selimhartavi.com

MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVALARINDA VEKALET ÜCRETİ

T.C.
YARGITAY
4. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2014/15710
KARAR NO : 2015/13429

Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ : Nevşehir 1.Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 27/05/2014
NUMARASI : 2012/307-2014/283
DAVACI : Ö. E.
DAVALI : Ş. K. vekili Avukat Selim Hartavi

Davacı Ö. E.tarafından, davalı Ş. K. aleyhine 07/09/2012 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 27/05/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.
2-Diğer temyizine gelince,
Dava, haksız eylem nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin “manevi tazminat davalarında ücret” başlıklı 10. maddesi “(1)Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm altına alınan miktar üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. (2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez. (3) Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur. (4) Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla değerlendirilmesi mümkün diğer taleplerle birlikte açılması durumunda; manevi tazminat açısından avukatlık ücreti ayrı bir kalem olarak hükmedilir” biçiminde düzenlenmiştir. Anılan tarifenin “Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret” başlıklı 12. maddesi ise “(1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, davanın görüldüğü mahkeme için Tarifenin İkinci Kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla (yedinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla,) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. (2) Ancak hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez” biçimindedir.
Anılan Tarife hükümleri göz önüne alınarak maddi ve manevi tazminat davasının birlikte açıldığı halde maddi tazminat açısından hükmedilen vekâlet ücretinin maktu ücretin altında kalsa da Tarife’nin üçüncü kısmına göre belirleneceği hususu gözetilmeden maktu vekâlet ücretine hükmedilmesi doğru değil ise de, bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın HUMK’nun 438/son maddesi uyarınca düzeltilerek onanması uygun görülmüştür.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle hüküm fıkrasında davalı vekili yararına vekâlet ücretine yönelik ikinci bentte yer alan “1.500,00” sayısının çıkarılarak yerine “120,00” sayısının yazılmasına, diğer temyiz itirazlarının ilk bentte açıklanan nedenlerle reddine ve kararın düzeltilmiş bu biçiminin ONANMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 23/11/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan V. Üye Üye Üye Üye
S.Demircioğlu S.Bellek M.Çakmak S.Arslan H.Akdere

Karşılaştırıldı. EE

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment