selimhartavi.com

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA- DAEŞTEN KAÇAN SANIĞIN YAKALANDIKTAN SONRA VERDİĞİ BİLGİLERE GÖRE ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANMASI GEREKTİĞİ

T.C
YARGITAY
3. Ceza Dairesi

2021/11079 E. , 2021/10023 K.

“İçtihat Metni”
Mahkemesi :Ceza Dairesi
İlk Derece Mahkemesi : … 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 19.06.2020 tarih ve 2019/327 – 2020/94 sayılı kararı

Suç : Silahlı terör örgütüne üye olma

Uygulama : TCK’nın 314/2, 221/4-son, 62, 53, 58/9, 3713 sayılı Kanunun 5/1 maddeleri gereğince mahkumiyetine ilişkin istinaf isteminin esastan reddi

Tebliğname : Onama

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle;
Temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyizin sebebine göre dosya incelendi gereği düşünüldü;

Temyiz talebinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi;
Duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

1-Anayasanın 138/1. maddesi hükmü, TCK’nın 61/1. maddesinde düzenlenen cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesine ilişkin ölçütlerle aynı Kanunun 3/1. maddesi uyarınca; suçun işleniş biçimi, işlendiği yer ve zaman, meydana gelen tehlikenin ağırlığı göz önünde bulundurularak, hukuka, vicdana, dosya kapsamına uygun şekilde alt sınırdan makul düzeyde uzaklaşılarak bir cezaya hükmedilmesi gerektiği gözetilmeden, teşdidin derecesinde yanılgıya düşülmek suretiyle fazla ceza tayin edilmesi,

2-Sanığın mensubu olduğu DAEŞ terör örgütünden kaçarak Türkiye’ye geldiği, daha öncesinde de kaçmaya çalıştığı ancak DAEŞ tarafından tutsak edilmesi sebebiyle kaçamadığı yönündeki aşamalarda istikrar arz eden etkin pişmanlık içerir beyanları ile hakkında beyanda bulunarak fotoğraf teşhisi yaptığı 5 kişiden 3’ünün sanığın beyanından sonra tutuklandığı 1’inin ise hakkında ülkeden deport işlemleri yapıldığı gözetilerek bu kapsamda örgütteki kaldığı süre, ve örgütteki konumu ile uyumlu örgütsel ifade veren ve anlatımlarda bulunduğu anlaşılan sanık hakkında; verdiği bilgiler, bilgilerin niteliği, faydalılık derecesi ve etkin pişmanlıkta bulunduğu aşama nazara alınarak TCK’nın 314/2 ve 3713 sayılı Kanunun 5/1. maddesi uyarınca tayin olunan cezada, üçte birden dörtte üçe kadar indirim öngören TCK’nın 221/4-2. maddesi gereğince dosya kapsamı gözetilerek makul oranda indirim yapılması gerekirken yazılı şekilde uygulama ile fazla cezaya hükmedilmesi,

Kanuna aykırı olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, bozma nedenine göre sanığın TAHLİYESİNE, başka suçtan hükümlü veya tutuklu bulunmadığı takdirde DERHAL SALIVERİLMESİNİN sağlanması için ilgili yer Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına, 28.02.2019 tarihinde yürürlüğe giren 20.02.2019 tarih ve 7165 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişik 5271 sayılı Kanunun 304. maddesi uyarınca dosyanın … 4. Ağır Ceza Mahkemesine, kararın bir örneğinin …Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 11.11.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment