selimhartavi.com

VOLTAJ DALGALANMASI SONUCUNDA MUHTELİF EŞYANIN HASARLANMASI

T.C
YARGITAY
17. Hukuk Dairesi
ESAS:2016/132
KARAR:2019/846

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekil; sigortalısı olan şirketin maliki olduğu otelde 21/09/2010 tarihinde voltaj dalgalanması sonucunda muhtelif eşyanın hasarlanması nedeniyle hasar bedellerinin sigortalısına ödendiğini, hasarın voltaj dalgalanması sonucu oluştuğunun da olay sonrası tutulan hasar tespit tutanaklarından anlaşıldığını, müvekkili sigortacının hasar bedelini ödemekle TTK 1472 maddeye göre sigortalısının haklarına halef olduğunu, sigortalısına 14/02/2011 tarihinde toplam 3.886,80 TL ödeme yapılıp, bunun zarar sorumlusu olan davalıdan ihtarname ile talep edilmesine rağmen ödenmemesi üzerine davalı borçlu hakkında … İcra Müdürlüğünün 2011/7899 sayılı dosyasında icra takibine giriştiklerini, davalı borçlunun haksız olarak borca itiraz ettiğini belirterek davalının haksız itirazının iptali ile takibin devamını ve %20’den az olmamak üzere inkar tazminatına hükmolunmasını talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili; sigortalının kendisine ait trafosu ve alçak gerilim tesisi ve branşman hattı bulunduğunu, sigortalının özel trafolu abone olup, bu abonelerin hat ve trafolarının bakım onarımlarının ve mülkiyetinin kendilerine ait olduğunu, bahsi geçen zararın da sigortalının kendi tesisinden ve kusurundan kaynaklandığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere göre; sigortalı olan otelin müstakil trafolu olduğu dava konusu edilen hasarında voltaj dalgalanmasından meydana gelmediği anlaşılmakla sübuta ermeyen davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 16,70 TL kalan onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına 04/02/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment