HARİCİ HAT ÇEKMEK SURETİYLE ELEKTRİK BAĞLANTISI- KAÇAK KULLANIM İDDİASI- MENFİ TESPİT

T.C
YARGITAY
3. Hukuk Dairesi
2014/441 E. , 2014/7484 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : DİYARBAKIR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 16/09/2013
NUMARASI : 2012/241-2013/613

Taraflar arasında görülen menfi tespit-istirdat davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davacı vekili dilekçesi ile; davalı DEDAŞ ekiplerinin yaptıkları kontrolde, müvekkilinin elektrik abonesi olduğu işyerine harici hat çekerek kaçak elektrik kullandığından bahisle tutanak düzenlediklerini, oysa kaçak kullanımlarının olmadığı, yanlış tespit yapıldığını iddia ederek, tahakkuk ettirilen kaçak faturası nedeniyle borçlu olmadığının tespitini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili cevap dilekçesi ile; davacının harici hat çekerek elektrik tükettiğinin tespit edildiğinden tutanak tutulduğunu, tahakkukun mevzuata uygun olduğunu savunarak, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece; tutanağın yönetmeliğe uygun düzenlenmediği, davalı kurum görevlileri tarafından yapılan ikinci kontrolde harici hat kullanımının olmadığının belirtilmesi, alınan bilirkişi raporuna göre abonenin yapmış olduğu tüketimin iş yerindeki cihazlara göre normal düzeyde olduğunun anlaşılması nedeniyle belirtilen borçlardan davacının sorumlu olmadığı kanaatine varılmış, davacının 02/01/2013 tarihinde ödeme yapmış olması dikkate alınarak davanın ıslah edilmiş hali ile kabulü ile davacı tarafından 02/01/2013 tarihinde ödenen 17.691.77 TL’nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Somut olayda 03.12.2009 tarihli kaçak tespit tutanağına bakıldığında; davacının, tesisin arka tarafından ikinci harici hat çekerek elektrik kullandığının tespit edildiği, tutanağın altının iki DEDAŞ görevlisi tarafından imzalandığı anlaşılmaktadır. DEDAŞ görevlilerince düzenlenen tutanak aksi kanıtlanana kadar geçerlidir. Bu tutanağın aksi kanıtlanmadan, tespit tarihinden yaklaşık 5 ay sonra (10.05.2010) davalı kurum tarafından yapılan keşif sonucu düzenlenen kontrol föyü dikkate alınarak hazırlanan bilirkişi raporu ile kaçak enerji kullanımının gerçekleşmediğinin kabulü doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 14.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment