selimhartavi.com

TEBLİGAT KANUNUNUN 35.MD GÖRE MUHATABIN DAHA ÖNCE KENDİSİNE USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE EN AZ BİR KEZ TEBLİĞ YAPILMIŞ OLAN ADRESİNİ DEĞİŞTİRMESİ, YENİ ADRESİNİ İLGİLİ MERCİYE BİLDİRMEMİŞ OLMASI VE BUNUN YANINDA GÖREVLİ MEMURUN ADRES KAYIT SİSTEMİNDE KAYITLI ADRESİNİ TESPİT EDEMEMİŞ OLMASI GEREKİR.

T.C

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO:2016/19915

KARAR NO:2018/6270

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ:ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

7201 sayılı Tebligat Kanunun 21. Maddesinde; “Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır” düzenlemesi mevcuttur. Tebligat Kanunu’nun 21. maddesi ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 30. maddesinin birlikte değerlendirilmesinde; tebliğ memurunun, adreste bulunmama sebebini bilmesi muhtemel komşu, yönetici, kapıcı, muhtar gibi kimselerden araştırarak adreste bulunmama sebebini tebliğ mazbatasına yazması, ardından tebliğ olunacak evrakı o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim ederek muhatabın kapısına 2 no.lu ihbarname yapıştırması, bu ihbarname kapıya yapıştırıldıktan sonra ise komşulardan birine ya da apartman yöneticisi veya kapıcısına haber verilerek, haber verilen bu kişinin isim ve imzasının alınması ve şayet bu kimse isim ve imzadan imtina ederse bu durum da tebligat evrakına şerh düşmesi gerekecektir. Gösterilen bu usul geçerlilik koşuludur. Somut olayda, gerekçeli kararın ve davacı vekilinin temyiz dilekçesinin tebliği için davalı vekili Av. …’a çıkarılan tebligatın “bina görevlisinin muhatabın (avukatın) şehir dışında hastanede tedavi gördüğü ve hangi tarihte adrese döneceğinin belli olmadığı” beyanı üzerine Tebligat Kanunu’nun 21/1. Maddesindeki usuller uygulanmaksızın çıkış merciine iade edildiği ve bunun üzerine muhataba Tebligat Kanunu’nun 35. Maddesine göre gerekçeli kararın tebliği edildiği anlaşılmaktadır. Muhataba Tebligat Kanununun 35.maddesine göre tebligat yapılabilmesi için, muhatabın daha önce kendisine usulüne uygun şekilde en az bir kez tebliğ yapılmış olan adresini değiştirmesi, yeni adresini ilgili merciye bildirmemiş olması ve bunun yanında görevli memurun adres kayıt sisteminde kayıtlı adresini tespit edememiş olması gerekir. Oysa yukarıda açıklandığı üzere, gerekçeli kararın tebliği için muhataba (davalı vekiline) çıkarılan tebligat adresinin muhatabın doğru adresi olduğu, fakat muhatabın hastanede olması sebebiyle adresinde bulunmadığının tespit edilmiş olması karşında artık bu adrese Tebligat Kanunu’nun 21/1. Maddesine göre tebligat yapılması gerekirken, aynı adrese Tebligat Kanunu’nun 35. Maddesinde göre tebligat yapılması hatalı olup, bu haliyle yapılan tebligatın usulsüz olduğu anlaşılmaktadır.

O halde mahkemece, gerekçeli karar ile davacı vekilinin temyiz dilekçesinin davalı vekili Av. …’a usulüne uygun tebliği sağlanarak, temyiz süresinin beklenilmesi ve ondan sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere dairemize gönderilmesi için dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 04.06.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment