selimhartavi.com

İPOTEĞİN KALDIRILMASI NİSPİ HARCA TABİ OLUP DAVA DEĞERİNİN İPOTEK MİKTARI TOPLAMI OLARAK ESAS ALINMASI GEREKTİĞİ

T.C

YARGITAY

2.Hukuk Dairesi

2017/519 E.

2018/11996 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ           :Aile Mahkemesi

DAVA TÜRÜ           : İpoteğin Kaldırılması

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı … tarafından vekalet ücreti yönünden; davacı tarafından ise hükmün tamamı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı, aile konutu olarak kullanılan taşınmaz üzerine davalılardan şirket lehine tesis edilen ipoteklerin kaldırılmasını talep etmiştir. Dava değeri 10.000 TL olarak belirtilmiş, nispi harç bu bedel üzerinden alınmıştır. Oysa ki dava konusu taşınmaz üzerine konulan ve kaldırılması istenen ipoteklerin toplam bedeli 275.000 TL’dir. İpoteğin kaldırılmasına ilişkin istemler nispi harca tabi olup, davanın değeri ipotek miktarı olduğundan, bu bedel üzerinden nispi harç tamamlattırılmadan müteakip işlemler yapılamaz (Harçlar Kanunu m.30-32). Açıklanan nedenlerle nispi peşin harç noksanlığının tamamlattırılması, tamamlanmaması halinde Harçlar Kanunu’nun 30. maddesi gereğince işlem yapılması gerekirken harç eksikliği tamamlanmadan yargılamaya devamla işin esası hakkında karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre davacının diğer, davalının ise vekalet ücretine yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelemesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 25.10.2018 (Prş.)

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment