selimhartavi.com

EŞ DURUMU MAZERETİ NEDENİYLE ATANMA BAŞVURUSUNUN REDDİ- SAĞLIK PERSONELİNİN NAKİL TALEBİ- İDARİ İŞLEMİN İPTALİ

T.C.
DANIŞTAY
2. DAİRE
E. 2016/10579
K. 2018/3809
T. 6.6.2018

* EŞ DURUMU MAZERETİ NEDENİYLE ATANMA BAŞVURUSUNUN REDDİ ( İşlemin İptali İstemi – Davacının Eşinin Nakil Talebinde Bulunduğu İzmir İlinde Bulunan TED Aliağa Koleji Vakfı Özel Lisesi’nde 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılından İtibaren Kesintisiz Olarak Sosyal Güvenlik Primi Ödenmek Suretiyle Çalıştığının Anlaşılması Karşısında Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Davanın Reddi Yolundaki İdare Mahkemesi Kararında İse Hukuki İsabet Görülmediği )

* İDARİ İŞLEMİN İPTALİ ( Tıbbi Patoloji Uzmanı Olarak Görev Yapan Davacının Eş Durumu Mazereti Nedeniyle İzmir İline Atanma Talebiyle Yaptığı Başvurunun Reddi – Memurun Kamu Personeli Olmayan Eşinin Talep Edilen Yerde Kesintisiz Son Üç Yıl Sosyal Güvenlik Primi Ödemek Suretiyle Kendi Adına veya Bir Hizmet Akdi İle İşverene Bağlı Olarak Çalışmış ve Halen Çalışıyor Olması Halinde Eşin Bulunduğu Yere Atanabileceği/Davacının Eşinin Nakil Talebinde Bulunan Şehirde Kesintisiz Olarak Sosyal Güvenlik Primi Ödenmek Suretiyle Çalıştığının Anlaşılması Karşısında Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Olmadığı )

* SAĞLIK PERSONELİNİN NAKİL TALEBİ ( Tıbbi Patoloji Uzmanı Olarak Görev Yapan Davacının Eş Durumu Mazereti Nedeniyle İzmir İline Atanma Talebiyle Yaptığı Başvurunun Reddi – Memurun Kamu Personeli Olmayan Eşinin Talep Edilen Yerde Kesintisiz Son Üç Yıl Sosyal Güvenlik Primi Ödemek Suretiyle Kendi Adına veya Bir Hizmet Akdi İle İşverene Bağlı Olarak Çalışmış ve Halen Çalışıyor Olması Halinde Eşin Bulunduğu Yere Atanabileceği/Davacının Eşi Kesintisiz Sigorta Primi Ödenmek Suretiyle Çalıştığından İşlemin Hukuka Aykırılığı )

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği/m.20/7

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik/m.14

ÖZET : Dava; Sivas Devlet Hastanesinde Tıbbi Patoloji Uzmanı olarak görev yapan davacı tarafından, eş durumu mazereti nedeniyle İzmir iline atanma talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır. Davacının eşinin, nakil talebinde bulunduğu İzmir ilinde bulunan TED Aliağa Koleji Vakfı Özel Lisesi’nde 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren kesintisiz olarak sosyal güvenlik primi ödenmek suretiyle çalıştığının anlaşılması karşısında, dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

DAVA: Sivas İdare Mahkemesi’nce verilen 20/11/2015 günlü, E:2015/662, K:2015/1791 Sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti :Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi: Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi’nce, Danıştay Beşinci Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Kurulunun 01/08/2016 günlü, K:2016/32 Sayılı kararının “Ortak Hükümler” kısmının 1. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin, Dairemize iletilen dosyada, 25/08/2017 günlü, 30165 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 694 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 15. madde uyarınca, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı’nın dava ve icra takip işlerinin Sağlık Bakanlığı’na devredildiği görülmüş olup, davanın Sağlık Bakanlığı husumetiyle görülmesine karar verildikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : Dava; Sivas Devlet Hastanesinde Tıbbi Patoloji Uzmanı olarak görev yapan davacı tarafından, eş durumu mazereti nedeniyle İzmir iline atanma talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 08/04/2015 günlü, 1405 Sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Sivas İdare Mahkemesi’nin 20/11/2015 günlü, E:2015/662, K:2015/1791 Sayılı kararıyla; personelin kamu görevlisi olmayan eşinin, atanma talep edilen yerde kesintisiz üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, personelin yer değişikliği suretiyle atamasının yapılacağı ancak stratejik personelin bu kapsamda yer almadığı, Sivas Devlet Hastanesinde Patoloji Uzmanı olarak görev yapan davacının stratejik personel grubuna girdiği, görev yaptığı Sivas Devlet Hastanesinde patoloji branşında standart kadro sayısının 3 ancak aktif çalışan sayısının ise 2 olduğu, davacının mevcut görev yerinde hizmetine ihtiyaç duyulduğu ve stratejik personel olduğundan davacının naklen atanma isteminin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

26/03/2013 günlü, 28599 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin dava konusu işlem tarihinde yürürlükte olan, 04/04/2015 günlü, 29316 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mezkur Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8. maddesiyle değişik 20. maddesinin beşinci fıkrasında; Kamu görevlisi olmayan eşinin, atanma talep edilen yerde kesintisiz üç yıl sosyal güvenlik pirimi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, personelin yer değişikliği suretiyle atamasının yapılacağı, ancak, aynı maddenin 7. fıkrasında, stratejik personelin yer değişikliği taleplerinde beşinci fıkranın uygulanmayacağı hükmü yer almaktadır.

Anılan Yönetmelik ile, dayanağı olan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte yer almadığı halde, serbest veya özel kuruluşlarda çalışan eş dolayısıyla sağlık personeline eş durumu özrü nedeniyle atanma isteğinde bulunma hakkı tanınmış iken, hekimleri kapsayan stratejik personele bu konuda kısıtlama getirilmiştir.

Ancak, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesi, 30/06/2014 tarihli ve 2014/6578 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 4. maddesiyle değiştirilmiş, anılan değişiklikle memurun, kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde eşin bulunduğu yere atanabileceği düzenlenmiştir. Bu suretle, tüm Devlet memurları için bu hak, unvan veya sıfat yönünden herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmadan tanınmıştır.

Ayrıca, anılan Yönetmeliğin 12. maddesiyle Genel Yönetmeliğe eklenen Geçici 5. maddede de, kamu kurum ve kuruluşlarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yönetmeliklerini Genel Yönetmeliğe uygun hale getirecekleri, bu süre içerisinde söz konusu yönetmeliklerin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edileceği hükmü getirilmiştir. (Ek Yönetmelik 16/08/2014 günlü, 29090 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.)

Dava konusu işlemin dayandırıldığı Yönetmelik de dayanağını anılan Genel Yönetmelikten aldığından ve değinilen değişiklikten sonra, kamu kurum ve kuruluşlarının Yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağından, kurum yönetmeliklerinin Genel Yönetmeliğe aykırı hükümlerinin uygulanması olanaklı bulunmamaktadır.

Öte yandan, 04/04/2015 günlü, 29316 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mezkur Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 9. maddesiyle değişik 20. maddenin 7. fıkrasında yer alan; “Stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin … beşinci fıkrası uygulanmaz.” ibaresinin iptali istemiyle açılan davada Danıştay Beşinci Dairesinin 15/06/2016 günlü, E:2016/963, K:2016/3923 Sayılı kararı ile söz konusu ibarenin iptaline karar verilmiş olup, mezkur karar İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 13/03/2017 günlü, E:2017/168, K:2017/1137 Sayılı kararıyla da onanmıştır.

Bu hukuki çerçevede 16/08/2014 tarihinden sonra, stratejik personelin eş durumu mazereti nedeniyle nakil talebinde bulunma hakkının mevcut olduğunun kabulü gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden; ihtisas eğitimini tamamlayarak Devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında Sivas Devlet Hastanesine ataması yapılan davacının, eşinin İzmir ilinde TED Aliağa Koleji Vakfı Özel Lisesi’nde Müdür Yardımcısı olarak çalıştığından bahisle, eş durumu gözetilerek İzmir iline atanma talebinde bulunduğu, davalı İdarece, davacının stratejik personel olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 20. maddesinin 7. fıkrası uyarınca nakil başvurusunun 08/04/2015 günlü, 1405 Sayılı dava konusu işlem ile reddi üzerine temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacının eşinin, nakil talebinde bulunduğu İzmir ilinde bulunan TED Aliağa Koleji Vakfı Özel Lisesi’nde 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren kesintisiz olarak sosyal güvenlik primi ödenmek suretiyle çalıştığının anlaşılması karşısında, dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle; davacının temyiz isteminin kabulüyle, Sivas İdare Mahkemesi’nce verilen 20/11/2015 günlü, E:2015/662, K:2015/1791 Sayılı kararın; temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına; aynı maddenin 3622 Sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen (15) onbeş gün içinde Danıştay’da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.06.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment