selimhartavi.com

İSTİAP HADDİNİN AŞILMASI- FERDİ KAZA KOLTUK SİGORTASINA DAYALI YAPILAN ÖDEMENİN RÜCU TALEBİ

T.C
YARGITAY
17.HUKUK DAİRESİ
ESAS:2016/1246
KARAR: 2018/11814

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, müvekkili şirkete karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigorta poliçesi ile sigortalı davalının maliki olduğu … plakalı araç ile meydana gelen çift taraflı trafik kazası sonucu hak sahiplerine toplamda 700.000,00 TL ödemede bulunduklarını, istiap haddi aşılması nedeni ile rücu hakkının doğduğunu belirterek ödemiş olduğu toplam 700.000,00 TL tazminatın ölenlerin yakınlarına yapılan ödeme tarihlerinden işleyecek faizi ile birlikte davalı sigortalı araç malikinden tahsilini talep etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 8,20 TL kalan onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına 05/12/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment