selimhartavi.com

TAKİP DAYANAĞI BELGE ÖRNEĞİNİN ÖDEME EMRİNE EKLENMEMESİ NEDENİYLE TAKİBİN İPTALİ GEREKİR.

TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C.
ŞANLIURFA
1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2018/1243 Esas
KARAR NO : 2019/34

DAVACI : MEHMET K.
VEKİLİ : Av. SELİM HARTAVİ – Şairnabi Mah Cumhuriyet Cad 3. Alankaya Apt Kat:1 No:1 Haliliye/ ŞANLIURFA
DAVALI : S.S…. KREDİ KEFALET KOOPERATİFİ –
DAVA : İcra Emrine İtiraz
DAVA TARİHİ : 21/11/2018
KARAR TARİHİ : 28/01/2019
GEREKÇELİ KARARIN
YAZILDIĞI TARİH : 29/01/2019

Mahkememizde görülmekte bulunan İcra Emrine İtiraz davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı alacaklının müvekkili aleyhine Şanlıurfa 4.İcra Müdürlüğünün 2018/15501 esas sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi başlatıldığını, takibe konu ödeme emrini 07.11.2018 tarihinde tebliğ aldığını, takibe konu ödeme emri ekinde takibe konu sözleşmenin olmadığı, borcun sebebinin neye istinaden oluşturulduğunun anlaşılmadığından bahisle ödeme emrinin iptal edilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, 24.12.2018 tarihli cevap dilekçesinde açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
DELİLLER VE GEREKÇE: Takibe konu ödeme emri tebliğ mazbatası incelendiğinde mazbata üzerinde ”bu zarfta örnek no:7 ödeme emri vardır” şerhinin düşüldüğü, takip talebi ve ödeme emri incelendiğinde borcun sebebi olarak ”23.08.2018 tarihli Halk Bankası kredi 12.618,24 ” ibaresinin yer aldığı, ancak bunların da takip dosyasına eklenmediği görülmüştür.
İİK’nun 58/3. maddesinde; ”Alacak belgeye dayanmakta ise, belgenin aslının veya alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik edilmiş, borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında icra dairesine tevdii mecburidir” hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanun’un 61/1. maddesinin 2. cümlesi gereğince ise; takip bir belgeye dayanıyor ise; onaylı bir örneğinin ödeme emri ile birlikte borçluya gönderilmesi zorunlu bulunmaktadır.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E. 2016/16049 K. 2016/16975 T. 15.6.2016 günlü içtihadına göre ”…Somut olayda, takip talebi ve ödeme emrinde, takip konusu borcun dayanağı olarak genel kredi sözleşmesi, ihtarname ve temlik sözleşmesi gösterilmiş olup, borçlu adına çıkarılan ödeme emri tebliğ evrakında; ”bu zarfta ödeme emri vardır” şerhinin bulunduğu ve takip dayanağı belge suretlerinin ödeme emri ekinde gönderildiğine dair bir açıklamanın tebligat mazbatası üzerinde yer almadığı görülmektedir. Öte yandan, takip dosyasının incelenmesinde, dayanak belge örneklerinin dosyada bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, mahkemece, yukarda değinilen yasal düzenlemeler gereğince, takibe dayanak belgelerin, takip talebi ile birlikte icra dairesine ibraz edilmediği ve borçluya sadece ödeme emri gönderilip, takip dayanağı belgelerin eklenmediği göz önünde bulundurularak ödeme emri tebliğ işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken..” demektedir.
Somut olayda;Takibe konu ödeme emri tebliğ mazbatası incelendiğinde mazbata üzerinde ”bu zarfta örnek no:7 ödeme emri vardır” şerhinin düşüldüğü, takip talebi ve ödeme emri incelendiğinde borcun sebebi olarak ”23.08.2018 tarihli Halk Bankası kredi 12.618,24” ibaresinin yer aldığı, ancak bunların da takip dosyasına eklenmediği, takibe dayanak belgelerin, takip talebi ile birlikte icra dairesine ibraz edilmediği ve borçluya sadece ödeme emri gönderilip, takip dayanağı belgelerin eklenmediği anlaşılmakla Şikayetin kabulü ile Şanlıurfa 4.İcra müdürlüğünün 2018/15501 esas sayılı icra takip dosyasında davacı borçluya çıkartılan ödeme emrinin İPTALİNE karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle:
1-Şikayetin kabulüne, Şanlıurfa 4.İcra müdürlüğünün 2018/15501 Esas sayılı takip dosyasından düzenlenen ÖDEME EMRİNİN davacı MEHMET K. YÖNÜNDEN İPTALİNE,
2-Yargılama gideri olan 57,60 TL, tebligat gideri 14 TL olmak üzere toplam 71,60 TL nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
3-AAÜT’ ye göre belirlenen 550,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
Dair, tarafların yokluğunda İİK’ nun 363 maddesi gereğince kararın taraf vekillerine tebliğinden itibaren 10 gün içinde Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.28/01/2019

Katip 96041
¸

Hakim 174723
¸

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment