selimhartavi.com

TEBLİGATI TEBLİĞ ADRESİNE TESLİM EDEN KİŞİNİN ADININ TEBLİĞ ZARFINDA YAZILI OLMAMASI VE EN ÖNEMLİSİ TEBLİĞ TARİHİNİN TEBLİĞ EVRAKINA NOT DÜŞÜLMEMESİ

T.C
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
ESAS: 2010/3680
KARAR:2010/16596

“İçtihat Metni”

ESAS NO :
KARAR NO :

MAHKEMESİ : Gaziantep 1. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 03/12/2009
NUMARASI : 2009/929-2009/968

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı kurum tarafından borçlu hakkında genel haciz yolu ile icra takibi yapılmış ve borçluya (7) örnek ödeme emri gönderilmiştir.

Borçluya çıkartılan tebligatın, 06.07.2009 tarihli dağıtıcı kaşesi ile “borçlunun işyerinde daimi çalışanı M.E.G tebliğ edildi” şerhi ile tebliğ edildiği görülmektedir. Borçlu 20.07.2009 tarihinde takip dosyasına itiraz dilekçesi sunmuş, icra müdürlüğünce itiraz süresinde yapılmadığından dolayı itirazın reddine karar verilmiş, bunun üzerine borçlu vekili, yapılan tebligatın usulsüz olduğunu belirterek tebliğ tarihinin 20.07.2009 olarak düzeltilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Borçlu vekilinin, tebliğ tarihinin 20.07.2009 tarihi olduğuna ilişkin beyanları ile Gaziantep PTT. Başmüdürlüğü Posta İşletme Merkezi Müdürlüğünün 02.11.2009 tarihli “ilgili merkezce 20.07.2009 tarihinde işyerinde daimi çalışan tebliğe ehil işçisine tebliğ yapıldığı”na ilişkin yazıları ve takip dosyası arasında bulunan tebliğ evrakı birlikte incelendiğinde; tebligatın ön yüzünde borçlu adresinin Şanlıurfa olarak yazıldığı, ancak daha sonra bir alt satıra siyah renkli kalemle “Bozova/” ibaresinin eklendiği, tebliğ evrakının arka sayfasının baş kısmına “aşağıdaki adrese tebliği için sevk 06.07.2009” ibarelerinin dağıtıcı H.Ç tarafından yazıldığı, bu şerhin hemen alt kısmında Şanlıurfa merkeze ait yuvarlak kaşenin basılı olduğu, bu kaşede 06.07.2009 tarihi ile 20 rakamının bulunduğu, aynı kaşenin üst kısmında da kaşe ile işaretlenmiş 06 Temmuz 2009 ibarelerinin bulunduğu, en alt bölümde ise “tespit edilen yeni adres” başlıklı kısımda ilk sayfadaki adresin idari birim adı dışında aynı adres bilgilerini içerir şekilde Bozova/Şanlıurfa adresinin yazılı olduğu, aynı sayfanın orta kısmında yer alan “Daimi çalışan M.E.G tebliğ edildi” ibarelerinin tebliğ alan çalışan tarafından imzalandığı ancak hangi tarihte ve hangi dağıtıcı tarafından tebliğ edildiği hususunun tebliğ evrakına not düşülmediği anlaşılmaktadır.

Hakkında tebligat çıkartılan kişinin tebliğ adresinde bulunmama nedeninin tebliğ evrakına şerh düşülmemesi, tebliğ zarfının ön yüzüne tebligatta bulunan evrakın neler olduğunun yazılmaması, Gaziantep PTT. Başmüdürlüğünün tebligatın “ilgili merkezce 20.07.2009 tarihinde işyerinde daimi çalışan tebliğe ehil işçisine tebliğ yapıldığı”na ilişkin yazısı ile aynı yazıya eklediği “Bozova” kaşeli örnek tebligattan da anlaşılacağı üzere tebligat yapılması halinde bu idari birime ait kaşenin tebliğ evrakına işaret edilmesi gerektiğinin anlaşılması, tebligatı tebliğ adresine teslim eden kişinin adının tebliğ zarfında yazılı olmaması ve en önemlisi tebliğ tarihinin tebliğ evrakına not düşülmemesi karşısında; yapılan tebliğin usulsüz olduğu açıktır. Borçlu vekili tebligata 20.07.2009 tarihinde muttali olduklarını bildirdiğine göre, bu tarihin ıttıla tarihi olarak kabulü gerekir.

O halde borçluya yapılan tebliğ işleminin usulsüz olduğu yönündeki şikayetin kabulü ile Tebilgat Kanunu’nun 32.maddesi gözetilerek, tebliğ tarihinin öğrenme tarihi olarak düzeltilmesine karar verilmesi gerekirken, aksi kanaat ve yazılı gerekçeyle şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ :Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 24/06/2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment