selimhartavi.com

TAŞIT YOLU ÜZERİNDEN GEÇMEKTE OLAN HAVAİ HAT ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK TELLERİNİN KAMYON ÜZERİNDEKİ SAMAN BALYALARINA TEMAS ETMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C.
ŞANLIURFA
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ                                                                                    GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2015/441 Esas
KARAR NO : 2017/693

DAVACI : M. YÜREKLİ
VEKİLİ : Av. SELİM HARTAVİ –
DAVALI : DEDAŞ –
DAVA : Tazminat
DAVA TARİHİ : 17/04/2015
KARAR TARİHİ : 02/11/2017
GEREKÇELİ KARARIN YAZ.TARİH. : 20/11/2017
Mahkememizde görülmekte bulunan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili, mahkememize vermiş olduğu 17.04.2015 tarihli dilekçesiyle müvekkili adına kayıtlı ve M.Çiftçi sevk idaresinde bulunan 63 LK 680 plakalı kamyon ile 30.05.2013 tarihinde Bozova İlesi Tozluca köyü girişinde Dedaş’a ait elektrik tellerinin salınım yapması nedeniyle birbirine temas emesi veya kamyon üzerinde yüklü bulunan saman balyalarına temas etmesi sonucu çıkan yangın neticesinde vekil edene ait kamyon ile kasası ve üzerinde bulunan üçüncü şahıslara ait saman yükü ile birlikte tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiğini, davalı kurumun, zararlandırıcı olayın meydana gelmesine neden olan elektrik hattı nedeni ile BK’nun 58.madesi gereğince sorumlu olduğunu, davalı şirketin ağır özen yükümlülüğü doğuran bir hizmet yürüttüğünü, yaptığı iş itibariyle her türlü önlemi zamanında alması kanuni yükümlülüğünün sonucu olduğunu, davalı kurumun alınması gereken önlemleri hiçbir surette almadığını, Tozluca köyü yolu üzerinde bulunan davalı kurumun kontrolünde bulunan söz konusu elektrik direkleri ve tellerine ilişkin gerekli periyodik bakım ve kontrollerin zamanında yapılmadığı veya elektrik tellerinin kuvvetli akım tesisleri yönetmeliğinde belirlenen düşey mesafeye uygun yapılmadığı ve elektrik tellerinin salınım yapması alçalması ile gabari yüksekliğinin altında tesis oluşturulması ve bu tesisin bakım ve onarımına ilişkin kontrolleri zamanında yapmamış olması nedeniyle kazanın meydana geldiğini, aracın üzerindeki saman balyaları ile birlikte tamamen yanarak kül hale geldiğini dava konusu aracın yanması ile davacıya ait aracın kasko bedeline ilişkin herhangi bir ödemenin yapılmadığı gibi araçtan yoksun kalınan önemler içinde herhangi bir ödeme yapılmadığını, bu nedenlerle fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik aracın tam hasara uğraması ve pert olması nedeniyle araç kasko bedeli ile kasa bedeli için 4.000.TL. Ve aracın tam hasara uğraması nedeniyle davacının araçtan yoksun kalması ve bu süre içerisinde oluşan iş kaybı nedeniyle yoksun kalınan kar tazminatı 1.000.TL. nın davalı kurumdan olay tarihinden itibaren işletilecek reeskont faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
CEVAP :
Davalı vekili; cevap dilekçesiyle dava konusu davacı tarafa ait saman balyası yüklü kamyonun kasasının ve samanların yanması olayı nedeniyle müvekkilinin sorumluluğuna gidilebilmesi için BK’nun 49. Ve 50. Maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmesine bağlı olduğunu somut olayda müvekkilinin sorumluluğunu gerektirecek kusurlu bir yasanın aradığı koşulların gerçekleşmediğini, açılan davanın hukuka aykırı olduğunu, davanın nedensellik bağı yokluğundan reddine, ayrıca şirketin bakım ve onarım işinin Ey. Elektrik San. Ltd. şti. tarafından yapılıp bakım ve onarım eksikliğinden dolayı husumetin E. Elektrik San. Ltd. Şti. ne yöneltilmesi gerektiğini belirtmiştir.
Feri müdahil E.Mühendislik Elektrik Enerjisi Toptan Satış Ltd.Şti. Vekili; davanın müvekkili şirket ile ilgisinin bulunmadığını, 2013 yılı itibariyle müvekkili şirketin Şanlıurfa Bozova İlçesinde bakım ve onarım işi veya görev bulunmadığını, müvekkili şirketin kaza veya öncesinde Bozova ilçesinde elektrik bakım ve onarım işi yüklenmediğini belirterek müvekkili yönünden davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
DELİLLER VE DEĞERLENDİRİLMESİ :
Dava, haksız fiil nedeniyle tazminat istemidir.
Davacı vekili 28.06.2017 tarihli ıslah dilekçesiyle dava dilekçesinde talep edilen 5.000.TL.ye ilaveten müdeabbihi 18.432,50.TL. daha artırarak toplam 23.432,50.TL.ye çıkartmıştır.
Dava, E. Mühendislik Elektrik Enerjisi Toptan Satış Ltd. Şti. ne ihbar olunmuştur.
Davacının sosyal ve ekonomik durumu araştırılmıştır.
Dedaş’a yazılan müzekkereye verilen cevapta M. Yürekli adına açılmış herhangi bir hukuk dosyasına rastlanılmadığının bildirildiği görülmüştür.
Bozova Cumhuriyet Başsavcılığının 2013/518 sayılı soruşturma dosyası celp edilmiş incelenmesinde müştekilerinin M. Çiftçi, Ş. Gökdemir, şüphelisinin Bozova Dedaş yetkilileri, suçun mala zarar verme suçu olduğu, mala zarar verme suçunun kasten işlenebilen suçlardan olduğu, taksirli halinin kanunlarımızda suç olarak tanımlanmadığı ve dolaysıyla Dedaş kurum yetkilileri hakkında cezai açından herhangi bir takibat yapılamayacağı ve uyuşmazlığın hukuki mahiyet arz ettiği anlaşıldığından müsnet suçtan şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği görülmüştür.
63 LK 680 plakalı aracın trafik tescil kaydı celp edilmiş incelenmesine malikinin davacı M. Yürekli olduğu görülmüştür.
Bozova Asliye Hukuk Mahkemesine talimat yazılarak refakate alınacak 1 elektrik, 1 trafikçi ve 1 itfaiye görevlisi eşliğinde keşif yapılmak suretiyle kusura ilişkin rapor aldırılması istenmiştir.
Elektrik-Elektronik Mühendisi bilirkişi tarafından ibraz olunan 01.12.2016 havale tarihli raporda sonuç olarak; davacının beyanı doğru ise elektrik yol atlamasının 4.80.mt.den daha düşük olduğu ve standartlarda 5.5 m2. Olması gerekirken daha düşük olduğu için kamyondaki balyaların elektrik tellerine takılıp ark sonucunda yangın çıkarmış olduğu yönünde kanaat bildirmiştir.
Dosya Ankara Nöb. Asliye Hukuk Mahkemesine talimat yazılarak 1 Elektrik Yüksek Mühendisi, 1 Trafikçi Bilirkişi ve 1 Makine mühendisi bilirkişiden oluşan 3.kişilik heyetten kusur ve tazminat konusunda rapor aldırılması istenmiştir.
Bilirkişi heyeti tarafından ibraz olunan 24.04.2017 tarihli raporda sonuç olarak; davalı Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.nın meydana gelen olayda %35 oranında kusurlu olduğu, dava konusu aracın hasarına bağlı zararın 36.050,00.Tl. olduğu kusur oranına karşılık gelen miktarın 23.432,50.Tl. olduğu yönünde görüş ve kanaat bildirmişlerdir.
Trafikçi bilirkişi tarafından ibraz olunan 06.12.2016 tarihli raporda sonuç olarak; M. Çiftçi’nin kazada asli kusurlu olduğu, Dedaş’ın kazada tali kusurlu olduğu yönünde görüş ve kanaat bildirmiştir.
İtfaiyeci bilirkişi tarafından herhangi bir kanaat bildirilmemiştir.
Davacının iddiası, Davalı vekili ile Feri müdahil vekilinin cevap dilekçesi, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının 2013/518 sayılı soruşturma dosyası, Tescil belgesi, Bilirkişi raporları ile tüm dosya içeriğine göre davanın, haksız eylem nedeniyle tazminat istemi olduğu, davacı vekili, müvekkili adına kayıtlı ve M. Çiftçi sevk idaresinde bulunan 63 LK 680 plakalı kamyon ile 30.05.2013 tarihinde Bozova İlesi Tozluca köyü girişinde Dedaş’a ait elektrik tellerinin salınım yapması nedeniyle birbirine temas emesi veya kamyon üzerinde yüklü bulunan saman balyalarına temas etmesi sonucu çıkan yangın neticesinde vekil edene ait kamyon ile kasası ve üzerinde bulunan üçüncü şahıslara ait saman yükü ile birlikte tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiğini, davalı kurumun, zararlandırıcı olayın meydana gelmesine neden olan elektrik hattı nedeniyle zarardan sorumlu olduğunu, davalı tarafından davacıya ait aracın kasko bedeline ilişkin herhangi bir ödemenin yapılmadığı gibi araçtan yoksun kalınan dönemler içinde herhangi bir ödeme yapılmadığını ileri sürerek fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik aracın tam hasara uğraması ve pert olması nedeniyle araç kasko bedeli ile kasa bedeli için 4.000.TL. ve aracın tam hasara uğraması nedeniyle davacının araçtan yoksun kalması ve bu süre içerisinde oluşan iş kaybı nedeniyle yoksun kalınan 1.000.TL. Kazanç kaybının olay tarihinden itibaren işletilecek reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş, ıslah dilekçesiyle de talebini artırarak 23.432,50.TL.ye çıkartmıştır. Toplanan deliller ve tüm dosya kapsamından 30.05.2013 tarihinde Boztepe köyü istikametinden Tozluca köyü istikametine doğru seyir halende olan dava dışı sürücü M. Çiftçi yönetimindeki davacıya ait saman yüklü 63 LK 680 plakalı kamyonun Tozluca köyü girişine geldiğinde taşıt yolu üzerinden geçmekte olan davalı şirkete ait havai hat alçak gerilim elektrik tellerinin kamyon üzerindeki saman balyalarına temas etmesi neticesinde çıkan yangında araç ve saman yükünün yandığı, davalı şirketin Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine aykırı enerji nakil hattının zeminle olacak düşey kot farkını en az 5.50 metre olmasını sağlayacak şekilde tesis etmemekle süreç zarfında sarkan elektrik ellerinin sarmasını önleyecek tedbirleri almamakla buna bağlı olarak sarkan tellerin 4.80 metre civarında yüklediği anlaşılan kamyon üzerindeki samana değerek yangın çıkmasına neden olmakla olayda %65 oranında kusurlu olduğu, dava konusu aracın hasarına bağlı oluşan zararın ise 36.050.00.Tl. olduğu kusur oranına göre davacının, davalıdan 23.432,50.TL talep etmekte haklı olduğu sonuç ve kanaatiyle aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Açıklanan nedenlerle;
1-Davanın KABULÜNE, 23.432,50 TL’nin olay tarihi olan 30/05/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı taraftan alınarak, davacıya verilmesine,
2-Alınması gerekli 1.600,67.Tl. Karar ve ilam harcının peşinen alınan 85,39.Tl. ile 314.79.TL. Islah harcından mahsubu ile bakiye 1.200,49.TL.harcın davalıdan tahsiline,
3-Davacının bu dava nedeniyle sarf etmiş olduğu harç 117,19.Tl. Islah harcı 314,79.Tl. 12.dv. Gideri 116,00.Tl. Müzekkere ve dosya isteme gideri 35,30.Tl. Bilirkişi ücreti ve talimat gideri 2.346,90.Tl. olmak üzere toplam 2.930,18.Tl. Yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
4-Davacının yatırmış olduğu gider avansının artan kısmının karar kesinleştiğinde iadesine,
5-Avukatlık asgari ücret tarifesine göre hesaplanan 2.811,90.TL. Vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya ödenmesine,
Dair, taraf vekillerinin yüzlerine karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 02/11/2017

Katip 81500
¸e-imzalıdır

Hakim 38380
¸e-imzalıdır

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment