DNA TESTİ İÇİN ZORLA GETİRME MÜZEKKERELERİNİN YETERSİZ KALMASI -MAHKEMECE ZOR KULLANILARAK KAN VE DOKU ÖRNEKLERİNİN ALINMASI VE DNA TESTİ YAPILMASININ ZORUNLULUĞU

T.C
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi
2021/6034 E.,2021/9540 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Nüfus Kaydının Düzeltilmesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı … tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Davacılar vekili dava dilekçesi ve duruşmadaki beyanında, dedeleri … ile babaanneleri … çocukları olarak kayıtlı bulunan davalılar …, … ve …’ın mevcut kayıtta amcaları olarak görünen …’in … ile gayriresmi ilişkisinden olduklarını bildirerek, adı geçen davalıların nüfus kayıtlarının düzeltilmesini istemiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

Anılan kararın davalılardan … tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 18.Hukuk Dairesi’nin 29.09.2016 tarihli ilamıyla, … yönünden DNA testi yapılmadan karar verildiği gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar verilmiş, diğer yönlerden hüküm kesinleşmiştir. Mahkemece, bozma sonrası verilen hükümde, … ve … bakımından verilen 25.02.2016 tarihli hüküm bozma kapsamı dışında kalarak kesinleştiği halde bozma sonrası verilen kararda kesinleşen bu yönler hakkında yeniden hüküm kurulması doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

2-Mahkemece, defalarca …’in zorla getirilmesine ilişkin jandarma ve emniyete yazılan müzekkerelerin sonuçsuz kaldığı, bilerek ve isteyerek kan vermekten kaçındığı, kanunun kötü niyetli bu davranışı korumayacağı, dava açıldıktan bu yana yaklaşık 10 yıldır bu kişinin kan vermekten kaçındığı, dosyanın bu şekilde süresi belirsiz şekilde sürüncemede bırakılamayacağı, belirtilen hususların aleyhine değerlendirildiği gerekçeleriyle davalı … yönünden de davanın kabulüne karar verilmiştir. Mahkemece, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin 29.09.2016 tarihli ilamına uyulduğu halde bozma ilamının gereğinin yerine getirilmediği anlaşılmaktadır.

Kamu düzeni ile yakından ilgili olan nüfus kaydının düzeltilmesi davalarında, Türk Medeni Kanunu’nun 284. maddesinde belirtilen koşullar saklı kalmak kaydıyla, Hukuk Muhakemeleri Kanunu uygulanır. Anılan madde uyarınca, hakim maddi olguları re’sen araştırır ve kanıtları serbestçe takdir eder. Hukuk Muhakemeleri Kanunu 292 nci maddesi uyarınca dava dilekçesindeki talep çerçevesinde mahkemece tarafların iddia ve savunmaları da dikkate alınarak iddia ile ilgili olarak DNA testi yaptırmak üzere davalı …’e tekrar meşruhatlı davetiye çıkarılarak DNA testi için gerekli kan ve doku örneklerini vermesi, aksi takdirde zor kullanılarak bu incelemenin yaptırılacağı hususu ihtar edilmeli, buna rağmen davalı gelmez veya gelir de kan ve doku örneklerini vermez ise bu incelemelerin zor kullanılarak yapılmasına karar verildikten sonra DNA testi yaptırılıp alınacak rapor doğrultusunda bir karar verilmesi gerekirken, yukarıda gösterilen yasal düzenlemelere aykırı şekilde eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 1. ve 2. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi. 14.12.2021 (Salı)

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment