selimhartavi.com

SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ- BERAAT

T.C.
GAZİANTEP
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
8.CEZA DAİRESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA
İSTİNAF KARARI
Esas No : 2018/1863
Karar No : 2018/2456

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Şanlıurfa 5. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 20/10/2017
NUMARASI : 2014/246 (E) ve 2017/670 (K)

KATILAN : ALİ RABİ Ü.
SANIKLAR :1-MEHMET B.
:2-KÜBRA İ.
MÜDAFİİ : Av. Selim HARTAVİ, Şanlıurfa Barosundan
SUÇ : Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi
SUÇ TARİHİ : 16/07/2012
HÜKÜMLER : Mahkumiyet, Beraat
İSTİNAF BAŞVURUSUNDA
BULUNAN : Sanık Kübra İ.Müdafii ile sanık Mehmet Bereket

Yerel Mahkemece verilen hükümlere karşı sanık Kübra İ.müdafiisi ile sanık Mehmet B.tarafından istinaf yoluna başvurulmakla, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

1-Sanık Kübra İ.hakkında Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan kurulan hükme yönelik yapılan istinaf talebinin incelemesinde;

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Mahkeme Hakiminin takdirine göre; verilen beraat kararında usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, sanık müdafiisinin diğer istinaf itirazları yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Sanığın vekaletnameli bir müdafiinin hukuki yardımından yararlandığı, yapılan yargılama sonucunda beraatına karar verildiği, avukatlık asgari ücret tarifesi genel hükümlerinin 14/4 maddesine göre beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir amir hükmüne rağmen sanık lehine ücreti vekalete hükmedilmemesi yasaya aykırı,
Sanık müdafisinin istinaf itirazları bu itibarla yerinde görülmüş ancak; bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden CMK’nın 303/1-h ve 280/1-a maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak,
Hüküm fıkrasanın 9. bendinden sonra gelmek üzere;
”Sanık Kübra İ.kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesine göre belirlenen 1.980 TL maktu vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa verilmesine” eklenmek suretiyle DÜZELTİLEREK İSTİNAF TALEBİNİN ESASTAN REDDİNE,

2-Sanık Mehmet B.hakkında Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan kurulan hükme yönelik yapılan istinaf talebinin incelemesinde;

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Mahkeme Hakiminin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, istinaf başvurusunda bulunan sanığın ileri sürdüğü diğer nedenler yerinde görülmemiş;
Ancak;
Sanık hakkında atılı suçtan ceza belirlenirken hapis cezası asgari hadden takdir edildiği halde, gün adli para cezasının yetersiz gerekçe ile hükümde çelişkiye neden olacak şekilde temel ceza miktarı olan 5 gün yerine 30 gün adli para cezasına hükmedilmesi yasaya aykırı, sanığın istinaf talebi bu nedenle yerinde görülmüş; ancak bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden CMK’nın 303/1-f ve 280/1-b maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak;
Hükmün 7. fıkrasının a, b ve c bendlerinin;
“7-)a-Sanık Mehmet B.’in üzerine atılı suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunu işlediği anlaşılmakla, TCK’nın 61. maddesi gereğince, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri dikkate alınarak eylemine uyan TCK’nın 165 maddesi gereğince taktiren 6 AY HAPİS ve 5 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
b-Sanığın yargılama sürecindeki olumlu tutum ve davranışları ile tayin edilen cezanın geleceği üzerindeki etkisi dikkate alınarak TCK’nın 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 5 AY HAPİS ve 4 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanık hakkında başkaca artırım veya indirim yapılmasına yer olmadığına,
c-Tayin edilen gün para cezasının, sanığın ekonomik durumu dikkate alınarak TCK’nın 52. maddesi gereğince günlüğü takdiren 20 TL üzerinden paraya çevrilerek sanığın 80 TL ADLİ PARA CEZASI ile CEZALANDIRILMALARINA,” şeklinde değiştirilerek, sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hüküm nedeniyle DÜZELTİLEREK İSTİNAF TALEBİNİN ESASTAN REDDİNE,
Dosyanın hükmü veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine,
Dair,
a) Sanık Kübra İ. hakkında verilen beraat kararı itibariyle 5271 sayılı CMK’nın 286/2-g-son maddesi gereğince kararın temyizi kabil olmadığından kesin olmak üzere,
b) Sanık Mehmet B.hakkında verilen ceza miktarı itibariyle 5271 sayılı CMK’nın 286/2-a-son maddesi gereğince kararın temyizi kabil olmadığından kesin olmak üzere, 18/12/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlmettin DİRİL Bilge OLCAR Aylin DİŞBUDAK Şükrü GÖGEBAKAN
Başkan 32234 Üye 39949 Üye 107596 Katip 46816
(E-İmzalı) (E-İmzalı) (E-İmzalı) (E-İmzalı)

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment