DAVA DEĞERİNİN TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ALTINDA KALMASI- ÖNALIM HAKKI SEBEBİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİLİ

TC
YARGITAY
14. Hukuk Dairesi

2019/4069 E. , 2019/6584 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi …Hukuk Dairesi

Davacılar vekili tarafından, davalı aleyhine 02.02.2018 tarihinde verilen dilekçeyle önalım hakkına dayalı tapu iptali ve tescil talep edilmesi üzerine yapılan duruşma sonunda davanın kabulüne dair verilen 10.05.2019 tarihli hükmün istinaf yoluyla incelenmesi davalı vekili tarafından talep edilmiştir. … Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi’nce istinaf başvuru dilekçesinin reddine dair verilen kararın davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içeriğindeki tüm kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, önalım hakkına dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.

Yerel mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

Davalı vekilince istinaf talebinde bulunulması üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesince istinaf başvurusunun dilekçesinin reddine karar verilmiştir.

Bu karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

6100 sayılı HMK’nin 341. maddesinde istinaf yoluna başvurulabilen kararlar, 361 ve 362. maddelerinde de temyiz edilebilen ve temyiz edilmeyen kararlar belirlenmiştir.

Dosya içeriğine göre, dava değeri 600,00 TL olarak gösterilmiş ve bu miktar üzerinden harçlandırılarak karar verilmiştir. Davacı önalım bedeli olarak 825,28 TL depo etmiştir. Dava değeri ve hükme esas alınan miktar karar tarihi itibariyle geçerli olan 2019 yılı için 58.800 TL’lik temyiz kesinlik sınırının altında kaldığından davalı tarafın temyiz hakkının bulunmadığı anlaşılmış, bu nedenle temyiz isteminin reddine karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle HMK’nın 362/1-a ve 362/2 maddeleri uyarınca davalı vekilinin TEMYİZ TALEBİNİN REDDİNE, dosyanın mahalli mahkemeye İADESİNE, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 14.10.2019 tarihinde kesin olarak oy birliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment