OTO KİRALAMA SÖZLEŞMESİ İÇİNDE YER ALAN SENEDE KARŞI MENFİ TESPİT TALEBİ- SENET ASLININ DOSYAYA GETİRİLEREK İNCELENMESİ

T.C
YARGITAY
19. Hukuk Dairesi

2016/6277 E. , 2017/847 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –

Davacılar vekili, müvekkili …’ın davalıdan araç kiraladığı sırada kendisine kiralama sözleşmesi ve bu sözleşmenin alt kısmında bulunan bir adet boş senedin de teminat senedi olarak imzalatıldığını, diğer davacı … nın da bu senedi kefil olarak imzaladığını, aracın iki günlük kiralama bedelinin peşin olarak ödendiğini, fakat aracın bu süre dolmadan arızalanıp servise bırakıldığını, davalı tarafından teminat senedi olarak imzalatılan boş senedin borç olmadığı halde doldurularak icra takibine konulduğunu, senedin teminat senedi olduğunu iddia ederek, müvekkillerinin borçlu olmadığının tespiti ile davalının % 40 kötüniyet tazminatına mahkum edilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacıların davasının haksız ve yersiz olduğunu, müvekkilinin davacılara borç verip bu paranın karşılığında kendilerinden senet aldığını, davacıların da bu parayı ödememek için iş bu davayı açtıklarını belirterek, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, yapılan yargılama sonucunda, taraflar arasında düzenlenen 27.07.2007 tarihli araç kiralama sözleşmesi uyarınca boş olarak bir adet teminat senedinin alındığı ve xx xxx xx plakalı aracın davacılara kiraya verildiği, aracın 28.07.2007 tarihinde arızalanması nedeniyle çekici ile çekilmek suretiyle servise bırakıldığı, yapılan bilirkişi incelemesinde enjektörün fazla yakıt vermesi nedeniyle pistonda yanmanın ve ısınmanın artması sonucu çatlağın meydana geldiğinin anlaşıldığı, taraflar arasındaki araç kiralama sözleşmesi ile araçta meydana gelen hasarın aynı tarihe rastlaması ve takip dayanağını oluşturan senedin de bu tarihlerle uyuşması nedeniyle davalının araçtaki hasar miktarından davacıları sorumlu tutmak ve boş senedi doldurmak suretiyle icra takibine geçtiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, araç kiralama sözleşmesi uyarınca verilen bonodan dolayı menfi tespit istemine ilişkindir. Davacı senedin sözleşme ekinde boş olarak teminat amacıyla verildiğini iddia etmiştir. Davalı ise borç para karşılığında senet alındığını savunmuştur. Somut olayda ispat yükü davacıya aittir. Mahkemece davalıdan sözleşme aslını ibraz etmesi istenip bilirkişi incelemesiyle senedin sözleşme altından kesilip kesilmediğinin belirlenip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 06/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment