İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLARI İÇİN HÜKMEDİLEN TAZMİNAT BAKIMINDAN TEMYİZ SINIRI AYRI AYRI GÖZETİLMESİ GEREKTİĞİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C.
YARGITAY
4. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2021/20061
KARAR NO : 2022/15289

Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesi
TARİHİ : 01.06.2021
NUMARASI : 2021/370-2021/370
DAVACILAR : Hava, İbrahim Halil, Medine, Gazal, İsmail, Yusuf, Mustafa, Mehmet, Resul A.
VEKİLİ :Av. Selim Hartavi
DAVALI : D……Sigorta A.Ş.

Davacılar vekili tarafından, davalı aleyhine 27.10.2020 tarihli dilekçe ile maddi tazminat istenmesi üzerine İtiraz Hakem Heyetince verilen 24.05.2021 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

K A R A R

Davacılar vekili; davalı sigorta şirketi tarafından trafik sigortalı Haliliye Belediye Başkanlığı’na ait çöp toplama aracının karıştığı kazada davacılar desteğinin vefat ettiğini belirterek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla her bir davacı için ayrı ayrı 500,00 TL olmak üzere toplam 2.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının ve ayrıca desteğin vefat tarihine kadar yatalak hasta olarak yaşamını idame ettirmesi sebebiyle 3.000,00 TL bakıcı giderinin davalıdan tahsilini talep etmiş; 05.02.2021 tarihli dilekçesi ile talebini toplam 263.000,00 TL’ye yükseltmiştir.
Davalı vekili; davanın reddini savunmuştur.
Uyuşmazlık Hakem Heyetince, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; Ali A.’nın mirasçıları sıfatıyla 54.129,75 TL bakıcı gideri talebinde bulunan Hava A, İbrahim Halil A, Medine A., Gazal A., İsmail A., Mehmet A., Resul A., Mustafa A. ve Yusuf A.’nın başvurularının aktif dava ehliyeti yokluğundan usulden reddine; Hava A.’nın davasının taleple bağlı kalınarak kabulü ile 142.705,78 TL destekten yoksun kalma tazminatının 20.11.2019 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine; Yusuf A.’nın davasının taleple bağlı kalınarak kabulü ile 38.011,57 TL destekten yoksun kalma tazminatının 20.11.2019 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, Mustafa A.’nın davasının taleple bağlı kalınarak kabulü ile 22.385,13 TL destekten yoksun kalma tazminatının 20.11.2019 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, Mehmet A.’nın davasının taleple bağlı kalınarak kabulü ile 10.767,77 TL destekten yoksun kalma tazminatının 20.11.2019 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiştir. Karara itiraz edilmesi üzerine itirazın reddine karar verilmiş; karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Davalı vekilinin davacılardan Yusuf, Mustafa ve Mehmet A.’ya yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

../…

-2-
ESAS NO : 2021/20061
KARAR NO : 2022/15289

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesinin 12. fıkrası gereği Sigorta Tahkim Komisyonlarının 40.000,00 TL’yi geçmeyen kararları kesindir. Kesin olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu’nun 01.06.1990 tarihli, 3/4 sayılı kararı uyarınca Yargıtayca da temyiz isteminin reddine karar verilebilir. Davacılar ihtiyari dava arkadaşı durumunda olduğundan 40.000,00 TL’lik kesinlik sınırı her bir davacı yönünden ayrı ayrı gözetilmelidir.
Adı geçen davacılar lehine hükmedilen tutarlar davalı yönünden kesin niteliktedir. Bu nedenle, davalı vekilinin İtiraz Hakem Heyeti kararına karşı davacılardan Yusuf A. Mustafa A. ve Mehmet A.’ya yönelik temyiz isteminin miktar yönünden reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Davalı vekilinin, davacı Hava A.’ya yönelik temyiz itirazlarına gelince:
Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, kararın gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan kararın onanması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte gösterilen nedenle davacılardan Yusuf A., Mustafa A. ve Mehmet A.’ya yönelik temyiz dilekçesinin kararın kesin olması nedeniyle REDDİNE, (2) nolu bentte gösterilen nedenlerle davalı vekilinin davacı Hava A.’ya yönelik temyiz itirazlarının reddiyle kararın ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 5.171,23 TL kalan onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına 23.11.2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
K.Özerdoğan G.M.Özyurt Y.Yılmaz Ö.F.Aydıner M.Arı

Davalı:
9.748,23 TL 0.H.
4.577,00 TL P.H.
5.171,23 TL Kalan

Karşılaştırıldı.
GA AE

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment