YOKSULLUK VE İŞTİRAK NAFAKASININ ARTTIRIMI HAKKINDA

T.C.
GAZİANTEP
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
2. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2023/1080
KARAR NO : 2023/2454

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : ŞANLIURFA 1. AİLE MAHKEMESİ
TARİHİ : 11/04/2023
NUMARASI : 2022/560 Esas – 2023/119 Karar
DAVACI : EMİNE A.
VEKİLİ : Av. SELİM HARTAVİ -[16958-59361-38738] UETS
DAVALI : FETHİ A…
DAVANIN KONUSU : Yoksulluk ve İştirak Nafakasının Artırımı
DAVA TARİHİ : 19/10/2022
KARAR TARİHİ : 25/12/2023
KARAR YAZMA TARİHİ : 25/12/2023

Yukarıda tarihi, konusu ve tarafları gösterilen hükme karşı taraflarca istinaf başvurusunda bulunulduğu, dosya istinaf incelemesi yapılmak üzere mahkememize gönderildiği ve istinaf isteminin süresi içerisinde yapıldığı anlaşılmakla, dosya incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
TALEP:
Davacı vekili; Şanlıurfa 1. Aile Mahkemesinin 2016/648 esas sayılı dosyasında müvekkili için hükmedilen aylık 700,00 TL tedbir nafakası ile müşterek çocuk için hükmedilen aylık 500,00 TL tedbir nafakasının aylık 7.000,00 TL’ye çıkarılmasına ve ileri ki yıllarda ÜFE oranında arttırılmasına karar verilmesini dava ve talep etmiştir.
SAVUNMA:
Davalı vekili; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARARI:
İlk Derece Mahkemesinde yapılan yargılama sonunda; davacının davasının kısmen kabulü ile davacı için daha önce hükmedilen aylık 700,00 TL tedbir nafakasının aylık 2.500,00 TL’ye, müşterek çocuk Zeynep için hükmedilen aylık 500,00 TL tedbir nafakasının da aylık 1.500,00 TL’ye çıkarılmasına ve ileri ki yıllarda TÜFE oranında arttırılmasına karar verilmiştir.

İSTİNAF SEBEPLERİ:
Davacı vekili; ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına ve taleplerinin tümünün kabulüne karar verilmesi talebiyle, istinaf kanun yoluna başvurmuştur.
Davalı vekili; ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına ve davanın reddine karar verilmesi talebiyle, istinaf kanun yoluna başvurmuştur.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
HMK’nın 355. maddesine göre, re’sen gözetilecek kamu düzenine aykırı haller dışında istinaf incelemesi istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır.
Dava, TMK’nın 197. maddesine göre hükmedilen tedbir nafakasının arttırılmasına ilişkindir.
Toplanan deliller ve dosya kapsamına göre; davacı ve müşterek çocuk için daha önce hükmedilen nafakaların üzerinden geçen süre, ÜFE-TÜFE oranlarındaki artış, paranın alım gücündeki düşüş, çocuğun büyümesi ve ihtiyaçlarının artması, tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, davalının çalıştığı kurum dışında SGK’dan aldığı maaş ile Türk Medeni Kanununun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesine göre davacı ve müşterek çocuk lehine hükmedilen tedbir nafakası artış miktarı az olduğundan, davacının istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına, bu durum yeniden yargılamayı gerektirmediğinden davacı için daha önce hükmedilen aylık 700,00 TL tedbir nafakasının aylık 4.000,00 TL’ye, müşterek çocuk için hükmedilen aylık 500,00 TL tedbir nafakasının ise aylık 3.000,00 TL’ye çıkarılarak, mahkememizin karar tarihinden bir yıl sonra başlamak kaydıyla her yıl ÜFE oranında arttırılarak davalıdan tahsiline, davacının kabul edilen istinaf sebebine göre davalının istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle ;
A)-1-Davacının istinaf başvurusunun KABULÜ ile; Şanlıurfa 1. Aile Mahkemesi’nin 25/05/2023 tarih 2023/134-222 esas-karar sayılı kararının KALDIRILMASINA,
2-6100 sayılı HMK’nın 353/1-b-2. maddesi gereğince, esas hakkında düzelterek yeniden karar verilmesi gerektiğinden;
a)-Davacının davasının KABULÜ ile; Şanlıurfa 2. Aile Mahkemesinin 25/06/2018 tarih 2016/631 esas 2018/518 karar sayılı kararı ile davacı için hükmedilen aylık 700,00 TL tedbir nafakasının dava (19/10/2022) tarihinden itibaren aylık 4.000,00 TL’ye, müşterek çocuk Zeynep için hükmedilen aylık 500,00 TL tedbir nafakasının ise dava (19/10/2022) tarihinden itibaren aylık 3.000,00 TL’ye ÇIKARILMASINA, hükmedilen nafakaların mahkememizin karar tarihinden bir yıl sonra başlamak kaydıyla yıllık ÜFE oranında ARTTIRILMASINA,
b)-Davacı tarafından peşin yatırılan 198,02 TL karar harcının, 751,08 TL nispi karar harcından mahsubu ile, bakiye 553,06 TL nispi harcın davalıdan alınarak, hazineye gelir KAYDEDİLMESİNE,
c)-Davacı davada kendini vekille temsil ettirdiğinden, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesinin 9. maddesine göre, 17.900,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak, davacıya VERİLMESİNE,
d)-Davacının yargılama nedeniyle yaptığı 80,70 TL başvurma harcı, 198,02 TL peşin harç, 11,50 TL vekalet harcı ile, 91,25 TL posta gideri olmak üzere toplam 381,47 TL yargılama giderinin, davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,
e)-Fazla yatan avans var ise Adalet Bakanlığı HMK Gider Avansı Tarifesi’nin 5. maddesine göre, karar kesinleştikten sonra talep sahibine elektronik ortamda hesap numarası var ise bu numara üzerinden, yok ise PTT aracılığı ile adreste ödemeli gönderilmesine (gönderme masrafının avanstan karşılanmasına),
3-Davacı tarafından, istinaf nedeniyle yatırılan 179,90 TL karar harcının davacıya İADESİNE,
4-İstinaf başvurusu nedeniyle davacının yaptığı 492,00 TL istinaf kanun yoluna başvurma harcı, 1 adet e- tebligat ücreti 10,00 TL ve istinafa dosya gönderme ücreti 59,50 TL olmak üzere toplam 561,50 TL’nin davalıdan alınarak, davacıya VERİLMESİNE,
B)-1-Davalının istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK’nın 353/1-b-1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,
2-Davalı tarafından peşin yatırılan 179,90 TL istinaf nispi karar harcının, 382,37 TL istinaf nispi karar harcından mahsubu ile, bakiye 202,47 TL istinaf nispi karar harcının davalıdan alınarak hazineye gelir KAYDEDİLMESİNE,
3-İstinaf başvurusu nedeniyle davalının yaptığı giderlerin kendi üzerine BIRAKILMASINA,
4-Kararın kesin olması nedeniyle, ilk derece mahkemesi tarafından, taraflara TEBLİĞİNE,
Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda, HMK’nın 362/1-a. maddesi uyarınca kesin olmak üzere oy birliği ile karar verildi. 25/12/2023

Başkan
33321

Üye
125534

Üye
192221

Katip
154800

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment