selimhartavi.com

TRAFİK KAZASI- İBRANAME- HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

T.C

YARGITAY

17.HUKUK DAİRESİ

ESAS:2016/585

KARAR: 2018/11162 

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı, davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, davacının eşi …’ın, işvereni davalı …’a ait … plakalı kamyonetle sefer halindeyken meydana gelen trafik kazasında vefat ettiğini, kaza sonrasında davalının murisin mirasçıları hakkında, davacı ve çocuklarının ileride kendisine karşı davacı ve şikayetçi olmalarını engellemek amacıyla belge düzenlettiğini, … Noterliğinde davalı tarafından 100.000,00 TL ödemenin yapıldığına ilişkin feragat ve ibraname işleminin 11.07.2008 tarihinde gerçekleştiğini, davalının müvekkilini ödeme vaadiyle sürekli oyaladığını, ödemesi gereken miktarı hala ödemediğini, söz konusu ödemeye ilişkin belge bulunmadığını beyanla; halen ödenmemiş feragatname bedeli olan 100.000,00 TL’nın işlem tarihi olan 11.07.2008 tarihinden işleyecek yasal faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili davanın hak düşürücü sürede açılmadığından bahisle davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, yasal süre geçirilmiş olduğundan davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 8,20 TL kalan onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına 22/11/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment