DNA TESTİ VERMEMEK İÇİN SÜREKLİ YER DEĞİŞTİRME- MAHKEMECE ZOR KULLANILARAK DNA TESTİ YAPTIRMAYAPTIRMA

T.C
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi
2022/8520 E.,2022/7918 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 301. maddesi kapsamında, ana tarafından açılan babalığın tespiti istemine ilişkindir. Davacı, … …’nin babasının davalı olduğunun tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkemece, davanın kabulüne dair verilen karar davalı tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz incelemesi yapan Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 28.03.2019 tarih ve 2017/8976 Esas-2019/3402 Karar sayılı ilamı ile “DNA testi yaptırılıp alınacak rapor doğrultusunda bir karar verilmesi gerektiği” gerekçesiyle kararın bozulmasına karar vermiştir.

Bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda mahkemece bozma gereği yerine getirilmeksizin “DNA testi yapılması için kan örneği alınması için yazılan birden talimat evraklarında davalının hiçbir zaman kan örneği vermeyeceği, kan örneği vermemek için sürekli yer değiştireceğini beyan ettiği görülmüştür.

Mahkememizce zor kullanılma ara kararı kurulmuş ise de davalının kendi beyanından anlaşılacağı üzere kan örneği vermemek için sürekli yer değiştirdiğinden davalının kan örneği elde edilemediği ve dava dosyasının sürüncemede kaldığı anlaşılmıştır.

Toplanan delillerden davalı babası olan … … emniyetteki ifadesinde davacı …’nin oğlu … ile gayri resmi ilişki yaşadığı kişi olduğunu beyan etmiştir. Davalı Kayseri 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki 06.05.2015 tarihi beyanında davacı …’nin … nikahlı yaşadığı kişi olduğunu beyan etmiştir. Mahkeme huzurunda dinlenen davacı tanıkları da tarafların komşuları olduklarını, 6-7 ay birlikte yaşadıklarını, davacının 3 aylık hamile olduğunu dönemde davalının kendisini bırakıp gittiğini, … …’nin babasının davalı olduğunu beyan etmişlerdir.

Mahkememizce yapılan yargılama ve dinlenen tanıkların anlatımlarından davacı ve davalının … nikahlı yaşadığı dönem içerisinde davacının hamile kaldığı ve çocuk …’nin dünyaya geldiği anlaşılmakla” gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kamu düzeni ile yakından ilgili olan soybağının tespiti davalarında, Türk Medeni Kanunu’nun 284. maddesinde belirtilen koşullar saklı kalmak kaydıyla, Hukuk Muhakemeleri Kanunu uygulanır. Anılan madde uyarınca, hakim maddi olguları re’sen araştırır ve kanıtları serbestçe takdir eder.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 292. maddesi uyarınca dava dilekçesindeki talep çerçevesinde mahkemece tarafların iddia ve savunmaları da dikkate alınarak babalık iddiası ile ilgili olarak DNA testi yaptırmak üzere davalı …’a tekrar meşruhatlı davetiye çıkarılarak DNA testi için gerekli kan ve doku örneklerini vermesi, aksi taktirde zor kullanılarak bu incelemenin yaptırılacağı hususu ihtar edilmeli, buna rağmen davalı gelmez veya gelir de kan ve doku örneklerini vermez ise bu incelemelerin zor kullanılarak yapılmasına karar verilerek, zor kullanılarak DNA testi yaptırılıp alınacak rapor doğrultusunda bir karar verilmesi gerekirken, yukarıda gösterilen yasal düzenlemelere aykırı şekilde eksik incelemeyle davanın kabulü doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, oy birliğiyle karar verildi. 10.10.2022 (Pzt.)

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment