bakiye kısım harçlandırılarak hüküm kurulmuştur.

Dava değeri ve hükme esas alınan miktar karar tarihi itibariyle geçerli olan (2021 yılı için 79.630,00 TL) temyiz kesinlik sınırının altında kaldığından davalı tarafın temyiz hakkının bulunmadığı anlaşılmış, bu nedenle miktar yönünden temyiz isteminin reddine karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle HMK’nın 362/1-a ve 362/2. maddeleri uyarınca davalı vekilinin TEMYİZ TALEBİNİN REDDİNE, peşin yatırılan harcın yatırana iadesine, dosyanın İLK DERECE MAHKEMESİNE, kararın bir örneğinin ilgili Bölge Adliye Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, 06/10/2022 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment