selimhartavi.com

İSTİAP HADDİNİN AŞILMASI NEDENİYLE MANEVRA KABİLİYETİNİN KAYBEDİLMESİ

T.C
YARGITAY
17.HUKUK DAİRESİ
ESAS:2016/1473
KARAR:2018/11279

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yargılaması sonunda kararda yazılı nedenlerle davanın reddine dair verilen hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, davalı … adına kayıtlı, müvekkiline zorunlu trafik … poliçesi ile sigortalı olan motosikletin diğer davalı … idaresindeyken 12.07.2010 tarihinde karıştığı çift taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazasının, istiap haddinin aşılması nedeniyle manevra kabiliyetinin kaybedilmesi sonucu meydana geldiğini, dava dışı 3. kişi ve kuruma 12.735,72 TL ödeme yapıldığını belirterek, davalılar aleyhine başlatılan … takibine yapılan itirazın iptali, takibin devamı ve … inkar tazminatına karar verilmesini talep etmiştir.
Davalılar vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, … aleyhine açılan davanın pasif husumet yokluğundan, … aleyhine açılan davanın kanıtlanamadığından reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda dava konusu trafik kazasının münhasıran motosikletin istiap haddini aşan yolcu taşıması sebebiyle meydana gelmemiş olduğunun tespiti nedeniyle hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 8,20 TL kalan onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına 26/11/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment