SAHTE NÜFUS CÜZDANI KULLANILARAK ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE YAPILAN TAŞINMAZ SATIŞINDA DEVRALAN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN İYİNİYETİNİN KORUNMASI GEREKTİĞİ

T.C
YARGITAY
1. Hukuk Dairesi

2016/5070 E. , 2021/1202 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

Taraflar arasında görülen davada;
Davacı idare, asıl ve birleştirilen davalarda; dava konusu 3288 ada 40 sayılı parselin 69/535, 58 sayılı parselin 15/405, 62 sayılı parselin 53/4080, 64 sayılı parselin 296/15541, 67 sayılı parselin 247/12982 ve 66 sayılı parselin 498/4564 payları Hasan oğlu … adına kayıtlı iken, sahte nüfus cüzdanı kullanarak kendisini … vekili gibi gösteren dava dışı …’ın anılan payları satış suretiyle dava dışı şahıslara devrettiğini, birden fazla el değiştirme ile son kayıt maliklerinin davalılar olduğunu, sahte işlem nedeniyle oluşan tescillerin yolsuz hale geldiğini ileri sürerek, çekişmeli taşınmazlarda davalılar adına olan tapu kayıtlarının iptali ile … mirasçıları adına payları oranında tesciline karar verilmesini istemiştir.

Davalılar, tapu kaydına güvenerek çekişmeli payları satın aldıklarını, iyiniyetli olduklarını, TMK’nin 1023. maddesi koruyuculuğundan yararlanmaları gerektiğini belirterek, davaların reddini savunmuşlardır.

Mahkemece, davalıların kötüniyetli edinen olduklarının ispat edilemediği, iyiniyetli oldukları ve TMK’nin 1023. maddesi uyarınca edinimlerinin korunması gerektiğinden bahisle davaların reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı vekili ile fer’i müdahiller vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi …’ın raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü.

-KARAR-

Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davacı vekili ile fer’i müdahillerin yerinde bulunmayan temyiz itirazının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 31.60 TL. bakiye onama harcının temyiz eden fer’i müdahillerden alınmasına, Harçlar Kanununun değişik 13. maddesinin j. Bendi gereğince davacıdan harç alınmasına yer olmadığına, 03/03/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Sosyal Medyada Paylaş

Leave a Comment