selimhartavi.com

TRAFİK KAZASI- KISMİ ÖDEME- İKİ YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE GEÇİRİLDİKTEN SONRA AÇILAN DAVANIN REDDİ GEREKİR.

T.C

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

ESAS : 2018/5611

KARAR:2018/10944

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacılar vekili, davalı … şirketine sigortalı bulunan … plakalı araç sürücüsü … … 16/04/2009 tarihinde… …’in ölümüne sebebiyet verdiğini,…’nin anne ve babası olan müvekkillerinin davalı … şirketine müracaat ettiklerini ve 28/04/2009 tarihinde 5.693,00 TL ödeme yapıldığını, yapılan bu ödemenin … poliçesi limitinin çok altında olduğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik müvekkilleri için ayrı ayrı 500,00’er TL’den 1.000,00 TL’nin davalıdan tahsili ile müvekkiline ödenmesine karar verilmesini talep etmiş, yargılama sırasında talebini toplam 53.352 TL’ye yükseltmiştir.

Davalı vekili, olaya bağlı olarak davacılara ibraname karşılığında ödeme yapıldığını, bu ödemenin eksik olduğuna ilişkin dava açma süresinin 2 yıl olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kabulü ile davacı … için 27.530,00 TL, davacı … için 25.822,00 TL’nin davalı yandan alınıp davacı yana verilmesine hüküm altına alınan meblağlardan ayrı ayrı 500,00’er TL’sine dava tarihi bakiyesine ise ıslah tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmesine karar verilmiş; hüküm, davalı vekilince temyiz edilmiştir.
1-Dava, trafik kazası nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.

2918 sayılı …’nın 111.maddesine göre; “Bu Kanunla öngörülen hukuki sorumluluğu kaldıran veya daraltan anlaşmalar geçersizdir. Tazminat miktarlarına ilişkin olup da, yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmalar yapıldıkları tarihten başlayarak iki yıl içinde iptal edilebilir.”

Somut olaya bakıldığında; dava açılmadan önce davalı … şirketi tarafından davacılar anne ve babaya 26/8/2009 tarihinde yapılan toplam 5.693,88 TL ödeme nedeniyle … şirketi kayıtsız şartsız ve tamamen ibra edilmiş ve bizzat davacılar tarafından bila tarihli ibraname(ler) imzalanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, ibraname(lerin) metni üzerinde tarih bulunmadığı, ancak ödemenin 26/8/2009 tarihinde yapıldığı anlaşılmıştır. Her ne kadar ibraname metninde tarih bulunmamakta ise de, hayatın olağan akışına göre ibranamenin ödeme tarihine yakın tarihli olacağı ve davanın ise 25/04/2013 tarihinde açılmış olduğu dikkate alındığında davalı … şirketinin davacılar ile yapmış olduğu anlaşmalar(ibralar) doğrultusunda tüm borçtan kurtulduğu anlaşılmakla, davanın … 111. maddesinde yer alan iki yıllık hakdüşürücü süre nedeniyle reddi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın kabulü yönünde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

2-Bozma ilamının kapsam ve şekline göre; davalı vekilinin, sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin, sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 20/11/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment