ÖNALIM HAKKI TAPU İPTALİ VE TESCİLİ – KESİNLİK SINIRI

T.C
YARGITAY
7. Hukuk Dairesi
2022/2940 E. , 2022/6331 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Davacı ve asli müdahiller vekilleri tarafından, davalı aleyhine 09/10/2013 ve 30/10/2014 günlerinde verilen dilekçelerle önalım hakkından kaynaklanan tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin bozma ilamına uyularak yapılan duruşma sonunda; davanın ve asli müdahalenin davasının kabulüne dair verilen 16/12/2021 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle dosya ve içerisindeki bütün evrak incelenerek gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, önalım hakkından kaynaklanan tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.

Yerel mahkemece, Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin bozma ilamına uyularak davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Kesin olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemesince bir karar verilebileceği gibi 01/06/1990 tarihli ve 3/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca Yargıtayca da temyiz isteminin reddine karar verilebilmektedir.

Bu açıklamalar ışığında; dava değeri 2.692,50 TL olup; temyiz edilen miktar, karar tarihi olan 2021 yılı itibariyle temyiz kesinlik sınırı 4.270,00 TL’yi geçmediğinden; davacı tarafın, kararı temyiz etme hakkının bulunmadığı anlaşılmış, bu nedenle temyiz istemini içerir dilekçenin reddine karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen tazminat miktarı 2021 yılı itibariyle kesinlik sınırı içinde kaldığından 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 3. maddesi yollaması ile 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/2 ve 432/4. maddeleri uyarınca, davacı vekilinin temyiz dilekçesinin REDDİNE, peşin yatırılan harcın yatırana iadesine, 27/10/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment