OTO KİRALAMA SÖZLEŞMESİ İÇİNDE YER ALAN SENEDE KARŞI MENFİ TESPİT

T.C.
ANKARA
7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA YARGILAMA YAPMAYA VE HÜKÜM VERMEYE YETKİLİ
ANKARA 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ KARARIDIR

ESAS NO : 2021/370 Esas
KARAR NO : 2022/329

DAVA : İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 22/06/2021
KARAR TARİHİ : 13/05/2022
KARAR Y.TARİHİ : 25/05/2022

Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

İDDİA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili ile davalı arasında araç kiralama sözleşmesi akdedildiğini, müvekkilinin araç kiralarken imzalamış olduğu araç kiralama sözleşmesi ekinde yer alan boş bir senet imzalatıldığını, müvekkilinin aracı teslim ettikten sonra kira bedelini de ödemiş olması ve aracı da sağlam teslim etmesine rağmen davalının bu senedi müvekkiline iade etmediği ve bu ilişkiden bağımsız yeni bir senetmiş gibi icra takibine koyduğunu, davalı tarafın hiçbir hakkı olmadığı halde kötüniyetli kendisine boş teslim edilen senedi icra takibine konu ettiğinden müvekkilinin borçlu olmadığının tespiti ileAnkara …İcra Müdürlüğü’nün … sayılı dosyası üzerinden yürütülen takibin iptaline, davalının kötüniyetli olması nedeniyle %20’den aşağı olmamak üzere tazminata hükmedilmesi ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

SAVUNMA: Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacı tarafın haksız olarak borçtan kurtulma çabasında olduğunu, dava dilekçesinde müvekkiline herhangi bir borcu olmadığı iddiasında bulunmuş olup iddiasının hukuki dayanağının bulunmadığını, davacı tarafın iddiasına ilişkin olarak borcu bulunmadığına dair herhangi bir belge sunmadığını, davacı tarafın müvekkilini zarara uğratma kastı ile hareket ettiğini, davacının dava dilekçesinde dava değeri olarak 15.000,00 TL gösterildiğini, menfi tespit davasının kısmi olarak açılmasının mümkün olmadığını beyan ederek, haksız ve hukuki mesnetten yoksun olarak ikame edilen işbu davanını reddine karar verilmesini, davacı hakkında alacak miktarının %20’sinden az olmamak kaydı ile icra inkar tazminatına hükmedilmesini ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLER:
1-)Ankara …İcra Dairesinin … esas sayılı dosyası,
2-)Hukuk uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk son tutanağı,
3-)İcra takibine dayanak senet

YARGILAMA VE GEREKÇE:
Dava, alacağın tahsili amacıyla başlatılan icra takibine konu edilen senet nedeniyle davacının davalıya borçlu olmadığının tespiti ile icra takibinin iptali istemine ilişkindir.
Mahkememizce, Ankara …İcra Müdürlüğü’nün … E.sayılı icra dosyasının celp edilip incelenmesinde, davacı tarafça davalı aleyhinde Ankara …İcra Müdürlüğü’nün … E.sayılı dosyasıyla icra takibi başlatıldığı, takip talebinde alacağın, 30.000,00 TL Asıl alacak, 961,64 TL gecikme zammı, 90,00 TL komisyon olmak üzere 31.051,64 TL TOPLAM şeklinde gösterildiği, 30.000,00 TL tutarındaki alacağın icra gideri, vek. ücr. ve takip tarihinden itibaren asıl alacağa işleyecek (YILLIK %19,50 (AVANS) değişen oranlarda) faizi ile tahsilinin talep edildiği, davalı tarafça borca ve ferilerine itiraz edildiği, itiraz üzerine takibin durduğu ve süresinde itirazın iptali davası açıldığı anlaşılmaktadır.
Dosyanın yapılan incelemesinde; davacı tarafın dava dilekçesinde, dava konusu senedin kiralama sözleşmesi ekinde teminat senedi olarak düzenlendiğini, taraflar arasında kiralama sözleşmesinin bulunduğunu, sözleşmeye uygun olarak davacı tarafın aracı kiraladığını, süresinde kullandığını, sözleşmenin sonunda aracı iade ettiğini beyan ettiği anlaşılmıştır.

İlgili kiralama sözleşmesi incelendiğinde, kiralama sözleşmesine konu aracın davacı yedinde bulunduğu süre içerisinde trafik cezalarının, paralı otoyol ve köprü geçişlerinin ödeneceğinin belirtildiği ve sözleşmenin hemen ekinde … adına boş bir senet bulunduğu, sözleşmenin ekindeki senedin yazıları incelendiğinde, “…” soyisminin “P” harfinde düzeltme bulunduğu görülmüştür. Davalı taraf mahkememizce isticvap edilmiş ve beyanında, davacı ile aralarında bir taşıt kiralama sözleşmesi yapıldığını, kiralama sözleşmesine dair sözleşmeye aykırı bir durum oluşmadığını, aracın kendisine iade edildiğini, kendisinin de kiralama sözleşmesi için alınan senedi davacıya iade ettiğini, fakat sonrasında davacı tarafın kendisinden borç aldığını ve bu borca ilişkin ayrı bir senet düzenlendiğini, dava konusu icraya konulan senedin teminat senedi olmadığını, başka bir senet olduğunu belirttiği görülmüş ancak icraya konulan senet ile kiralama sözleşmesinin altındaki senedin birebir aynı senetler olduğu, icra konulan senedin de “…” soyisminin “P” harfinde düzeltme bulunduğu, yazıların aynı yazı olduğu, dolayısıyla davalı tarafın beyanında belirttiğinin aksine, aralarında yeni bir senet düzenlenmediği, icra takibine konan senedin kiralama sözleşmesi ekindeki senet olduğu ve davalının da kabulünde olduğu gibi kiralama sözleşmesine dair sözleşmeye aykırı bir durum oluşmadığı ve ayrıca tüm dosya kapsamına göre davalı tarafın dava konusu senedi takibe koymakta kötü niyetli olduğu değerlendirilerek, davacı lehine de kötü niyet tazminatına hükmedilerek, davanın kabulüne karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Anlatılan nedenlerle,

1-Davanın Kabulü ile, davacının Ankara …İcra Müdürlüğünün … Esas sayılı dosyasına konu senet nedeniyle borçlu olmadığının tespiti ile, icra takibinin iptali ile,
%20 icra inkar tazminatının kabulü ile, 6.000,00 TL’nin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,
2-Harçlar Kanunu uyarınca alınması gerekli 2.049,30 TL harçtan peşin alınan 516,17 TL harcın düşümü ile arta kalan 1.503,13 TL harcın davalı taraftan tahsili ile hazineye gelir kaydına,
3-Peşin alınan 516,17 TL harçla, 59,30 TL başvurma harcının davalı tarafdan alınarak davacıya ödenmesine,
4-Davacı taraf kendini vekille temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T. 3, 13 maddeleri gereğince hesaplanan takdiren 5.100,00 TL vekalet ücretinin davalı tarafdan alınarak davacı tarafa ödenmesine,
5-Davacı tarafından yapılan, 83,50 TL posta ve tebligat gideri ile vekalet harcı 8,50 -TL’nin toplamı 92,00 TL’nin davalı tarafdan alınarak davacı tarafa ödenmesine,
6-Taraflarca yatırılan gider avansından arta kalan kısmın karar kesinleştiğinde ve talep halinde HMK 333 maddesi uyarınca taraflara iadesine,
7-Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflar anlaşamadıklarından, Arabuluculuk Yönetmeliği 26/2 maddesi uyarınca Bakanlık bütçesinden karşılanan 1.320,00 TL arabuluculuk ücretinin, davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

Dair davacı vekilinin ve davalı vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık sürede verilecek dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.. 13/05/2022

Katip … Hakim …
¸e-imza ¸e-imza

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment