selimhartavi.com

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU- DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ

T.C.
YARGITAY
9. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 2020/546
Karar No : 2020/40
Tebliğname No : 5 – 2014/74375

İNCELENEN KARARIN;
Mahkemesi : Şanlıurfa 2. Asliye Ceza Mahkemesi
Tarihi : 14/01/2014
Numarası : 2011/696 Esas ve 2014/29 Karar
Sanık : Özlem B.
Katılan : İbrahim Halil D.
Mağdur : Bedir D.
Suç : Görevi Kötüye Kullanma
Suç tarihi :14/07/2010
Hüküm : Beraat
Temyiz eden : Katılan vekili
Tebliğnamedeki düşünce : Onama

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Sanığa isnat edilen görevi kötüye kullanma suçunun 5237 sayılı TCK’nın 257/1. maddesinde öngörülen cezasının üst sınırı itibarıyla aynı kanunun 66/1-e maddesine göre 8 yıllık asli dava zamanaşımı süresine tabi olduğu, zamanaşımını kesen son işlem olan 02/02/2012 tarihli sorgu ile temyiz incelemesi günü arasında bu sürenin gerçekleştiği, zamanaşımını kesen başkaca sebebin de bulunmadığı anlaşıldığından hükmün 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden aynı Kanunun 322/1 ve 5271 sayılı CMK’nın 223/8. maddeleri gereğince sanık hakkında açılan kamu davasının zamanaşımı nedeniyle DÜŞMESİNE 26/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
M. ALİKANOĞLU O. ERDOĞAN F. YILDIRIM R. İNANÇ A. ÖZTÜRK
Kararına Uygundur
Yazı İşl. Md.
Y.B.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment