selimhartavi.com

YEREL ÖRF VE ADETLERE GÖRE YAPILAN CENAZE VE DEFİN GİDERLERİ İSTENEMEZ.

T.C
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2015/14175
KARAR NO: 2018/8639
TARİH : 04/10/2018

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacılar vekili, davalıya sigorta sigortalı araç sürücüsünün kusurlu hareketi ile gerçekleşen kazada müvekkillerinin çocuğu/kardeşi … ile eşi/babaları …’nun öldüğünü açıklayıp davacı çocukların her biri için 100,00 TL ve davacı … için eşi ve çocuğunun vefatı sebebiyle 1.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatı ve 100,00 TL cenaze ve defin giderleri olmak üzere toplam 2.000,00 TL maddi tazminatın tahsiline karar verilmesini talep etmiş, ıslah dilekçesiyle talep miktarını arttırmıştır.
Davalı vekili, kusura ve tazminat miktarına itiraz ederek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan delillere göre davanın kabulü ile davacı … için 27.304,32 TL, davacı … için 22.233,64 TL, davacı … için 18.593,46 TL, davacı … için 15.857,31 TL, davacı … için 15.857,31 TL, davacı … için 4.830,00 TL, davacı … için 4.575,99 TL, davacı … için 75.669,75 TL (38.962,57 TL’lik kısmı ölen … yönünden, kalan 36.707,18 TL’lik kısmı ölen çocuğu … yönünden) olmak üzere toplam 184.921,78 TL destekten yoksun kalma tazminatı ile toplam 9.000,00 TL cenaze giderinin tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, destekten yoksun kalma tazminat istemine ilişkindir.
Hayatın olağan akışına göre; trafik kazası sonucu davacının küçük çocuğu ölmeseydi 18 yaşına gelmesi ile birlikte gelir elde edeceği ve ana ve babaya bakacağı muhtemeldir.
Mahkemece hükme esas alınan aktüerya bilirkişi raporunda desteğin olay tarihinde 9 yaşında olduğu ve 9 yaşından itibaren yardım ve hizmet ederek destek olacağı kabul edilerek hesaplama yapılmış ise de ise de bu hesaplama şekli Yargıtay’ın yerleşik kararlarına uygun değildir. Tazminat hesabında küçüğün gelir elde etmeye başlayacağı yaşın 18 yaş olarak kabul edilerek hesaplama yapılması gerekmektedir.
Ayrıca hükme esas alınan aktüerya uzmanı bilirkişi raporunda yetiştirme gideri indirimi yapılmayarak hesaplama yapılmıştır. 18 yaşından itibaren gelir elde etmeye başlayacak olan desteğin bu yaşına kadar bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tarafından karşılanacağından 18 yaşına kadar yetiştirme gideri indirimi yapılması gerekirken yetiştirme giderinin indirilmemesi de doğru görülmemiş, desteğin babasının da öldüğü dikkate alındığında, davacı anne yönünden hesaplanan tazminattan makul oranda yetiştirme gideri indirimi yapılmak üzere kararın bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
Yine hükme esas alınan aktüerya raporunda desteğin askere gideceği ve 1 yıllık askerlik döneminde annesine destek olamayacağı belirtildiği halde tazminat hesabında bu bir yıllık askerlik dönemi için de hesaplama yapıldığı, tazminattan indirilmediği anlaşılmış olup, mahkemece bilirkişiden yukarıda değinilen hususlar doğrultusunda ek rapor alınmak üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
3-Davacılar vekili dava dilekçesi ile cenaze ve defin giderinin de tahsilini talep etmiş, mahkemece 9.000,00 TL cenaze defin giderinin tahsiline karar verilmiştir.
Yargıtay’ın yerleşik uygulamaları gereği davalı taraf, meydana gelen trafik kazası sonucu davacıların oluşan gerçek defin gideri zararlarını tazmin ile sorumlu olup davacı tarafın kendi değerlerine, yerel örf ve adetlerine göre yaptığı özel
giderlerden sorumlu değildir. Dosya kapsamında bulunan, belediyenin cevabi yazısında, cenaze ve defin masrafının alınmadığı, vefat sonrası 3 günlük yemek, ikram vs. masrafların günlük 1.500,00 TL olduğu belirtilmiştir. Bu bağlamda; taziye teşekkür giderleri, yemek giderleri, mevlit gideri v.s. gibi giderler zorunlu olmayan cenaze merasimi giderleri olup zorunlu defin giderlerinin de belediye tarafından ücretsiz karşılandığı belirtilmekle; cenaze ve defin giderine yönelik istemin reddi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2-3 nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 04/10/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment