selimhartavi.com

AYDINLATMA VE IŞIKLANDIRMASI OLMAYAN ARACIN TRAFİKTE SEYRİ- İKİ AYRI TRAFİK KAZASI

T.C

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO:2014/7682

KARAR NO:2014/7288

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ: Nazilli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ: 02/04/2013 NUMARASI: 2012/202-2013/111

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, davalı tarafın sebebiyet verdiği kazada, müvekkiline ait aracın hasarlandığını, davalı sürücünün olayda tamamen kusurlu olduğunu, tespit raporuna göre 24.730 TL tutarında zarar bulunduğunu belirterek bu meblağın kaza tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir. Davalı H.İ.. Ç…, davacının hız sınırını aştığını, kusurun davacıda olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur. Davalı A.. U.. vekili, kazada davacı ile dava dışı sürücü E.. İ..’in kusurlu olduklarını, kusuru, hasar miktarını, tespit raporunu kabul etmediğini aynı olayla ilgili Aydın 1.Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2011/85 esas sayılı dosyasında açılan davanın sonucunun beklenmesi gerektiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile davalı tarafın kusur oranına isabet eden 6.057,05 TL’nin kaza tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalılardan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, kazaya karışan ….. plakalı aracın sürücüsü E.. İ.. hakkında usulüne uygun şekilde harcı yatırılarak açılan bir dava olmamasına, davanın ihbarı yolu ile adı geçen kişinin davada taraf olamayacağına ve davanın tarafı olmayan kişi aleyhinde hüküm kurulamamasına göre davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir. Trafik kazalarında zarar veren taraf, kusuru oranında davacı aracında meydana gelen gerçek zarardan sorumlu tutulabilir. Çözümü özel veya teknik bilgiyi gerektiren kusur durumunun ve hasar miktarının konusunda uzman bilirkişi marifetiyle tespiti gerekir. Bilirkişi raporunun oluş şekline, dosya kapsamına, hüküm kurmaya uygun olması gerekir. Somut olayda, resmi görevlilerce düzenlenen 17.10.2010 tarihli kaza tespit tutanağında; davalı H.İ.. Ç… diğer davalı A.. U..’a ait, traktörle saat 20.30 sıralarında, arka ışıkları yakmadığı, uyarıcı işaret ve ikaz işaretleri olmadığı halde seyrederken, dava dışı E.. İ.. yönetimindeki aracın traktöre bağlı römorka çarptığı, römorkun çarpma sonucu devrilerek gidişe göre sağ şeride yan yattığı aynı yolda seyreden davacı şirkete ait aracın sürücüsünün yolda duran römorka çarptığı, davalı sürücünün şeride tecavüz etmekten kusurlu olduğu belirtilmiştir.

Dosya kapsamına ve tanık beyanlarına göre kazalar ardı ardına meydana geldiğinden davalı tarafa ait araç ile dava dışı …….. plakalı araç arasında meydana gelen kazayı belirten önlemler alınamamıştır. Davacı aracının sürücüsü son anda yolda devrilen römorku gördüğünü söylemiştir. Davacı vekili sadece traktör işleteni ve sürücüsü aleyhinde, sürücünün %100 kusurlu olduğunu belirterek zararının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili için bu davayı açmıştır. Aydın 1 Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2011/85-834 sayılı dosyasında traktör sürücüsü H.İ.. Ç… hakkında dava dışı E.. İ..’in yaralanması sebebiyle, taksirle yaralamaya sebebiyet vermek suçundan dava açılmış, o dosyada trafik bilirkişisinden alınan raporda davalı sürücünün (sanık) aydınlatma ve ışıklandırması olmayan araçla trafikte seyretmesi nedeniyle asli, katılan E.. İ..’in alkollü ve dikkatsiz olması sebebiyle tali kusurlu oldukları, davacı aracının sürücüsü Bülent Malgaç’ın kusurunun olmadığı belirtilmiş, asli kusura göre sanık (davalı sürücü) hakkında 10 ay hapis cezasına hükmedilmiş, cezanın ertelenmesine karar verilmiş ve bu karar temyiz edilmeden 11.11.2011 tarihinde kesinleşmiştir. Eldeki dosyada keşiften sonra alınan trafikçi bilirkişi raporunda birbirini izleyen zincirleme kaza değil de iki ayrı trafik kazası meydana geldiği kabul edilerek 1.kazada davalı sürücünün ışıklandırma ve aydınlatması olmayan araçla trafiğe çıkması nedeniyle %40 oranında tali, dava dışı Erkan’ın alkollü araç kullanması, takip mesafesini korumaması sebebiyle %60 oranında asli kusurlu oldukları, 2.kazada davacı aracının sürücüsü Bülent’in meskun mahal dışında hızlı seyretmesi sebebiyle %100 kusurlu olduğu belirtilmiştir. Oysa meskun mahal dışında hız limiti 90 km olup, sürücü Bülent 80 km hızla seyrettiğini beyan etmiştir. İtiraz üzerine ATK’dan alınan raporda da iki ayrı kazanın olduğu davacı aracının ikinci kazada hasarlandığı, davalı sürücünün donanımsız aracı ile trafiğe çıktığı, ilk kazadan sonra tedbir almadığı bu nedenle %25 oranında dava dışı Erkan’ın 30 mt frene rağmen far ışığına göre hızını ve takip mesafesini ayarlamadığından %25 oranında, sürücü Bülent’in far ışığına göre hızını ayarlamadığı, hiçbir tedbir almadan yola devrilen römorka çarptığı bu nedenle %50 oranında kusurlu olduğu bildirilmiştir. Daha sonra bir başka bilirkişiden alınan 25.1.2013 tarihli raporda da aynen ATK raporundaki gibi kusur oranları belirlenmiştir. Kusuru yönünden hükme esas alınan raporlar dosya kapsamına Sulh Ceza Mahkemesi’nden alınan bilirkişi raporuna, kaza tespit tutanağına, tanık beyanlarına ve oluş şekline uygun bulunmamıştır. Ayrıca davacı tarafa ait araç 2007 model Peujeot 407 otomobil olup kaza 17.10.2010 tarihinde meydana gelmiştir.

Davacı tarafça kaportacı bilirkişi marifetiyle yapılan tespitte 21.530 TL hasar, 3.200 TL değer kaybı belirlenmiştir. Tespit raporunda aracın piyasa rayicinin 32.000 TL olduğu bildirilmiştir. Davacı vekili şimdilik toplam 24.730 TL’nin tazminini talep etmiştir. Onarım masrafları taşıtın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşar ya da taşıt onarım kabul etmez ise taşıt tam hasara uğramış sayılır. Araçtaki hasarın tespiti hususunda alınan bilirkişi raporu da yeterli inceleme yapılmadan tespit raporunda belirtilen hasarlar aynen kabul edilmiş, farklı olarak parça bedelinden hurda indirimi yapılmış 21.230 TL hasar ile değer kaybının 3.000 TL alacağı toplam zararın 24.230 TL olduğu hesaplanmıştır. Aracın onarımının mı pertinin mi uygun olacağı konusu değerlendirilmemiştir. Mahkemece davalı tarafa izafe edilen %25 kusura göre 6.057,05 TL’nin davalılardan tahsiline karar verilmiştir. Eksik inceleme ve yetersiz bilirkişi raporlarına göre hüküm kurulamaz. Bu durumda mahkemece, Karayolları Genel Müdürlüğü fen heyetinden seçilecek trafik kazalarında kusur durumunun ve araçta meydana gelen zararın tespiti hususlarında uzman bilirkişi kurulundan tüm dosya kapsamı tanık beyanları kaza tespit tutanağı, kazanın oluş şekli, aracın modeli, araçta meydana gelen hasar, vs. birlikte değerlendirilerek davaya konu trafik kazasında sürücülerin kusurlarının belirlenmesi, davacı aracının onarım giderinin tespiti, aracın onarımının mı, pertinin mi uygun (ekonomik olduğu, pertinin uygun olması halinde aracın riziko tarihteki 2.el piyasa rayici ile sovtaj bedelinin tespiti, belirlenecek piyasa rayicinden sovtajın mahsubu ile gerçek zararın hesaplanması hususlarında ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli, önceki raporlarında irdelendiği bir rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu gibi hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Kabule göre de; davalılar zarar veren aracın işleteni ve sürücüsü olup aralarında müşterek ve müteselsil sorumlu bulunmaktadır. Davacı vekili dava dilekçesinde tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir. Bu durumda mahkemece hükmedilen tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu gibi davalılardan tahsiline şeklinde karar verilmesi de isabetli değildir.

SONUÇ:Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı …. Tarım Ürün. Ltd. Şti vekilinin temyiz itirazının kabulü hükmün davacı taraf yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 8.5.2014 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment