HARİCİ HAT ÇEKMEK SURETİYLE KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI- MESKEN ABONESİ- MENFİ TESPİT

T.C
YARGITAY
3. Hukuk Dairesi

2014/3623 E. , 2014/8376 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : ŞANLIURFA 1. ASLİYE HUKUK(TÜKETİCİ) MAHKEMESİ
TARİHİ : 20/09/2012
NUMARASI : 2011/219-2012/407

Taraflar arasında görülen menfi tespit davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y    K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davacı dilekçesi ile; elektrik abonesi olduğu meskeninde kaçak elektrik kullandığından bahisle davalı şirket tarafından aleyhinde kaçak tutanağı düzenlendiğini, oysa kendisinin hiçbir şekilde kaçak kullanımı olmadığını iddia ederek, tahakkuk ettirilen 3.133,10TL’den borçlu olmadığının tespitini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesi ile; davacıya ait sayaç ve tesise harici hat çekilmesi suretiyle elektrik kullandığının tespit edilmesi sonucu davaya konu bedelin tahakkuk ettirildiğini, tahakkukun mevzuata uygun olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece; mahallinde yapılan keşif ve keşif sonucu alınan bilirkişi raporuna göre davalı kurum tarafından hazırlanan faturanın EPDK Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’ne uygun olmadığı, dava konusu mekanda kaçak elektrik kullanımına ilişkin herhangi bir tespitin de bulunmadığı, yetersiz kanıt ve tespit nedeniyle davalı kurumun davacıya tahakkuk edebileceği herhangi bir kaçak elektrik kullanım bedeli olamayacağı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Somut olayda 12.05.2009 tarihli kaçak tespit tutanağına bakıldığında; davacının, tesisinde harici hat olduğunun tespit edildiği, tutanağın altının iki DEDAŞ görevlisi tarafından imzalandığı anlaşılmaktadır. DEDAŞ görevlilerince düzenlenen tutanak, aksi kanıtlanana kadar geçerlidir. Bu tutanağın aksi kanıtlanmadan, tespit tarihinden yaklaşık 10 ay sonra yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporu ile kaçak enerji kullanımının gerçekleşmediğinin kabulü doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 28.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

2 Thoughts to “HARİCİ HAT ÇEKMEK SURETİYLE KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI- MESKEN ABONESİ- MENFİ TESPİT”

 1. Mert

  Merhabalar iş kazası geçirdim. Elektrik panosunda bara da kısa devreden çıkan ark sonucu yüzüm ve kolum 2.derece yandı. Malüliyetim yok. Sadece işe girişte isg eğitimi aldım. Elektrikçi eldiveni siperlik izole anahtar vb ekipmanlar tarafıma sağlanmadı. Elektrikçi ayakkabısı verildi ve normal iş kıyafetleri verildi. Yoğun bir çalışmam vardı 6 aylık süreçte 415 saat yasal sınırı aşan bir fazla mesai durumum da var iş kazası ile bağdaşır mı? Dava da kazanma ihtimalim nedir

  1. Merhabalar öncelikle geçmiş olsun.

   İşveren tarafından verilen işin yapılması esnasında veya işyerinde meydana gelen kazalar iş kazası sayılmaktadır. İşçinin iş yerinde kalp krizi geçirmesi veya mola vaktinde dinlenirken; düşmesi veya yediği yemekten zehirlenmesi dahi iş kazası kapsamına girmektedir.

   İş kazası sonucunda işçinin meydana gelen zararlar bakımından maddi ve manevi tazminat davası açma hakkına sahip olduğunu, ancak söz konusu zararların ispat külfetinin işçide olduğunu belirtmekte yarar vardır.

   Bahse konu olayınızda maluliyetiniz yoksa maddi zarar bakımından ancak geçici iş göremezlik zararları talep edebilecek durumdasınız.

   Yine meydana gelen kaza nedeniyle çekilen acı ve ızdırap nedeniyle manevi tazminat davası açabilirsiniz. İşveren tarafından iş eğitimi verilmemesi veya işin yerine getirilmesi için gerekli ekipmanların hiç verilmemesi veya eksik verilmesi durumunda işverenin kusur yönünden sorumluluğunu gerektirir.

Leave a Comment