TEBLİGATIN KİME YAPILDIĞININ AÇIK OLMASI GEREKTİĞİ USULSÜZ TEBLİĞ

T.C
YARGITAY
21. Hukuk Dairesi
ESAS:2017/5908
KARAR:2018/753

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Davacı, Kurumca düzenlenen ödeme emirlerinin zamanaşımı nedeniyle iptaline karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde davanın açılmamış sayılmasına karar vermiştir.

Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar verildi.

K A R A R

Dava ödeme emrinin iptali istemine ilişkindir.

Mahkemece açılan davanın 2. defa takipsiz bırakıldığı gerekçesiyle HMK’nın 320/4.maddesine göre davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.

Uyuşmazlık, davacı vekiline bozma ilamı sonrası düzenlenen ve duruşma gününü bildiren tensip zaptının tebliği noktasında toplanmaktadır.

Savunma hakkı Anayasanın 36. maddesinde güvence altına alındığı gibi, karar tarihinde yürürlükte bulunan HMK’nın 27. maddesinde de hüküm altına alınmıştır. Yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkı, hukuki dinlenilme hakkını teminat altına almıştır. Mahkemece; taraflara usulüne uygun davetiye çıkarılması, bu yolla tarafların duruşmada hazır bulunmalarının ve savunma yapabilmelerinin sağlanması yasal bir zorunluluk ve hukuki dinlenilme hakkının gereğidir.

Bir yargılama sırasında taraflar, yargılama hakkındaki ilk bilgilere ve bunun sonucunda iddia ve savunma yapabilme haklarına ancak usulüne uygun tebligat ile kavuşabilecek ve bu şekilde savunma yapabilecektir. Bunun tersi olarak geçerli ve usulüne uygun bir tebligat olmaksızın yargılama yapılması ise, savunma hakkının dolayısıyla, en temel insan haklarından birinin ihlâli anlamına gelecektir

Somut olayda ; Dairemiz 03.11.2016 tarih ve 2016/18378 E-13697K sayılı bozma ilamı sonrası mahkemece düzenlenen, davacı tarafa 18.04.2017 tarihli duruşma gününü bildiren tensip zaptı davacı vekilinin adresine 09.02.2017 tarihinde tebliğ edilmiş olup; tebliğ zarfında “Muhatap adliyede aynı çatı altında daimi çalışana tebliğ edildi.” ibaresi yazılı olup, tebligatın kime yapıldığı hususunda açıklık olmamakla (7201 sayılı Tebligat Kanuna md. 20 ve Tebligat Yönetmeliği md. 29) usulsüz olduğu anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca duruşma gününü bildiren tensip zaptının usulsüz tebliği karşısında; tebliğ konusu duruşmada davacının davayı ikinci defa takipsiz bıraktığı gerekçesi ile davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 05.02.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment