selimhartavi.com

ELBİRLİĞİ MÜLKİYET- BANKADA BULUNAN PARA

T.C.
YARGITAY
14. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2015/3124
KARAR NO : 2016/4228

Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ : Doğubayazıt Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 30/10/2014
NUMARASI : 2014/147-2014/439

DAVACI : B. M. K

VEKİLİ : Av. Selim Hartavi

DAVALILAR : A. K v.d.

Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 09.05.2014 gününde verilen dilekçe ile elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 30.10.2014 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
_ K A R A R _
Dava, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi ilişkindir.

Davacı vekili, murise ait bankada bulunan paranın elbirliği halindeki mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesini talep etmiştir.
Davalılar, bankadaki paranın taksimini talep etmişlerdir.
Mahkemece, Türk Medeni Kanununun 699. maddesine göre paylaşmanın, malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artarmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirileceği, kural olarak ya malın belli bir kesiminin paydaşlara aynen verilmesi ya da satılarak satış sonunda elde edilecek paranın dağıtımı şeklinde yapılacağı, ortak muristen kalan ve terekeye dahil olduğu iddia edilen para veya alacakta ayni hakkın söz konusu olmadığı ve para misli eşyadan sayıldığından taksimin mümkün olamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Bir davada olayları açıklamak taraflara, hukuki nitelendirme hakime aittir (HMK m. 33). Dava dilekçesindeki anlatıma ve dosya kapsamına göre somut olayda uyuşmazlık “murise ait para üzerindeki elbirliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi” isteğine ilişkindir.
Bu itibarla mahkemece uyuşmazlık bu şekilde nitelendirilerek tarafların gösterdiği deliler toplanıp değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 07.04.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.
Başkan Üye Üye Üye Üye
A.Sezgin H.N.Yılmazcan S.Ateşel Y.Tosun H.Onat

Okundu:
M.Yaşar H.İ.Sak

Sosyal Medyada Paylaş

2 Thoughts to “ELBİRLİĞİ MÜLKİYET- BANKADA BULUNAN PARA”

 1. İSMAİL

  Merhaba ;
  Elbirliği mülkiyetin , paylı mülkiyete dönüştürmek istiyorum .Dönüştürmek istememin nedenim ise mirasçıların bir araya gelip veraset ilanının oluşturamamasıdır. Sulh hukuk mahkemesine başvuru yaparken veraset ilanı benden talep edilir mi ? Özetlemek gerekirse : Murisin bankada bulunan bir miktar parasının ; mirasçıları bir araya gelmeden nasıl çekebilir .

  1. İsmail bey merhaba

   Veraset ilamı talep etmek diğer mirasçılrın bir araya gelme koşuluna bağlı değildir. Veraset ilamı için noterliklere müracaat ederek murise ait veraset ilamı alabilirsiniz.

   Ancak olayınızda bahsettiğiniz gibi bankada bulunn paranın çekilmesi için elbirliği ile mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi dava açılması zorunludur.

   İyi günler

Leave a Comment