FAZLA MESAİ BAKIMINDAN İŞYERİNDE ÇALIŞMA DÜZENİNİ BİLMEYEN VE BİLMESİ MÜMKÜN OLMAYAN TANIKLARIN ANLATIMLARINA DEĞER VERİLEMEZ

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I

T.C.
GAZİANTEP
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
14. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO : 2022/456
KARAR NO : 2023/1571

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : ŞANLIURFA 1. İŞ MAHKEMESİ
TARİHİ : 23/12/2021
NUMARASI : 2019/685 – 2021/768

ASIL VE BİRLEŞEN DOSYA (Şanlıurfa 2. İş Mahkemesi 2020/78 Esas-239 Karar)

DAVACI : ZİYA B.
VEKİLLERİ : Av.
DAVALI : SELİM HARTAVİ
VEKİLLERİ : Av. MİZGİN HARTAVİ-[16954-59747-60360] UETS
DAVANIN KONUSU : Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)

İSTİNAF KARARININ
TARİHİ :15/12/2023
YAZILDIĞI TARİH : 24/01/2024

Yukarıda ayrıntısı yazılan ve istinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın incelenmesi sonucunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili asıl dava birleşen dosya dava dilekçesi ile, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin, fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram- genel tatil alacaklarının davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesi ile davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece yapılan yargılama sonunda, kıdem ve ihbar tazminatı talebine yönelik taleplerin tefrikine, ücret alacağı talebinin reddine, yıllık ücretli izin alacağı talebinin kabulüne, fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram-genel tatil alacak taleplerinin reddine karar verilmiştir.

Davacı vekili istinaf dilekçesi ile, davacının icra katibi olarak kıdemli bir çalışan olarak asgari ücretle çalışamayacağı, dava dilekçesinde aylık 2.900,00 TL ücretle çalıştığını beyan etmelerine rağmen ücret taleplerinin reddedildiğini, davacının isticvabında davacıya eksik soru yöneltildiğini, prim ödemesi, yol ve yemek ödemesi olup olmadığının sorulmadığını, davacının adliyenin 8.30-17.30 saatleri arasında çalıştığı kabul edildiğinde bu çalışmanın üzerine 1-2 saat daha sürdüğünü, 4 yıla yakın çalışması olan davacının 1 saat dahi fazla çalışmamış olmasının mümkün olmadığını, hafta sonu ve ulusal bayram genel tatil günlerinde çalıştığını, komşu işyeri tanıklarının beyanlarına itibar edilmesi gerektiğini belirterek kararın kaldırılmasını talep etmiştir.

İstinaf incelemesi HMK’nın 355. maddesi gereğince istinaf sebepleri ile bağlı kalınarak ve kamu düzeni gözetilerek yapılmıştır.

Davacının ücret alacağı bulunup bulunmadığı uyuşmazlık konusudur.

Davacı dava dilekçesinde net 2.900,00 TL ücret ile çalıştığını, 10.000,00 TL Maaş alacağının ödenmediğini belirterek ücret alacağı talebinde bulunmuştur.

Davacı mahkemece alınan beyanında, aylık asgari ücretle çalıştığını, tahsil edilen dosyalardan prim aldığını beyan etmiştir. Davacının yaptığı mahkeme içi ikrarın bağlayıcı olduğu ve davacının asgari ücretle çalıştığının kabulü ile ücret alacağının reddine ilişkin karar yerindedir.

Davacının fazla çalışma yapıp yapmadığı, hafta tatili ve ulusal bayram-genel tatil günlerinde çalışıp çalışmadığı uyuşmazlık konusudur.

Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp ispatlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır.

Fazla çalışmanın ispatı konusunda iş yeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, iş yeri iç yazışmaları, delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın bu tür yazılı belgelerle ispatlanamaması durumunda tarafların dinletmiş oldukları şahit beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır.

Fazla çalışmanın yazılı delil ya da tanıkla ispatı imkan dahilindedir. İşyerinde çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan tanıkların anlatımlarına değer verilemez.

Aynı ispat koşulları ulusal bayram genel tatil ve hafta tatili çalışması bakımından da geçerlidir.

Somut olaya gelince, davacının taleplerini tanık beyanları ile ispatlayabileceğinin kabulünün gerektiği ancak dinlenen tanıkların davacı ile aynı yerde çalışmadığı, davacının çalışma düzenini, giriş- çıkış saatlerini, ara dinlenme süresini bilemeyecekleri, davacının taleplerine konu çalışmaları yazılı delil ile de ispatlayamadığı anlaşılmakla davacının fazla çalışma, ulusal bayram-genel tatil, hafta tatili alacaklarının reddi yerinde olmuştur.

Yukarıda açıklanan nedenlerle ilk derece mahkemesi kararının dayandığı deliller ve delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunmadığı gibi HMK’nın 355. maddesi kapsamında kamu düzenine de aykırı bir husus bulunmadığı, ilk derece mahkemesince verilen kararın usul ve esas yönünden hukuka uygun bulunduğu anlaşılmakla ilk derece mahkemesi kararına karşı davacı vekili tarafından yapılan istinaf başvurusunun HMK’nın 353/1-b-1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-Davacı vekilinin istinaf başvurusunun HMK’nın 353/1-b-1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,
2-İstinaf başvurusu esnasında alınması gereken 269,85 TL istinaf karar ve ilam harcından peşin olarak alınan 80,70 TL harcın mahsubu ile bakiye 189,15 TL harcın davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,
3-Davacı tarafından yapılan istinaf yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına, arta kalan istinaf gider avansının yatırana iadesine,
Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda KESİN olmak üzere oy birliği ile karar verildi. 15/12/2023

¸

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment