selimhartavi.com

TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU- BRÜT ASGARİ ÜCRET TUTARININ ALTINDA KALAN TAKİPLERDE BU KANUNDA ÖNGÖRÜLEN DİSİPLİN VE TAZYİK HAPSİ UYGULANAMAYACAĞI

T.C
YARGITAY
19. CEZA DAİRESİ
ESAS NO : 2018/4643
KARAR NO : 2018/9842

Borçlunun ödeme şartını ihlâl suçundan sanık E…’nın, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair Kars İcra Ceza Mahkemesinin 16/12/2016 tarihli ve 2016/143 Esas, 2016/174 Karar sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 30/05/2018 gün ve 94660652- 105-36-13075- 2018- Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 23/07/2018 gün ve KYB.2018/63597 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

31/03/2011 tarih ve 6217 sayılı Kanunun 6. maddesi ile değişik İcra İflas Kanunu’nun 354. maddesinin 4. fıkrasında; “Nafaka alacaklarına ilişkin takipler hariç, alacak miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından her yıl belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret tutarının altında kalan takiplerde bu Kanunda öngörülen disiplin ve tazyik hapsi uygulanmaz.”hükmü uyarınca, suçun oluşumu için, takip tarihindeki asıl alacak miktarının brüt asgari ücretin üstünde olması gerektiği, Kars 1. İcra Müdürlüğünün 2015/6925 esas sayılı dosyasındaki 15/12/2015 tarihli takibe konulan asıl alacak miktarının 667,35 Türk lirası olduğu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 01/07/2015-31/12/2015 tarihleri için belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret tutarının ise 1.273,50 TL Türk lirası olduğu, takibe konulan asıl alacak miktarının 2015 yılı ikinci yarısı için belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret tutarının altında kaldığı anlaşılmakla, sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesinde, isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Kars İcra Ceza Mahkemesinin 16/12/2016 tarihli ve 2016/143 Esas, 2016/174 Karar sayılı kararının CMK’nın 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık hakkında ödeme şartını ihlal eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapsinin kaldırılmasına, 04/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment