selimhartavi.com

SAĞLIK İÇİN TEHLİKELİ MADDE TEMİN ETME – TAKSİRLE YARALAMA- TEVİLLİ İKRAR

T.C
YARGITAY
10. Ceza Dairesi
2020/22540 E. , 2021/9399 K.

“İçtihat Metni”
Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
Suçlar : 1- Sağlık için tehlikeli madde temin etme 2- Taksirle yaralama
Hüküm : 1- Mahkûmiyet (Sanık … hakkında sağlık için tehlikeli
madde temin etme suçundan)

Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

A) Sanık … hakkında taksirle yaralama suçundan verilen beraat hükmünün temyiz incelenmesinde:

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin yargılama sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA,

B) Sanık … hakkında taksirle yaralama suçundan verilen beraat hükmünün temyiz incelenmesinde:

Çocuk olan mağdur …’ın tüm aşamalarda değişmeyen anlatımlarında, kendisine torpil diye tabir edilen patlayıcı maddeyi satan kişinin sanık … olduğunu beyan ettiği, tanık …’ın da aşamalardaki beyanlarında torpili mağdur çocuk ile birlikte sanık …’den aldıklarını belirttiği, sanık …’nin bizzat …’a değil ancak yanındaki çocuğa sattığı şeklinde tevilli ikrarda bulunduğu, sanık …’nin de satış yapılan dükkanı kendisinin işlettiği ancak olay günü dükkana babası …’nin baktığını ve dükkana bir defaya mahsus satmak üzere torpil aldığını beyan ettiği, dosya içeriğine, mağdurun ve tanığın anlatımına, olayın oluşumuna uygun olmayan gerekçe ile sanığın mahkûmiyeti yerine yazılı şekilde beraatlerine karar verilmesi,
Yasaya aykırı, katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,

C) Sanık … hakkında sağlık için tehlikeli madde temin etme suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde:

Sağlık için tehlikeli madde temin etme suçunun 5237 sayılı TCK’nın ikinci kitabının “topluma karşı suçlar” başlıklı üçüncü kısmının “kamunun sağlığına karşı suçlar” başlığını taşıyan üçüncü bölümünde düzenlenmiş olması; belirtilen özelliği gereğince, şikayetçinin CMK’nın 237. maddesi uyarınca mağdur veya suçtan zarar gören sıfatıyla bu suçlarla ilgili davalara katılma ve hükmü temyiz etme hakkının olmadığı anlaşıldığından, şikâyetçi vekilinin temyiz inceleme isteğinin reddi ile sanığın temyiz istemine hasren yapılan incelemede;

5237 sayılı TCK’nın 194. maddesinde düzenlenen sağlık için tehlikeli madde temin etme suçunun konusunu “alkollü içki ve tütün mamülleri gibi, insanda bağımlılık yaratacak ve sağlık için tehlikeli olan maddeler” oluşturduğundan, sanık hakkında sağlık için tehlikeli madde temin etme suçundan mahkûmiyet hükmü verilmişse de atılı suçun unsurları oluşmadığından sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken mahkûmiyet kararı verilmesi,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 29.09.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment