selimhartavi.com

GÖREV UYUŞMAZLIĞI-HEKİM HATASI- YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ- HASTANENİN SORUMLULUĞU

T.C.
YARGITAY
20. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2016/10333
KARAR NO : 2016/10545
Y A R G I T A Y İ L A M I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Şanlıurfa Tüketici Mahkemesi
TARİHİ : 08/06/2016
NUMARASI : 2016/579-2016/742
DAVACILAR : N.B-H. B.-M. S. B
VEKİLİ : Av. Selim Hartavi
DAVALILAR : M.A.- Ö.Ş… Hastanesi
İHBAR OLUNAN : A.. Sigorta Şirketi

Taraflar arasındaki davada Şanlıurfa 4. Asliye Hukuk ve Şanlıurfa Tüketici Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, davalıların kusur ve ihmali ile vücut tamlığının kaybedilmesi sebebiyle maddi ve manevi zararın tahsili istemine ilişkindir.
Şanlıurfa 4.Asliye Hukuk Mahkemesince, taraflar arasında vekâlet ilişkisinin bulunduğu uyuşmazlığın tüketici işleminden kaynaklandığı ve davalının tüketici olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.
Şanlıurfa Tüketici Mahkemesi tarafından ise, 6502 sayılı Kanunun geçici 1. maddesindeki hüküm dikkate alındığında ve bu kanunun 28/05/2014 tarihinde yürürlüğe girdiği ve davanın ise daha önceden 15/10/2012 tarihinde asliye hukuk mahkemesinde açıldığı gözetildiğinde söz konusu uyuşmazlığın asliye hukuk mahkemesinde görülmesi gerektiği gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurulmuştur.
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 3. maddesine göre tüketici; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, tüketici işlemi; mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder.
6502 sayılı Kanunun 73. maddesi bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür.
Somut uyuşmazlıkta, 6502 sayılı Kanunun 3/K-L maddeleri dikkate alındığında doktor hasta hizmetinde, teşhis, tedavi, hekim kusuru, vekalet ilişkisi kapsamında ise de, hastanenin sorumluluğu ise Borçlar Kanunu kapsamında adam çalıştıranın hukuksal sorumluluğu çerçevesinde değerlendirileceğinden davaya bakmakla asliye hukuk mahkemesi görevli olduğu gibi, 6502 sayılı Kanunun geçici 1. maddesindeki hüküm dikkate alındığında ve bu kanunun 28/05/2014 tarihinde yürürlüğe girdiği ve davanın ise daha önceden 15/10/2012 tarihinde açıldığı, uyuşmazlığın dava tarihinde yürürlükte bulunan 4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Kanun kapsamında da bulunmadığı dikkate alındığında davaya bakmakla görevli mahkemenin asliye hukuk mahkemesi olduğu anlaşılmaktadır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince Şanlıurfa 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 11/11/2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.
Başkan
R. SARITAŞ
Üye
N. KOYUNCU
Üye
U. YÜKSEL
Üye
M. ERDOĞAN
Üye
Ü. GÖRMEZ

Okundu.EGT

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment