selimhartavi.com

DAVACININ YARGILAMA SIRASINDA TAŞINMAZ PAYINI VE ALACAĞINI TEMLİK ETMESİ

T.C.
YARGITAY
1. HUKUK DAİRESİ
E. 2013/4247
K. 2013/6677
T. 02.05.2013
* DAVA KONUSUNUN DEVRİ (Taşınmaz Payını ve Alacağı Devralan Kişinin Oturumlara Katılarak Davaya Devam Etmek İstediğini Bildirdiği/Ayrıca Dilekçe İle de Davaya Katılma Talebinde Bulunup Harcını Yatırdığı – 6100 S.K. Md.125 Uyarınca Usulü Eksikliğin Giderildikten Sonra Esas Hakkında Karar Verileceği)

* DAVACININ YARGILAMA SIRASINDA TAŞINMAZ PAYINI VE ALACAĞINI TEMLİK ETMESİ (Dava Konusunun Davacı Tarafından 3. Kişiye Devredilmesi Halinde Devralan Kişinin Davacı Sıfatı ve Buna Bağlı Olarak Dava Takip Yetkisi Kazanacağı ve Davanın Yeni Davacı İle Süreceği)

* ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL İSTEĞİ (Yargılama Sırasında Dava Dışı Kişiye Satış Suretiyle ve Alacağın Temliki Sözleşmesi İle Temlik Edildiği – Taşınmaz Payını ve Alacağı Devralan Kişinin Oturumlara Katılarak Davaya Devam Etmek İstediğini Bildirdiği/Usulü Eksikliğin Giderilerek Esasa Girileceği)

6100/m.125

1086/m.186

ÖZET : Dava, paydaşlar arasında elatmanın önlenmesi ve ecrimisil isteğine ilişkindir. Davacının payını yargılama sırasında dava dışı kişiye satış suretiyle temlik ettiği, ecrimisilden kaynaklanan alacağını da alacağın temliki sözleşmesi ile temlik ettiği, davacının taşınmazla ve ecrimisil alacağı ile bir ilgisinin kalmadığı anlaşılmaktadır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 125. maddesi, dava konusunun davacı tarafından üçüncü kişiye devredilmesi halinde devralan kişinin hukuk gereği davacı sıfatı ve buna bağlı olarak dava takip yetkisi kazanacağı ve davanın yeni davacı ile süreceği esasını getirmiştir. Taşınmaz payını ve alacağı devralan kişi oturumlara katılarak davaya devam etmek istediğini bildirmiş, mahkemece, hatalı değerlendirme ve hukuki olmayan gerekçe ile talebin reddedildiği, ayrıca dilekçe ile de davaya katılma talebinde bulunup harcını da yatırdığı görülmektedir. Taşınmazın ve hakkın dava dışı kişiye temlik edilmesi nedeniyle usulü eksikliğin giderildikten sonra işin esası bakımından karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yanlar arasında görülen elatmanın önlenmesi, ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece davanın, reddine ilişkin olarak verilen karar dahili davacı tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi Emine Solmazlar`ın raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, paydaşlar arasında elatmanın önlenmesi ve ecrimisil isteğine ilişkin olup, mahkemece, yasal şartlar oluşmadığından davanın usulden reddine karar verilmiştir.

Dosya içeriği ve toplanan delillerden; çekişme konusu 4771 ada 8 ( yeni 4771 ada 18) parsel sayılı taşınmazda davacı M.E. ile davalı İ.H.B’nin paydaş iken, davacı Mehmet’in payını yargılama sırasında 22.03.2012 tarihinde dava dışı A.K.`ya satış suretiyle temlik ettiği, öte yandan, davacının davaya konu ettiği ecrimisilden kaynaklanan alacağını da yargılama sırasında 17.03.2012 tarihli “alacağın temliki sözleşmesi “ ile yine A.K.’ya temlik ettiği, davacının taşınmazla ve ecrimisil alacağı ile bir ilgisinin kalmadığı anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere; dava açıldıktan sonrada sınırlayıcı bir neden bulunmadığı takdirde dava konusu malın veya hakkın üçüncü kişilere devredilebilmesi tasarruf serbestisi kuralının bir gereği, hak sahibi veya malik olmanın da doğal bir sonucudur. Usul Hukukumuzda da ayrık durumlar dışında dava konusu mal veya hakkın davanın devamı sırasında devredilebileceği kabul edilmiş, 1086 sayılı HUMK.`nun l86. ve 6100 sayılı HMK.nun 125. maddesinde dava konusunun taraflarca üçüncü kişiye devir ve temliki halinde yapılacak usulü işlemler düzenlenmiştir. Anılan düzenlemeye göre, iki taraftan biri dava konusunu (müddeabihi) bir başkasına temlik ettiği takdirde diğer taraf seçim hakkını kullanmakta dilerse temlik eden ile olan davasını takipten vazgeçerek davayı devralan kişiye yöneltmekte, dilerse davasına temlik eden kişi hakkında tazminat davası olarak devam edebilmektedir.

Bu usul kuralının kendiliğinden (re`sen) gözetilmesi gerektiği de açıktır.

Özellikle, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 125. maddesi, dava konusunun davacı tarafından üçüncü kişiye devredilmesi halinde devralan kişinin hukuk gereği davacı sıfatı ve buna hağlı olarak dava takip yetkisi kazanacağı ve davanın yeni davacı ile süreceği esasını getirmiştir.

Somut olayda, dava konusu taşınmaz payını ve alacağı devralan A.K. 21.03.2012 ve 17.05.2012 tarihli oturumlara katılarak davaya devam etmek istediğini bildirmiş, mahkemece, hatalı değerlendirme ve hukuki olmayan gerekçe ile talebin reddedildiği, ayrıca 22.03.2012 tarihli dilekçesi ile de. davaya katılma talebinde bulunup harcını da yatırdığı görülmektedir.

O halde, dava konusu taşınmazın ve hakkın dava dışı kişiye temlik edilmesi nedeniyle HUMK.`nun 186. maddesi (6100 sayılı HMK.`nun 125. maddesi) hükmü uyarınca usulü eksikliğin giderildikten sonra işin esası bakımından bir karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı olduğu üzere hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Dahili davacı (temlik alan) A.K.’nın temyiz itirazları belirtilen sebeplerle yerindedir. Kabulüyle, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK.`nın 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, bozma nedenine göre işin esası bakımından şimdilik inceleme yapılmasına yer olmadığına, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 02.05.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment