selimhartavi.com

ÖDENMEYEN KASKO BEDELİ – KAZA MAHALLİNİ TERK- İSPAT YÜKÜ

T.C
ŞANLIURFA
2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO :
 2007/835 Esas
KARAR NO : 2009/290

DAVACI :R. Ç.
VEKİLİ :Av. SELİM HARTAVİ, Şanlıurfa Barosuna Kayıtlı Avukatlardan, Atatürk Bulvarı Stad 1 Apt Kat:3 No:10-Şanlıurfa
DAVALI :…. SİGORTA A.Ş Salıpazarı/İstanbul
VEKİLİ :Av. C. ….., Şanlıurfa barosu avukatlardan
DAVA :İTİRAZIN İPTALİ
DAVA TAR. :25/09/2007
KARAR TAR :14/04/2009
Davacı vekili Av.Selim Hartavi tarafından mahkememize açılan davanın yapılan açık yargılaması sonucunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Davacı vekili Av. Selim Hartavi tarafından mahkememize verilen 17/09/2007 tarihli dava dilekçesinde özetle Müvekkilinin adına ruhsatlı bulunan 63 YD 908 plaka sayılı aracın 24/05/2007 tarihinde oğlu M. Ç’ın sevk ve idaresindeyken Şanlıurfa merkezinde yeni Çevre yoluna kara koyun kavşağından giriş yapıp yeni stadyum istikametine seyir halinde iken yeni çevre yolundaki tehlikeli viraja girdiği esnada aracın sağ ön tekerlek sağ ön çamurluk sağ ön tamponu ile kaldırım taşlarına çarpıp ve daha sonra kaldırım taşları üzerine sürüklenmesi neticesinde tek taraflı maddi hasarlı trafik kazasının gerçekleştiği müvekkiline ait olan aracın sigorta şirketince 12924049 poliçe numarası ile kaskolu olduğunu sigorta şirketine ihbarda bulunulması sonucunda görevlendirilen eksper tarafından 4.055,00 YTL olarak hasar tespit edildiğini müvekkiline ait aracın davalı kasko şirketine talimatı ile anlaşmalı bulunduğu yetkili servise götürüldüğünü 4.078,63 YTL tamirat masrafı beyan edildiğini ancak davalı şirketin yükümlülüklerine yerine getirilmeyerek hiçbir ödeme yapmadığını bunun üzerine Şanlıurfa 1 icra dairesinin 2007/2322 Esas sayılı icra dosyasında icra takibi başlatıldığını davalının ödeme emrine itiraz ederek takibi durdurduğunu itirazın haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu belirterek itirazlarının iptaline takibin devamına 40 icra inkar tazminatına yargılama giderleri davalıya yükletilmesine karşı taraf vekalet ücretinin avukat olarak adlarına hüküm edilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekilince mahkememize ibraz edilen 22/11/2007 tarihli cevap dilekçesinde özetle; davacı R Ç’ın oğlu M Ç’ın kaza yaptığı ayrıca ekspertizin geldiği ve hasarın ödenmediğinin beyan edildiğini halbuki ekli olan belgelerden anlaşılacağı üzere kazanın akabinde kazayı ika eden şahsın olay yerinden ehliyet olmadığı için kaçmış ve kaza yapan asıl şahsın yerine bir şahıs kaim olarak gelip kazaya yaptığını beyan ettiğini davacı olay yerini terk edip kaçtığı için ispat külfetini davacının üzerinden olduğunu kaza kimin yaptığını ispatlanmak zorunda olduğunu belirterek davanın reddine masrafı muhakeme ve avukatlık ücretinin davacıya tahmiline karar verilmesini talep ettiği görülmüştür.
Tanık A.K.dava hakkındaki bilgi ve görgüleri tespit edilmiştir.
Araçtaki meydana geldiği iddia edilen hasarın faturalara ve ekspertiz raporuna uygun olup olmadığının incelenebilmesi amacıyla dosya bilirkişiye tevdi edilmiş Mak.Yük. Müh. Ömer Kaya tarafından tanzim edilen 10/02/2009 tarihli bilirkişi raporu dosyaya konulmuştur.
Tanık S. E. dava hakkındaki bilgi ve görgüleri tespit olunmuş Sarayköy Sulh hukuk mahkemesine ait 2008/9 talimat sayılı evrak dosyaya konulmuştur.
Şanlıurfa C Başsavcılığına ait 2007/6956 soruşturma nolu evrak celp olunarak tetkik edilmiştir.
Davalı vekilince ibraz edilen cevap dilekçesi ve ekinde bulunan belgeler dosyaya konulmuştur.
Davacı vekilince dilekçe ekinde sunulan belgeler dosyaya konulmuştur.
Davacı vekili ve davalı adına çıkartılan davetiyeler tebliğ edilmiş ve dosyaya konulmuştur.
Şanlıurfa 1 İcra Müdürlüğüne ait 2007/2322 Esas sayılı icra takip dosyası celp olunarak incelenmiş alacaklının R. Ç. borçlusunun …. Sigorta A.Ş. olduğu asıl alacak miktarının 4.078,63 YTL faizin 206,99 YTL olmak üzere toplam 4.285,62 YTL üzerinden ilamsız icra takibinin başlatıldığı borçlu tarafın itiraz etmesi üzerine 1 icra müdürlüğünün 14/09/2007 tarihli kararına göre icra takibinin durdurulmasına karar verildiği görülmüştür.
Tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde Sürücüsü tespit edilemeyen 63 YD 908 plaka sayılı otomobilin yeni çevre yoluna Karakoyun kavşağından giriş yapıp yeni stadyum istikametine seyir halinde iken yeni çevre yolundaki tehlike viraja girdiği esnada aracın sağ ön tekerlek, sağ ön çamurluk sağ ön tampon köşe kısımları ve alt kısımları ile kaldırım taşlarına çarpıp ve daha sonra kaldırım taşları üzerine sürüklenmesi sonucunda maddi hasarlı trafik kazasının meydana geldiği Trafik polis memurlarınca düzenlenen 24/05/2007 tarihli tutanağa göre de kaza mahalline intikal edildiğinde aracın başında sürücünün bulunmadığının tespit edildiği 24/05/2007 günü saat 18,10 da Emniyete M.Ç’ın alınan beyanda kazayı kendisinin yaptığını özetle belirttiği aracın davalı şirket tarafından başlangıç 29/12/2006 bitiş tarihi 29/12/2007 olarak 12924049 poliçe nosu ile maksimum kasko olarak sigortalandığı ve davacının da hasarını tazminini sigortadan sağlayabilmek amacıyla 04/06/2007 tarihinde sigorta şirketine ihbarda bulunduğunu ve eksper tarafından inceleme yapılarak 4.055,00 YTL değerinde hasar tespit edildiği ve davacının aracının tamiratına yaptırabilmek amacıyla F.otomotiv ticaret ve A.Ş. yetkili servisine teslim ettiği ve yetkili servis tarafında da aracın hasar ve tamiratına yönelik olarak 4.078,63 YTL’lik fatura tanzim ettiği davalı tarafın ayraçtaki hasara karşılamaması üzerine davacı vekiline Şanlıurfa 1 İcra müdürlüğünün 2007/2322 Esas sayılı icra takip dosyasıyla icra takibi başlattığı ancak davalı tarafın mezkur borcun tamamını ve faizini itiraz etmeleri sonucunda Şanlıurfa icra müdürlüğünün 14/09/2007 tarihli kararına göre icra takibinin durdurulmasına karar verildiği davacı vekilinin de itirazın iptali talebine göre davalı tarafında borcun bulunmadığını davacının olay yerini terk edip kaçması nedeniyle kaza kimin yaptığını ispatlayamadığını yönünden savunmada bulunduğu nazara alındığında düzenlenen fatura ve raporlara göre araçta belirtilen miktarda hasarın meydana GELDİĞİ M. Ç’IN EMNİYETE VERMİŞ OLDUĞU 24/05/2007 TARİHLİ İFADESİNDE DE TRAFİK KAZASINI KENDİSİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ BEYAN ETTİĞİ DİKKATE ALINARAK TRAFİK KAZASINA M. Ç DIŞINDA BİR KİŞİNİN GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLABİLECEĞİ İDDİASININ İSE DAVALI TARAFIN İSPAT ETMESİNİN GEREKTİĞİ DOSYADAKİ MEVCUT BELGE VE BEYANLARA GÖRE DE M. Ç DIŞINDAKİ KİŞİNİN OLAYI GERÇEKLEŞTİĞİ İSPATLANAMAMASI NEDENİYLE davacının davasının kabulüne karar verilmesi yönüne gidilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1. Davacının davasının kabulüne,
2. Davalı tarafın Şanlıurfa 1.İcra müdürlüğüne ait 2007/2322 esas sayılı icra takip dosyasındaki icra takibine yaptığı itirazın iptaline, icra takibinin aynen devamına,
3. Asıl alacak üzerinden hesap edilecek %40 oranında icra inkâr tazminatının davalı taraftan alınarak davacı tarafa verilmesine,
4. Alınması gerekli olan 231,42 TL nispi karar ve ilam harcından peşin olarak alınan 57,90 TL’nin mahsubu ile bakiye 173,52 TL’nin davalı taraftan alınarak hazineye irat kaydına
5. Yargılama gideri olan 73,20 harç, 17,00 YTL tebligat gideri 1.65 TL posta 80,00 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam: 154,85 TL’nin davalı taraftan alınarak davacı tarafa verilmesine
6. Davacı tarafın kendisini vekil ile temsil ettirmiş olduğu dikkate alınarak 514,27 TL nispi ücreti vekaletin davalı taraftan alınarak davacı tarafa verilmesine,
Dair, davacı ve davalı vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren 8 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe ile Yargıtay da temyizi kabil olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.14/04/2009

Hakim Katip

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment