selimhartavi.com

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA VE SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM – ETKİN PİŞMANLIK NOKTASINDA VERİLEN BİLGİLERE GÖRE ÜST HADDEN İNDİRİM YAPILMASI

T.C
YARGITAY
3. Ceza Dairesi

2021/3015 E. , 2021/10237 K.

“İçtihat Metni”

İNCELENEN KARARIN;

Mahkemesi :Ceza Dairesi

İlk Derece Mahkemesi : …3. Ağır Ceza Mahkemesinin 26.02.2019 tarih ve 2017/73 – 2019/28 sayılı kararı

Suç : Silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütüne yardım etme

25.04.2017 (sanık … için)
29.03.2017 (diğer sanıklar için)
Hüküm : 1-Sanıklar …, …, …, …, …, … ve … hakkında ayrı ayrı; TCK’nın 314/2, 3713 sayılı Kanunun 5/1, TCK’nın 62/1, 53/1-2-3, 58/9, 63 maddeleri gereğince kurulan mahkumiyet hükümlerine ilişkin istinaf başvurularının esastan reddi,
2-Sanıklar … ve … hakkında
ayrı ayrı; TCK’nın 314/2, 3713 sayılı Kanunun 5/1, TCK’nın 221/4-2, 62/1, 221/5, 53/1-2-3, 58/9, 63 maddeleri gereğince kurulan mahkumiyet hükümlerine ilişkin istinaf başvurularının esastan reddi,
3-Sanıklar …, … ve Necla
…hakkında ayrı ayrı; TCK’nın 220/7 ve 314/3 maddesi delaletiyle TCK’nın 314/2, TCK’nın 220/7-son cümle 3713 sayılı Kanunun 5/1, TCK’nın 62/1, 53/1-2-3, 58/9, 63 maddeleri gereğince kurulan mahkumiyet hükümlerine ilişkin istinaf başvurularının esastan reddi
Temyiz edenler : Sanık … ve tüm sanıklar müdafileri

Bölge Adliye Mahkemesince sanıklar …, …, …, … ve … hakkında kesin olarak verilen hükümler, 24.10.2019 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7188 sayılı Kanunun 29. maddesi ile 5271 sayılı CMK’nın 286. maddesine eklenen üçüncü fıkradaki düzenleme gereğince temyiz yolunun açılması üzerine anılan Kanuna eklenen geçici 5. maddesinin 1/f bendinde belirtilen süre içerisinde, diğer sanıklar yönünden ise yasal süresi içinde temyiz edilmekle;
Temyiz edenlerin sıfatı, başvuruların süresi, kararın niteliği ve temyiz sebeplerine göre dosya incelendi, gereği düşünüldü;
Temyiz taleplerinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi;
Hükmolunan cezanın süresine göre şartları bulunmadığından sanık … müdafiinin duruşmalı inceleme isteminin CMK’nın 299/1. maddesi uyarınca REDDİNE,

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre;
1-) Sanıklar …, …, …, …, …, …, …, …, …, … ve … hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan verilen mahkumiyet kararlarına ilişkin temyiz taleplerinin incelenmesinde;
Sanık …’ın SEGBİS yöntemiyle savunmasının alınmasının yüz yüzelik ilkesine uygun olması, mahkemece zorunluluk hususuna ilişkin neden gösterilmiş olup bu duruma yönelik olarak da sanık ve müdafiince duruşmada herhangi bir itirazda bulunulmamış olması nazara alındığında, sanık müdafiinin SEGBİS yöntemiyle sanığın savunmasının alınmasının savunma hakkını kısıtladığına yönelik temyiz itirazı sonuca etkili görülmemiştir.
Sanıklar …, … ve …n dosya kapsamındaki eylemlerinin, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmak suretiyle örgüte üye olma suçunu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması, TCK’nın 314/3 ve 220/7. maddelerindeki atfın niteliği ve aleyhe temyiz bulunmaması karşısında, yine aynı sanıklar hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda ek savunma verilmeden silahlı terör örgütüne yardım suçundan hüküm kurulması, sanıklara isnat edilen eylemlerin değişmeyip suç vasfının lehe değişmesi ve isnat edilen eylemlere ilişkin savunmalarının alınması nedeniyle savunma hakkı kısıtlanmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı anlaşılmakla; sanık … ve sanıklar …, …, …, …, …, …, …, …, …, … ve … müdafilerinin temyiz dilekçelerinde ileri sürdükleri nedenler yerinde görülmediğinden CMK’nın 302/1. maddesi gereğince temyiz davasının esastan reddiyle hükümlerin ONANMASINA,
2-) Sanık … hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan verilen mahkumiyet kararına ilişkin temyiz talebinin incelenmesinde;
Yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak,
Silahlı terör örgütüne üye olduğu ve TCK’nın 221/4-2. cümlesinde öngörülen etkin pişmanlık şartlarını taşıdığı kabul edilen sanığın, incelenen dosya kapsamı, deliller ve mahkeme kabulüne göre kendi bilgisi ölçüsünde örgüt içerisindeki konumuyla uyumlu şekilde kendisi ve diğer örgüt üyelerinin eylemleri, örgütün yapısı ve faaliyetleriyle ilgili yeterli ve samimi bilgiler verdiği anlaşılmakla, etkin pişmanlıkta bulunulan aşama gözetildiğinde, uygulanan kanun maddesinin amaç ve gerekçesi ile orantılılık ilkesi çerçevesinde belirlenen ceza üzerinden dosya kapsamına ve hakkaniyete uygun bir şekilde üst hadde yakın bir indirim yapılması gerektiği gözetilmeksizin indirimin derecesinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde fazla ceza tayini,
Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeple BOZULMASINA, 28.02.2019 tarihinde yürürlüğe giren 20.02.2019 tarih ve 7165 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişik 5271 sayılı kanunun 304. maddesi uyarınca dosyanın …3. Ağır Ceza Mahkemesine, kararın bir örneğinin bilgi için … Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 30.11.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment