selimhartavi.com

USUL EKONOMİSİ GEREĞİNCE BİRLİKTE DAVA AÇAN İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLARI İÇİN HER BİR DAVACI YÖNÜNDEN HÜKMEDİLEN TAZMİNAT MİKTARINA GÖRE AYRI AYRI VEKALET ÜCRETİ TAKDİR EDİLMESİ

T.C
YARGITAY
17. Hukuk Dairesi
ESAS:2016/1067
KARAR:2018/10916

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki maddi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm davacılar vekili ve katılma yoluyla davalı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacılar vekili, 08/11/2012 tarihinde dava dışı … sevk ve idaresindeki kamyonet ile meydana gelen tek taraflı trafik kazasında davacı …’nin eşi, davacı …’ın oğlu ve diğer davacıların babası olan yolcu … nin vefat ettiğini, kazanın oluşumunda sürücünün kusurlu olduğunu, davacıların destekten yoksun kaldıklarını, aracın trafik sigorta poliçesinin bulunmadığını, davalıya ihtarnamenin 26.12.2012 tarihinde tebliğ edildiğini, yapılan başvurunun sonuçsuz kaldığını beyanla şimdilik davacı eş için 500,00 TL, diğer davacılar için 100,00’er TL destekten yoksun kalma tazminatının 8 iş günü sonrası olan 09.01.2013 tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, kusura itiraz ederek davacılar tarafından noksan belgelerin ikmali yapılmadığı için ödeme yapılmadığını beyanla davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece; iddia, savunma, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davacının davasının ıslah edilen değer ile birlikte kabulü ile 114.461,86 TL’nin davalıdan tahsiline, bu bedelden 1.000,00 TL’sine dava tarihinden itibaren ıslah edilen 113.461,86 TL’sine ıslah tarihi 26.05.2015 tarihi itibariyle avans faizi uygulanmasına, dosyada talep edilen dava dilekçesindeki ve ıslah edilen dilekçe kapsamındaki istemler doğrultusunda 1.000,00 TL’den 500,00 TL’sinin davacı …, 100,00’er TL’sinin Ramazan, Serdar, Hasan, Yılmaz ve Baba … için, 79.020,12 TL’sinin Fadime, 1.962,87 TL’sinin Ramazan, 3.664,66 TL’sinin Serdar, 8.573,67 TL’sinin Hasan, 13.214,92 TL’sinin Yılmaz, 8.025,62 TL’sinin davacı baba … yönünden takdirine karar verilmiş; hüküm davacılar vekili ve katılma yoluyla davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının ve maddi tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına ve karar başlığında dava tarihinin 09.01.2013 olarak yazılması gerekirken mahallinde düzeltilebilir hata olmasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazası sonucunda ölüm nedeni ile yakınlarının maddi tazminat istemine ilişkindir. Davacılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmadığı, aralarında ihtiyari dava arkadaşlığı bulunanların usul ekonomisi ilkesi dikkate alınarak birlikte dava açtıkları durumda da esasen birden fazla dava olduğu dikkate alınarak; her bir davacı yönünden lehine hükmedilen tazminat miktarına göre kendisini vekille temsil ettiren davacı lehine ayrı ayrı vekalet ücreti takdir edilmesi gerekmektedir.
Somut olayda; mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; davacılar yararına toplam miktar üzerinden tek 11.556,95 TL vekalet ücreti belirlenmiş, yine davacı taraf dava dilekçesine ve ıslah dilekçesine konu ettiği bedeller için sigorta şirketine başvuru tarihinden itibaren 8 iş günü sonrası olan 09.09.2013 için temerrüt faizine karar verilmesini talep etmiş; mahkemece, dava dilekçesindeki bedel için dava ve ıslah dilekçesindeki bedel için ıslah tarihinden geçerli olmak üzere temerrüt faizine karar vermiştir. Davacı tarafın talebine göre; tüm tazminata dava tarihinden faiz yürütülmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değil ise de bu yanılgıların giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden, hükmün 6100 sayılı HMK.nun geçici 3/2 maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK.’nun 438/7.maddesi uyarınca düzeltilerek onanması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün 1 numaralı bendinde “bu bedelden 1.000,00 TL’sine dava tarihinden itibaren ıslah edilen 113.461,86 TL’sine ıslah tarihi 26.05.2015 tarihi itibariyle avans faizi uygulanmasına,” ibaresinin çıkarılarak yerine “hükmedilen bedellere dava tarihinden itibaren avans faizi uygulanmasına” ibaresinin eklenmesine, hükmün 2 numaralı bendinde yer alan “1.000,00 TL’den 500,00 TL’sinin davacı …, 100,00’er TL’sinin Ramazan, Serdar, Hasan, Yılmaz ve Baba … için” ibaresinin çıkarılmasına, hükmün 3 numaralı bendinde yer alan “11.556,95 TL vekalet ücretinin” ibaresinin çıkarılarak yerine “davacı … için 8.992,21 TL vekalet ücretinin, davacı … için 1.500,00 TL vekalet ücretinin, davacı … için 1.500,00 TL vekalet ücretinin, davacı … için 1.500,00 TL vekalet ücretinin, davacı … için 1.585,79 TL vekalet ücretinin, davacı baba Ramazan için 1.500,00 TL vekalet ücretinin” ibaresinin yazılmasına ve hükmün bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine, aşağıda dökümü yazılı 5.864,17 TL kalan onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına 20/11/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment