KİRA İLİŞKİSİ BULUNMADAN TAŞINMAZIN İŞGALİ- FUZULİ İŞGAL -GÖREVLİ MAHKEME

TC
YARGITAY
3. Hukuk Dairesi
2017/8913 E. , 2018/2217 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki fuzuli işgal nedeniyle tahliye davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içerisinde , davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, davalının Belediyeye ait bulunan dükkanı kira sözleşmesine dayalı olmadan kullandığını, davalı ile yapılan yazışmalarda davalının söz konusu taşınmazın dava dışı… isimli kişiye ait olduğunu ve taşınmazı adı geçen kişiden kiraladığını beyan ettiğini ancak davalının ismini bildirdiği dava dışı… ile Belediye Başkanlığı arasında … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1999/426 E., 1999/473 E., sayılı dosyada görülen tapu iptal ve tescil davasında dava konusu taşınmazın mülkiyetinin Belediye Başkanlığına verildiğini; Davalının söz konusu taşınmazdaki durumunun 6570 sayılı yasanın 12. Maddesinde karşılığında bulunan fuzuli işgalin konusunu oluşturduğunu, bu maddenin birinci fıkrası hükmüne riayet etmeyerek bir gayrimenkule kiracı veya devir alan sıfatıyla girenler veya bu gayrimenkulü işgal edenler hakkında hiçbir ihtara hacet kalmaksızın Sulh Mahkemelerinde tahliye davası açılabileceğini belirterek davalının dava konusu taşınmazdan tahliyesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı, dava konusu taşınmazda fuzuli şagil olarak bulunmadığını, taşınmazı uzun seneler önce maliki olduğunu söyleyen dava dışı… isimli şahıstan kiraladığını belirterek davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulü ile dava konusu taşınmazdan davalının fuzuli işgal nedeniyle tahliyesine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-1086 Sayılı HUMK’nun 76. (6100 Sayılı HMK’nun 33.) maddesi gereğince bir davada olayları ortaya koymak taraflara ait olup öne sürülen maddi olguların hukuki nitelendirmesini yapmak ve uygulanacak yasa maddelerini bulmak ve uygulamak hakime aittir.

Somut olayda; Davacı … ile dava konusu taşınmazla ilgili aralarında tapu iptal tescil davası bulunduğu bildirilen dava dışı… veya davacı ile davalı arasında herhangi bir kira ilişkisi olmadığı bu itibarla da taraflar arasında kira akdinden kaynaklanan herhangi bir ihtilafın bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda açılan davanın HMK’nun 4. maddesinde sayılan kira akdinden kaynaklı olmayıp, müdahalenin önlenmesi istemine ilişkin olduğu anlaşıldığından davaya bakma görevi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne aittir. Bu itibarla mahkemece davaya bakmakla görevli olmadığından görevsizlik nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde işin esası hakkında karar verilmesi doğru değildir.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

2-Bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince davalı yararına BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenle davalı tarafın diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK’nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 08.03.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment