TRAFİK KAZASI- TAKSİRLE ÖLÜME SEBEBİYET VERME- ADLİ TIP RAPORUNA İTİBAR EDİLEMEYECEĞİ-

T.C.
GAZİANTEP
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
16. CEZA DAİRESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA
İSTİNAF KARARI

Esas No : 2023/528
Karar No : 2024/380

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Şanlıurfa 2. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 17/01/2023
NUMARASI : 2021/1764 (E) ve 2023/93 (K)
MAKTUL : Ahmet Y.
KATILAN : Abdurrahman Y.
VEKİLİ : Av. Selim HARTAVİ
SANIK : İbrahim Onur S.
SUÇ : Taksirle Ölüme Neden Olma
SUÇ TARİHİ : 02/10/2021
HÜKÜM : Beraat; CMK 223/2-a
İSTİNAF BAŞVURUSUNDA
BULUNAN : Katılan vekili

İlk derece mahkemesince verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmakla ve ilk derece mahkemesindeki yargılama sırasında vekili aracılığıyla sanıktan şikayetçi olduğunu ve davaya katılma isteğini belirten, ölenin babası sıfatıyla suçtan zarar gören Abdurrahman Y.’in bu talebi hususunda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmediği nazara alınarak, atılı suçun zarar göreni olarak adı geçenin CMK’nın 260. maddesi uyarınca sözkonusu hükme karşı kanun yollarına başvurma ve davaya katılma hakkının bulunduğu anlaşıldığından, Abdurrahman Y.’in davaya katılan, Av. Selim HARTAVİ’nin de katılan vekili olarak kabulüne karar verildikten sonra istinaf başvurusunun süresi, kararın niteliği ve karar tarihine göre dosya görüşüldü.

İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Olay tarihinde sanığın sevk ve idaresindeki otomobil ile gece vakti meskun mahal dışında bölünmüş yolun sol şeridini takiben seyredip aydınlatmanın olmadığı olay mahalline geldiğinde istikametine göre sol taraf orta refüjden yakın mesafeden ve kontrolsüzce yola giren Ahmet Y.’e aracının sağ ön tarafı ile çarptığı ve Ahmet’in öldüğü, yerel mahkemecede böyle kabul edilen olayda;

Her ne kadar mahkemece, Şanlıurfa 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/1444 esas sayılı dosyasında aldırılan Ankara Trafik İhtisas Dairesinin 30/06/2022 tarihli raporunda sanığın kazanın oluşumunda kusursuz olduğu kanaati belirtildiğinden anılan rapora itibar edilerek yazılı gerekçeyle sanığın beraatine karar verilmiş ise de,

Dosya arasında bulunan kaza tespit tutanağında, kaza yerinde kazaya ilişkin iz ve emare bulunmadığı belirtilmekle birlikte sanığın hız kurallarına riayet etmediği tespitinde bulunulduğu, öte yandan mahkemece katılan vekilinin bu yöndeki talebi de reddedilmek suretiyle olay mahallinde keşif yapılmadığı anlaşılmakla, olaya ilişkin biri sanığın eşi diğeri ölenin kardeşi olan tanıklar Ebru ve Ali’nin de hazır bulunması temin edilerek mahallinde keşif yapılıp bilirkişi raporu alınması, sonrasında gerektiğinde İstanbul Teknik Üniversitesi’nden, kazaya ilişkin dosyada bulunan kaza tespit tutanağı ile diğer tüm tutanaklar, bilgi ve belgeler, yukarıda belirtilen hukuk mahkemesine sunulmuş ATK raporu, keşif sonucu temin edilecek bilirkişi raporu ile dosyanın bütün halinde incelenerek uzman bir heyetten hüküm kurmaya elverişli ayrıntılı ve yeterli bir rapor temin edilmesi ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayin edilmesi yerine, eksik araştırma ve yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde beraat hükmü kurulması,

Hukuka aykırı olup, istinaf başvurusunda bulunan katılan vekilinin istinaf itirazları bu itibarla yerinde görülmekle, CMK’nın 289/1-g, 280/1 maddeleri uyarınca, HÜKMÜN BOZULMASINA,

Dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, CMK’nın 284/1 ve 286/1.maddelerine göre KESİN olmak üzere, 06/03/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan 38479
¸e-imzalıdır.
Üye 42516
¸e-imzalıdır.
Üye 24814
¸e-imzalıdır.
Katip 288844
¸e-imzalıdır.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment