selimhartavi.com

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNCE DURUŞMA AÇILMADAN DOSYA ÜZERİNDEN BERAAT KARARI VERİLMESİNİN OLAYA UYGUN OLMADIĞI

T.C
YARGITAY
15.Ceza Dairesi

Esas No:2020/2538
Karar No:2020/6767

Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesinin 15/05/2018 tarih, 2015/112 esas ve 2018/398 karar sayılı hükmüne yönelik katılan vekili ve sanık tarafından istinaf yoluna gidilmesi üzerine, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesinin, ilk derece mahkemesinin mahkumiyet hükmünü sanığın beraatine hükmetmek suretiyle düzeltilerek esastan reddine ilişkin kurduğu hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Sanığın, katılanın ortağı ve yetkilisi olduğu K…Lojistik Kara Taşımacılığı Temizlik Ürünleri İnş Tic. ve Ltd. Şti.’de 23/09/2013 tarihinde ön muhasebe elemanı olarak aylık 1200 TL ücret ile çalışmaya başladığı, bu şirketin işlerinin durgun olması sebebiyle katılanın C… Tanıtım Projeksiyon Organizasyon ve Reklam Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.’yi satın aldığı, ancak aynı anda adına kayıtlı 2 şirket olmasını istemediğinden devri sanık üzerine yaptırarak bu şirketin ortağının ve yetkilisinin sanığın olmasını sağladığı, daha sonra sanığın bu şirket hesabından 21/04/2014 tarihinde 121.500 TL’yi, 27/06/2014 tarihinde 19.595 TL’yi, 18/07/2014 tarihinde de 3.500 TL’yi katılanın bilgi ve rızası dışında kendi uhdesine geçirdiğinin iddia edildiği somut olayda, sanık hakkında yerel mahkemece kurulan mahkumiyet hükmüne karşı yapılan istinaf başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesince duruşma açılmaksızın CMK’nin 280/1-a maddesi delaletiyle aynı Kanunun 303/1-a uyarınca beraat kararı verilmiş ise de; anılan Kanun hükmünün delil değerlendirilmesi yapılmaksızın derhal beraat kararı verilebilecek hallerde uygulanabileceği; sanık hakkındaki mahkumiyet hükmü bakımından ise CMK’nin 280/1-g maddesi uyarınca duruşma açılarak ve taraflar da çağrılarak delillerin değerlendirilmesi sonucunda anılan Kanun maddesinin 2. fıkrasına göre yeniden hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, duruşma açılmaksızın dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda sanığın beraatine karar verilmesi, Kanuna aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan Bölge Adliye Mahkemesi hükmünün bu sebepten dolayı 5271 sayılı CMK’nın 302/2-5. maddeleri uyarınca sair hususlar incelenmeksizin BOZULMASINA, dosyanın gereği için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi’ne iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine, 25/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment