selimhartavi.com

TİCARET MAHKEMELERİNDE ZORUNLU ARABULUCULUĞA TABİ OLAN DAVALAR

7155 S.K.nun 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen 5/A maddesi gereğince 01.01.2019 tarihi itibariyle ticaret mahkemesinde açılacak davalar açısından  dava şartı olarak getirilen arabuluculukta, zorunlu arabuluculuğa tabi davalar tek tek belirtilmemiş, Türk Ticaret Kanunun 4. maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri olan ticari davalar, arabuluculuk dava şartı olarak düzenlenmiştir.
1.ZAMAN BAKIMINDAN
 • Arabuluculuğa tabi olmayanlar
  • Ticaret Mahkemesi görevine girip 01.01.2019 Tarihinden önce açılan davalar, 7155 S.K lie 6012 S.K.na eklenen Geçici 12. madde gereğince zorunlu arabuluculuğa tabi değildir.
 • Arabuluculuğa tabi olanlar
  •  01.01.2019 ve sonrasında dava açılabilmesi için öncelikle arabulucuya başvuru gereklidir.
2.DAVA ÇEŞİDİ BAKIMINDAN
 • Arabuluculuğa tabi olanlar
  • TTK’da belirtiler ticari davalar (TTK 5/A)
  • Mutlak Ticari Davalar (TTK 4. Madde)
   • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen davalar
   • Türk Medeni Kanunu’nun,
    • rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 ilâ 969. maddelerinden kaynaklanan davalar
   • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun;
    • – Malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki 202 ve 203,
    • – Rekabet yasağına ilişkin 444 ve 447,
    • – Yayın sözleşmesine dair 487 ilâ 501,
    • – Kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen 515 ilâ 519,
    • – Komisyon sözleşmesine ilişkin 532 ilâ 545,
    • – Ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları için öngörülmüş bulunan 547 ilâ 554,
    • – Havale hakkındaki 555 ilâ 560,
    • – Saklama sözleşmelerini düzenleyen 561 ilâ 580 inci maddelerinden kaynaklanan davalar
   • Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatından kaynaklanan davalar
   • Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümlerden kaynaklanan davalar
   • Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerde, öngörülen hususlardan doğan hukuk davalarından kaynaklanan davalar
  • Nispi Ticari Davalar (TTK 4. Madde)
   • Her iki tarafında tacir olduğu ve de uyuşmazlığın her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili olduğu davalar

 

 • TTK dışındaki kanunlarda da ticari dava olduğu belirtilen davalar (TTK 5/A)
  • Kooperatifler Kanunu’nda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davaları (1163 sayılı Kooperatifler Kanunu md. 99),
  • 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 154 vd. maddelerinde yer alan iflasa ilişkin davalar,
  • 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 10. maddesine göre “üreticiler ile meslek mensupları arasında veya meslek mensuplarının kendi aralarında Kanun’un uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklar”dan belli miktarı aşanlar,
  • 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 62. maddesinden kaynaklanan davalar.

 

 • Arabuluculuğa tabi olmayanlar
  • Buna karşın, herhangi bir ticari işletmeyi ilgilendirmeyen havale, vedia ve fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan davaların istisna olduğu ve ticari dava olarak kabul edilmeyeceği TTK’nın 4. maddesinde açıkça belirtilmiştir.
  • Ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işleri;
   • -doğrudan doğruya iflas,
   • -konkordato mühleti verilmesi ve komiserin atanması,
   • -konkordatonun tasdiki gibi çekişmesiz yargı işleri sayılabilir
   • -İhtiyati Tedbir İhtiyati Haciz ve İcra Takipleri;
  • İcra takibi,
  • İhtiyati haciz
  • ihtiyati tedbir
  • İtirazın Kaldırılması
  • Özel kanunlarda tahkim veya başka bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna başvurma zorunluluğunun olduğu veya tahkim sözleşmesinin bulunduğu hâllerde, dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmaz. (6325 s.y.18/A-18)
3.DAVA KONUSU BAKIMINDAN
 • Bir miktar paranın ödenmesi olan alacak
  • Davanın sonuçlandırılması için alacak olan bir miktar paranın bulunup bulunmadığının tahkikinin gerekip, verilecek hükümde de bir miktar paranın ödenmesine yönelik dava ise zorunlu arabuluculuğa tabidir : İflasta Kayıt Kabul Davası; İtirazın iptali
  • Davanın sonuçlandırılması için alacak olan bir miktar paranın bulunup bulunmadığının tahkiki gerekse de verilecek hüküm  bir miktar paranın ödenmesine yönelik değil ise zorunlu arabuluculuğa tabi değildir  : Finansal kiralamaya konu malın iadesi
 • Bir miktar paranın ödenmesi olan tazminat
 • Ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıkları
4.DAVA ARKADAŞLIĞINDA
 • İhtiyari dava arkadaşlığında, her bir taraf açısından talebin zorunlu arabuluculuğa tabi olup olmadığı yukarıdaki kurallar çerçevesinde incelenecektir
 • Zorunlu dava arkadaşlığında ise birisi için zorunlu arabuluculuğa tabi ise hepsi için zorunlu arabulucuğa tabi olacaktır

5.DAVA YIĞILMASINDA

 • Taleplerin her biri ayrı ayrı değerlendirilir

6.TERDİTLİ DAVADA

 • Aslı talebin zorunlu arabuluculuğa tabi olması halinde –  asli talebinin esastan reddine karar vermedikçe, fer’i talebini incelemeyeceğinden- talebin tamamı karar verilebilmesi için aslı talep açısından zorunlu arabuluculuğa gidilmiş olması şarttır.
 • Fer’i talebin zorunlu arabuluculuğa tabi olması halinde sadece fer’i talep zorunlu arabuluculuğa tabidir.

Şema, Av.Y.Burak ASLANPINAR’ın yazısından alınmıştır. 

 

MEVZUAT

IV – Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri
1. Genel olarak
MADDE 4- (1) Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın;
a) Bu Kanunda,
b) Türk Medenî Kanununun, rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 ilâ 969 uncu maddelerinde,
c) 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki 202 ve 203, rekabet yasağına ilişkin 444 ve 447,  yayın sözleşmesine dair 487 ilâ 501, kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen 515 ilâ 519, komisyon sözleşmesine ilişkin 532 ilâ 545, ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları için öngörülmüş bulunan 547 ilâ 554, havale hakkındaki 555 ilâ 560, saklama sözleşmelerini düzenleyen 561 ilâ 580 inci maddelerinde,
d) Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta,
e) Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümlerde,
f) Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerde,
öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ticari dava ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi sayılır. Ancak, herhangi bir ticari işletmeyi ilgilendirmeyen havale, vedia ve fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan davalar bundan istisnadır.
(2)…
3. Dava şartı olarak arabuluculuk
MADDE 5/A- 
(1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.
(2) Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren altı hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabilir.
GEÇİCİ MADDE 12- (1) Bu Kanunun dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümleri, bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtayda görülmekte olan davalar hakkında uygulanmaz.” (7155 S.K.nun 21. maddesi ile eklenen)
Dava şartı olarak arabuluculuk
MADDE 18/A- …
(16) Dava açılmadan önce ihtiyati tedbir kararı verilmesi hâlinde 6100 sayılı Kanunun 397 nci maddesinin birinci fıkrasında, ihtiyati haciz kararı verilmesi hâlinde ise 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 264 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen dava açma süresi, arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar işlemez.
….
(18) Özel kanunlarda tahkim veya başka bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna başvurma zorunluluğunun olduğu veya tahkim sözleşmesinin bulunduğu hâllerde, dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmaz. (7155 S.K.nun 23. maddesi ile eklenen)
TİCARET MAHKEMESİ
Alacak – Nispi Harç
Alacak (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Cari Hesap veya Ticari Kredi Sözleşmesi Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Çatmadan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Gemi ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (İtibar Mektubu ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan Sebepsiz İktisab Nedeniyle) – Nispi Harç
Alacak (Kaptanın Yetki ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen) – Nispi Harç
Alacak (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Kooperatif Üyeliğinin Sona Ermesi Nedeniyle) – Nispi Harç
Alacak (Kooperatif Yön. ve Den. Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Kurtarma ve Yardımdan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Rehin Karşılığı Ödünç verme İşinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Taşınmaz Alım-Satımı Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari İşletme Rehininden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari İşletmenin Satılması veya Devrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Mümessillik Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Niteliteki Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) – Nispi Harç
Alacak (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Uluslarası Hava Taşımacılığından Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Vade Farkından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Yedieminlik Ücreti) – Nispi Harç
Banka Teminat Mektubunun Hükümsüzlüğünün Tespiti – Nispi Harç
Banka Teminat Mektubunun İadesi ve Depo Edilmesi – Nispi Harç
Banka Teminat Mektubunun İadesi ve Depo Edilmesi (Depo Edilmesi İstemli) – Nispi Harç
Banka Teminat Mektubunun İadesi ve Depo Edilmesi (Tahsil İstemli) – Nispi Harç
Borçtan Kurtulma Davası – Nispi Harç
Çek İptali (Hasımlı) – Nispi Harç
Çek İptali (Hasımsız) – Maktu Harç
Deniz Kaza Raporu İstemli – Maktu Harç
Deniz Ticaret – Maktu Harç
Deniz Ticaret (Deniz Taşımacılığı Kaynaklı) – Nispi Harç
Dispeççi Tayini İstemli – Maktu Harç
Dispeççinin Onaylanması veya İtiraz – Maktu Harç
Elatmanın Önlenmesi – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Banka Teminat Mektubundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Satın Almaya Dayalı) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Eser Sözleşmesi – Nispi Harç
Garanti Sözleşmesi – Nispi Harç
Gemi Sicil Memurluğu Kararına İtiraz – Maktu Harç
Genel Kurul Kararının İptali – Maktu Harç
Genel Kurul Kararının İptali (Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali) – Maktu Harç
Hakem Tayini – Maktu Harç
Hakem Tayini (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Maktu Harç
Hakemin Reddi – Nispi Harç
Hakemin Reddi (Eser Sözleşmesi Kaynaklı) – Nispi Harç
İflas – Maktu Harç
İhalenin Feshi (Abone Sözleşmesi) – Nispi Harç
İhalenin Feshi (Alım Satım) – Nispi Harç
İhalenin Feshi (Kira) – Nispi Harç
İpotek – Nispi Harç
İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki)) – Nispi Harç
İpotek (Terkin İstemli) – Nispi Harç
İpotek (Tescil İstemli) – Nispi Harç
İstirdat – Nispi Harç
İstirdat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İstirdat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) – Nispi Harç
İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) – Nispi Harç
İtirazın İptali – Nispi Harç
İtirazın İptali (Acentelik Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Çatmadan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Gemi ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (İtibar Mektubu ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Kaptanın Yetki ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Kurtarma ve Yardımdan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Rehin Karşılığı Ödünç verme İşinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İşletme Rehininden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İşletmenin Satılması veya Devrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Mümessillik Kaynaklı) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan ( S.K.Hariç)) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Kambiyo Senetlerinin İptali – Nispi Harç
Kambiyo Senetlerinin İptali (Zayi Nedeniyle) – Nispi Harç
Kayıt Kabul – Maktu Harç
Kira – Nispi Harç
Kira (Uyarlama İstemli) – Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Konkordatonun Feshi – Maktu Harç
Konkordatonun Tasdiki – Maktu Harç
Kooperatif – Maktu Harç
Kooperatif (Genel Kurulun Olağanüstü Toplantıya Çağrılması İstemli) – Maktu Harç
Kooperatif (Genel Kurulun Yenilenmesi Talepli) – Maktu Harç
Kooperatif Genel Kurulunun Toplantıya Çağrılması – Maktu Harç
Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali – Maktu Harç
Kooperatif Üyeliğinin Tesbiti – Maktu Harç
Kooperatifin Dağılması İstemli – Maktu Harç
Menfi Tespit – Nispi Harç
Menfi Tespit (Abone Sözleşmesi) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Acentelik Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Alım Satım) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Çatmadan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Gemi ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (İtibar Mektubu ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Kaptanın Yetki ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Kira) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Kurtarma ve Yardımdan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Menfi Tespit İİK Kaynaklı) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Rehin Karşılığı Ödünç verme İşinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İlişkiden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İşletme Rehininden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İşletmenin Satılması veya Devrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Mümessillik Kaynaklı) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan ( S.K.Hariç)) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Yurtiçi Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Sıra Cetveline İtiraz – Maktu Harç
Sigorta – Nispi Harç
Sigorta (Denizcilik Rizikosu Kaynaklı) – Nispi Harç
Sigorta (Hayat Sigortası Kaynaklı) – Nispi Harç
Sigorta (Kaza Sigortası Kaynaklı) – Nispi Harç
Sigorta (Mal Sigortası Kaynaklı) – Nispi Harç
Sigorta (Ristorno Hakkından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Sigorta (Sigorta Edilen Şeyin Temlikinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Sigorta (Sigortacının Aczinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Sigorta (Trafik Sigortası Kaynaklı) – Nispi Harç
Sigorta (Yangın Sigortası Kaynaklı) – Nispi Harç
Sigorta (Ziraat Sigortası Kaynaklı) – Nispi Harç
Sözleşmenin İptali – Nispi Harç
Sözleşmenin Uyarlanması – Nispi Harç
Tanıma ve Tenfiz – Maktu Harç
Tanıma ve Tenfiz (Eser Sözleşmesi Kaynaklı Yabancı Hakem Kararlarına İlişkin) – Nispi Harç
Tanıma ve Tenfiz (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil – Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) – Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Şirket Ortağının Ayni Sermaye Koyması Nedeniyle) – Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Yükleniciden İşyeri Alımına Dayalı) – Nispi Harç
Tasarrufun İptali (İİK ve Devamı) – Nispi Harç
Tazminat – Nispi Harç
Tazminat (Acentelik Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Çatmadan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Çevre Hukukundan Kaynaklanan)(Harca Tabi Degil)
Tazminat (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Gemi ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Haksız İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Haksız Rekabetten Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (İtibar Mektubu ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Kaptanın Yetki ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Kara Taşımacılığı Kaynaklı) – Nispi Harç
Tazminat (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Kooperatif Üyeliğinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Kooperatif Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Kurtarma ve Yardımdan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Özel Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Posta İdaresinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Posta Tekelini Bozmaktan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Rehin Karşılığı Ödünç verme İşinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Sigorta Ödemesine Dayanan Rucüen) – Nispi Harç
Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Şirket Yöneticilerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Tapunun Haksız Ele Geçirilmesi Nedenli) – Nispi Harç
Tazminat (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticaret Siciline Yalan Beyandan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari İşletme Rehininden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari İşletmenin Satılması veya Devrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Mümessillik Kaynaklı) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan ( S.K.Hariç)) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Unvanın Kullanılmasından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Trafik Sigorta Sözleşmesi Kaynaklı Rucüen) – Nispi Harç
Tazminat (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Uluslar Arası Hava Taşımacılığı Kaynaklı) – Nispi Harç
Tazminat (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Yurtiçi Hava Taşımacılığı Kaynaklı) – Nispi Harç
Tazminat (Yurtiçi Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tespit – Maktu Harç
Tespit (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan Kiracılığın Tespiti) – Nispi Harç
Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan Kiracılığın Tespiti) – Nispi Harç
Ticaret Sicil Memurunun Kararına İtiraz – Maktu Harç
Ticari Şirket – Maktu Harç
Ticari Şirket (Bakanlıkça Açılan Fesih İstemli)(Harca Tabi Degil)
Ticari Şirket (Bakanlıkça Açılan Kayyım Atanması İstemli)(Harca Tabi Degil)
Ticari Şirket (Birleşmeden Kaynaklanan) – Maktu Harç
Ticari Şirket (Fesih İstemli) – Maktu Harç
Ticari Şirket (Genel Kurul Kararının İptali İstemli) – Maktu Harç
Ticari Şirket (Kar ve Zarar Dağıtma Kararına İtiraza İlişkin) – Maktu Harç
Ticari Şirket (Kuruluşun Hükümsüzlüğüne Dayalı) – Nispi Harç
Ticari Şirket (Nevi Değiştirmeye İlişkin) – Maktu Harç
Ticari Şirket (Olağanüstü Genel Kurul İstemli) – Maktu Harç
Ticari Şirket (Ortaklıktan Çıkma veya Çıkarılmaya İlişkin) – Maktu Harç
Ticari Şirket (Pay Defteri Kaydına İlişkin) – Nispi Harç
Ticari Şirket (Sermaye Artırımından Kaynaklanan) – Maktu Harç
Ticari Şirket (Sermaye Koyma Borcuna İlişkin) – Nispi Harç
Ticari Şirket (Şahıslarca Açılan Kayyım Atanması İstemli) – Maktu Harç
Ticari Şirket (Şirket Ortaklık Payı Alacağının Tahsili Kaynaklı) – Nispi Harç
Ticari Şirket (Tasfiyenin Kapatılması) – Maktu Harç
Ticari Şirket (Tasfiyeye İlişkin) – Maktu Harç
Ticari Şirket (Yıpranmış Senet ve İlmuhaberin Yenilenmesi İstemli) – Nispi Harç
Ticari Şirket (Yöneticilerin Azline İlişkin) – Maktu Harç
Ticari Ünvanın Korunması – Maktu Harç
Ticari vedia Sözleşmesinden Kaynaklanan – Nispi Harç
Yargılanmanın Yenilenmesi – Maktu Harç
Yargılanmanın Yenilenmesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Maktu Harç
Yurt Dışına Çıkış Yasağının Kaldırılması – Maktu Harç
Zayi Belgesi verilmesi – Maktu Harç
3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit – Maktu Harç
Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment