selimhartavi.com

VEKİLE GEREKÇELİ KARAR TEBLİĞİNİN MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMA SEBEBİNİN YAZILMAMASI SEBEBİYLE USULSÜZ OLDUĞU

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2017/4413

KARAR NO: 2018/6516

TARİH: 18.09.2018

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi

TÜRK MİLLETİ ADINA

K A R A R: Davalı SGK vekiline gerekçeli karar tebliğinin muhatabın adreste bulunmama sebebinin yazılmaması
sebebiyle usulsüz olduğu anlaşıldığından gerekçeli kararın adı geçen davalı vekiline yöntemince tebliğ
edilerek temyiz süresi geçtikten ve gerektiğinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 432. ve 433.
(HMK 366.) maddesindeki prosedür işletildikten sonra gönderilmek üzere dosyanın mahalline GERİ
ÇEVRİLMESİNE, 18.09.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment