selimhartavi.com

SENEDİN TEMİNAT KARŞILIĞI VERİLDİĞİNE İLİŞKİN İDDİANIN KANITLANMADIĞI-BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA SUÇU- BERAAT

T.C
YARGITAY
15. CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2015/13819
KARAR NO:2018/7013
TARİH:23.10.2018

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi

Bedelsiz senedi kullanma suçundan sanık hakkında verilen beraat hükmü katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü;

Sanığın … İhracatçılar Birliği İlköğretim Okulu müdürü, katılanın ise Özel … Bilgisayar Kursu çalışanı olduğu, taraflar arasında imzalanan 04/01/2006 tarihli sözleşme gereğince katılanın çalıştığı firmanın 02/01/2006-11/09/2006 tarihleri arasında … İhracatçılar Birliği İlköğretim Okulu öğrencilerine bilgisayar kursu vermesinin ayrıca katılanın Okul Aile Birliğine her ay 200 TL bağışta bulunması, kurs bitiminde okula bir adet bilgisayar bağışlamasına karar verildiği, bu taahhütleri yerine getirmesini sağlamak için de bir adet 4.500 TL’lik senedi teminat olarak aldığı, katılanın taahhütleri yerine getirmesine rağmen sanığın 4.500TL lik davaya konu senedi 28/12/2011 tarihinde 11.İcra Dairesinde takibe koyduğu iddia olunan olayda; katılanın senedin teminat karşılığı verildiğine ilişkin yazılı belge ibraz edememiş olması karşısında senedin bedelsiz olduğuna ilişkin ve sanığın atılı suçu işlediği yönünde mahkumiyetine yeter derecede objektif ve kesin delil bulunmadığı gerekçesine dayanan mahkemenin kabulünde isabetsizlik bulunmamıştır.
Yapılan yargılama sonunda, yüklenen suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçe gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle, sanığın beraatine ilişkin hükmün ONANMASINA, 23.10.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment