selimhartavi.com

HARCA TABİ BİR DAVADA DİLEKÇENİN HARÇ ALINMADAN YA DA EKSİK ALINARAK KAYDININ YAPILMIŞ OLMASI HALİNDE, USULÜN 178. MADDESİNDE YER ALAN AÇIK HÜKÜM SEBEBİYLE DAVANIN SÜRESİNDE AÇILMIŞ OLDUĞU ZAMANAŞIMI İTİRAZININ REDDİ GEREKTİĞİ

T.C.
Y A R G I T A Y
17.HUKUK DAİRESİ
ESAS KARAR
2008/2977 2009/395

-Y A R G I T A Y İ L A M I –

MAHKEMESİ :Nusaybin Asliye Hukuk Mahkemesi (Ticaret Mahkemesi sıfatıyla)
TARİHİ :11.12.2007
NUMARASI :2007/145-302
DAVACI :C…..Gıda Nak.Oto.İnş.Pet.Ürn.Tic.Ltd.Şti.
VEKİLİ : Av. Selim Hartavi
DAVALI :R. Sigorta A.Ş.

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı vekilince istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen 27.1.2009 Salı günü davacı taraftan gelen olmadı. Davalı R. Sigorta Sigorta A.Ş vekili Av. Y. E. D. geldi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraf Avukatı dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü.

-K A R A R-

Davacı vekili dava dilekçesinde, davalı şirkete kasko sigortalı aracın tek taraflı trafik kazasında hasarlandığını, davalı tarafça olayın teminat dışında kaldığı gerekçesiyle tazminat ödenmediğini açıklayarak, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 34.950,00.YTL. sigorta tazminatının, olay tarihinden itibaren ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, yetki ve iş bölümü itirazında bulunmuş ve davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan delillere göre, davanın kısmen kabulü ile 7.000,00.YTL. araç hasarı tazminatının ekspertiz raporunun düzenlenme tarihi olan 09.05.2005 tarihinden itibaren hesap edilecek ticari reeskont faizi ile davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, yoksun kalınan kar niteliğindeki 1.000,00.YTL. maddi tazminat talebinin kasko sigortası teminatı dışında kaldığından reddine, araç hasarı niteliğindeki 26.950,00.YTL. maddi tazminat talebinin ise zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Mahkemece yazılı şekilde hüküm kurulmuş ise de, 10.04.2007 tarihli dava dilekçesinin sonuç kısmında dava değeri olan 34.950,00.YTL. açıkça gösterilmiştir. Diğer yandan, 06.02.1984 gün ve 1983/7 Esas -1884/3 Karar sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında harca tabi olmayan davalarda hakimin dava dilekçesini havale tarihinde; harca tabi davalarda ise harcın ödendiği tarihte davanın açılmış sayılacağı öngörülmüştür. Davanın ne zaman açılmış sayılacağına dair yukarıda sözü edilen İçtihadı Birleştirme Kararı ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun “Dava İkamesi” baslıklı 178. maddesinde, “Arzuhallerin mahkeme kalemine kaydı tarihinde dava ikame edilmiş addolunur.” şeklinde ifadesini bulan yasa hükmüne göre, harca tabi bir davada dilekçenin harç alınmadan ya da eksik alınarak kaydının yapılmış olması halinde, usulün 178. maddesinde yer alan açık hüküm sebebiyle davanın süresinde açılmış olduğu yönünde kuşkuya düşmemek gerekir. Somut olayda, davacı vekili zamanaşımı süresi dolmadan dava dilekçesini hakime havale ettirip dava dilekçesinin sonuç kısmında açıkça belirtilen dava değerine rağmen eksik hesap edilen harcı yatırmış, bilahare bakiye 26.950,00.YTL.lık dava değeri üzerinden hesap edilen nispi harcı da 29.05.2007 tarihli ara kararı ile kendilerine verilen süre içerisinde 10.07.2007 tarihinde ilgili saymanlığa yatırmıştır. Bu hususun mahkemenin de kabulünde olduğu tartışmasızdır.O halde, dava dilekçesinin esas defterine kaydedilmeden önce harcın eksik alınmış olmasında davacı tarafın herhangi bir kusuru bulunmamaktadır. Kaldı ki, eksik harç ta Harçlar Kanununun 30.maddesi uyarınca davacı tarafça tamamlanmıştır. Bu durumda, söz konusu 26.950.00.YTL’lık dava değeri yönünden de işin esasına girilip, varılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

2-Kabule göre de; Davacı aracında meydana gelen gerçek zarar miktarının belirlenmesi yönünden, HUMK.nun 275.maddesi uyarınca seçilecek makine mühendisi uzman bilirkişiden rapor alınmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması doğru olmamıştır.

SONUÇ;Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı taraf yararına BOZULMASINA, duruşmada vekille temsil olunmayan davacı yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, 60.00.TL temyiz başvuru harcının davacıdan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 05.02.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment