ŞUFA NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİLİ- TEMYİZ KESİNLİK SINIRI

T.C
YARGITAY

7. Hukuk Dairesi

2022/3713 E. , 2022/4267 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi
İLK DERECE MAHKEMESİ : Uşak 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

Davacılar vekili tarafından, 27/04/2018 tarihinde verilen dilekçeyle önalım hakkından kaynaklanan tapu iptali ve tescil talep edilmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 28/05/2019 tarihli hükmün İzmir Bölge Adliye Mahkemesince istinaf yoluyla incelenmesi davacılar vekili tarafından talep edilmiştir. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesince istinaf talebinin kararın verildiği tarih itibarıyla kesin olması nedeniyle istinaf başvuru dilekçesinin usul yönünden reddine dair verilen kararın davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi tarafından 13.05.2022 tarihli ek kararı ile temyiz talebinin reddine karar verilmiştir. Temyiz talebinin reddine dair ek kararın davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya ve içeriği incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü.

K A R A R

Dava, önalım hakkından kaynaklanan tapu iptali ve tescil istemlerine ilişkindir.

Yerel mahkemenin 28.05.2019 tarihli Kararıyla; davanın fiili taksime uygun olarak taşınmazın kullanılması nedeniyle davacının önalım hakkını kullanmasının TMK’nun 2. maddesi kapsamında iyi niyet kurallarıyla bağdaşmadığı gerekçesiyle reddine karar verilmiş, davacılar vekili istinaf talebinde bulunmuştur.

Bölge Adliye Mahkemesi 13.03.2020 tarihli Kararıyla, davalının davaya konu 127 ada 101 parsel sayılı taşınmazı 2.000,00 TL bedelle, 127 ada 105 parsel sayılı taşınmazı 1.500,00 TL bedelle satın aldığını, dava konusu taşınmaz yönünden ayrı ayrı nazara alınması gerektiğine göre önalım davasına konu her bir taşınmazın harca esas alınan değerinin (önalım bedellerinin) kararın verildiği 28.05.2019 tarihindeki kesinlik sınırı olan 4.400,00 TL’yi aşmadığı gerekçesiyle davacılar vekilinin istinaf başvuru dilekçesinin Hukuk Muhakemeleri Kanununun 352. maddesi uyarınca yapılan ön inceleme neticesinde reddine dair miktar itibariyle kesin olmak üzere karar vermiştir.

Davacılar vekili temyiz talebinde bulunmuştur.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi 13.05.2022 tarihli ek kararıyla, HMK’nın 362/1-a maddesi gereğince davacılar vekilinin temyiz başvuru dilekçesinin reddine karar vermiştir.

Davacılar vekili, ek kararı ve asıl kararı temyiz etmiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve dosya içeriğine göre, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere ve özellikle dava değeri ve hükme esas alınan miktar itibari ile geçerli olan (2022 yılı için 107.090,00TL’lik) temyiz sınırının altında kaldığına göre yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesinin ek kararının ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine, dosyanın İLK DERECE MAHKEMESİNE, kararın bir örneğinin ilgili Bölge Adliye Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, 14/06/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment