KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ- ALACAK DAVASI – ZOMETA VE FLAKON KANSER İLAÇLARININ BEDELLERİNİN SAHTE FATURAYLA KURUMA BİLDİRİLMESİ

T.C
YARGITAY

13. Hukuk Dairesi

2015/31958 E. , 2018/5764 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki asıl davada kurum işleminin iptali, birleşen davada alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

K A R A R

Davacı, Merkez Eczanesi sahibi ve mesul müdürü olduğunu, 2004 yılı için Bağ kur … il Müdürlüğü ile yapılan sözleşme gereği Bağkur sigortalılarının tedavilerine yönelik ilaçların temin ederek kuruma fatura ettiğini, bu meyanda bağkur sigortalısı … ın 26/01/2004 tarihinde düzenlenen sağlık karnesi ve rapora göre reçetesinde yazılı 10 adet Zometa 4 mg IV Flakon isimli kanser ilacını temin ederek sigortalıya verdiğini, 7.773,280 TL bedelini kuruma fatura ettiğini, davalı kurum tarafından yapılan inceleme sonunda ilacın eczaneye giriş faturası olmadığından gerçek ilaç satışı olmadığı gerekçesi ile hakkında … Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2004/19500 Soruşturma Numaralı dosyası ile şikayette bulunulduğunu, yapılan soruşturma sonunda da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini, tüm bunlara rağmen kurum tarafından 20/07/2005 tarih ve 79084 sayılı yazı ile eczanenin sözleşmesinin 7 yıl süre ile feshine, işleme konu fatura bedeli faizi, protokolün 22. Maddesine göre 5 katı para cezası olan 38.666,400 TL ile birlikte toplam 50.659,171 TL’nin ödenmesine karar verildiğini, sözleşmenin feshi ile çalışamaz hale geldiğini, kurum tarafından yapılan incelemede söz konusu kanser ilacı ile ilgili eczaneye giriş faturası olmamasına rağmen bu ilacın kuruma fatura edildiği, gerçek bir satış olmaksızın kurumun zarara uğratıldığı gerekçesiyle cezanın düzenlendiğini, oysa ki davalı kurum sigortalısı adına sağlık raporu gereğince sağlık karnesine yazılan ilacı takas yolu ile temin ederek verdiğini, ilaçların sahibi … ile ilacı alan eşi İdris Toktaş’ın ilaçları tam olarak aldıklarına dair beyanlarının bulunduğunu beyan ederek sözleşmenin feshine dair işlemin usul ve esas yönünden yasaya aykırı olması sebebiyle haksız olduğunun tespitine, bu husustaki taraflar arasında muarazanın men’ine, dava konusu sözleşmenin feshi ile birlikte fatura bedelinin faiz ve cezasıyla birlikte ödenmesi talebinin de haksız olduğunun tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiş, birleşen davasında, davalı eczacı …’ya ödenmemesi gereken 50.659,18 TL’nin ödendiğini beyan ederek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere öncelikle davalının T.C. Emekli Sandığı ve SSK’dan olan alacakları üzerine ihtiyati tedbir kararı konulmasına ve 50.659,18 TL kurum alacağının ödeme tarihinden itibaren faizi ile birlikte davalıdan geri alınmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, asıl davada davacı yanın davasının kabulü ile; davalı kurum tarafından 20/07/2005 tarih ve 79084 sayılı yazı ile davacı eczanenin 2004 yılına ilişkin sözleşmesinin 7 yıl süre ile feshine, işleme konu fatura bedeli 7.773,28 TL, faizi olarak hesaplanan 4.259,49 TL, protokolün 22. maddesine göre 5 katı para cezası olan 38.666.400.707 TL ile birlikte toplam 50.659.17 TL’nin davacıdan tahsiline ilişkin işlemin iptali ile muarazanın bu şekilde giderilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Asıl dava, yapılan işlemin hukuka aykırı olduğu iddiasına dayalı olarak açılan cezai işleminin haksız olduğunun tespiti ile bu husustaki taraflar arasındaki muarazanın men’ine ilişkindir. Birleşen dava ise taraflar arasındaki sözleşme uyarınca davacının davalıya ödediği bedelin geri alınmasına yönelik alacak davasıdır. Davacı hakkında Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık suçlamasıyla iddianame düzenlenmiş, açılan … 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2006/186 Esas 2012/98 Karar sayılı dosyasında zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verilmiş ve karar Yargıtay’ca onanarak kesinleşmiştir. Her ne kadar ceza mahkemesinde düşme kararı verilmişse de dosyada bulunan karar örneğinin incelenmesinde Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nca yapılan kriminal inceleme sonucu düzenlenen raporda kuruma fatura edilen ilaç küpürlerinin sahte olup orjinal olmadıklarının anlaşıldığından bahsedildiği görülmüştür. Bu dosyada yapılmış tespitler eldeki dava dosyası açısından önem arz etmektedir. O halde, mahkemece, … 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2006/186 Esas 2012/98 Karar sayılı dosyasının tüm evrakları ile getirtilip dosya arasına alınması ve ceza dosyasındaki tespitler de dikkate alınmak suretiyle bilirkişi kurulu oluşturularak, objektif, Yargıtay ve taraf denetimine uygun bir rapor alınarak karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

2-… tarafından … aleyhine açılan ve eldeki dosya ile birleştirilmesine karar verilen … 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2006/174 Esas 2006/381 Karar sayılı dosyası ile ilgili olumlu veya olumsuz bir hüküm kurulmamış olması da usul ve yasaya aykırı olup, ayrıca bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda 1. ve 2. bentte açıklanan nedenlerle kararın davalı yararına BOZULMASINA, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment