FUZULİ İŞGAL NEDENİYLE TAHLİYE – ECRİMİSİL – GÖREVLİ MAHKEME

TC
YARGITAY
17. Hukuk Dairesi
2014/13990 E. , 2015/508 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
…,…,

Taraflar arasındaki davada … Sulh Hukuk ve … Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi gereği düşünüldü;

-K A R A R-

Dava,fuzuli işgale dayalı tahliye ve ecrimisil istemine ilişkindir.

Sulh Hukuk Mahkemesince,taraflar arasında kira sözleşmesi bulunmadığı,davacı vekilinin 22.11.2012 tarihli duruşmada taleplerinin fuzuli işgal nedeniyle tahliye ve ecrimisil olduğunu beyan ettiği gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurulmuştur.

Asliye Hukuk Mahkemesi ise, kira sözleşmesinin kurulmasının yazılı şekle tabi olmadığı,davacı vekilinin dava dilekçesi ve 22.11.2012 tarihli celsede tahliye ve kira ilişkisinden kaynaklı ecrimisil talep ettiği, kira ilişkisinden doğan davalarda sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurmuştur.

Somut uyuşmazlık, davacılar vekili müvekkilerinin babasının dava konusu taşınmazı satın aldıktan sonra davalıdan kira bedelini ödemesi ve tahliyesi için talepte bulunduğunu,tahliye ve kira alacağı için icra takibi başlattığını,İcra Hukuk Mahkemesinde yargılama sürerken murisin vefatı nedeniyle dosyanın müracaata kaldığını ileri sürerek fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmak kaydıyla taşınmazın tahliyesi ile 7.000,00 TL ecrimisil tazminatının davalılardan tahsilini talep etmiş,21.06.2012 tarihli celsede taleplerini kira sözleşmesine göre yaptıklarını beyan etmiş,22.11.2012 tarihli celsede ise kira kontratını kesin süre içerisinde ibraz edememeleri nedeniyle fuzuli işgal nedeniyle ecrimisil ve tahliye talep ettiklerini beyan etmiştir.Davacı ile davalı arasında akdedilmiş bir kira sözleşmesi bulunmayıp,davacı vekili dava dilekçesinde fuzuli işgal nedeniyle tahliye ve ecrimisil talebinde bulunmuştur.

6100 Sayılı HMK.’nun 2/1. maddesinde “Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.” hükmüne yer verilmiştir. Buna göre uyuşmazlığın Asliye Hukuk Mahkemesinde görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 Sayılı HMK.’nın 21. ve 22. maddeleri gereğince … Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 19.01.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment